Kenniscentrum voor fietsbeleid

Beleidsregels Fietsparkeernormen Den Haag

Gemeente Den Haag
2016

Beleidsregels van Den Haag wat betreft het toepassen van fietsparkeernormen. Er wordt uitgelegd hoe nieuwe normen voor kantoren, bedrijven en voorzieningen zijn bepaald. Vervolgens gaat het in op de manier waarop met normen moet wordne omgegaan middels een toepassingskader. Daarna wordt aangegeven hoe afspraken voor realisatie van voldoende fietsparkeerplaatsen bij een bouwplan worden vastgelegd.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

Aanleiding
Den Haag wil met het stellen van fietsparkeernormen bij nieuw- en verbouwontwikkelingen het groeiende gebruik van de fiets faciliteren en stimuleren. De aantrekkelijkheid van een reis per fiets wordt mede bepaald door de beschikbaarheid en kwaliteit van de fietsparkeervoorziening bij herkomst en bestemming. Daarnaast wil de gemeente ook voorkomen dat de kwaliteit van de buitenruimte onder druk komt te staan doordat fietsen teveel geparkeerd worden op plaatsen met een intensief gebruik van de openbare ruimte zoals in de binnenstad.

Bij het stellen van fietsparkeernormen is het faciliteren van het groeiende fietsgebruik het uitgangspunt. Daarbij gaat de gemeente uit van een groeiend aandeel van de fiets in de totale verplaatsingen. De fietsparkeernormen worden toegepast op de nieuwbouw en verbouw van kantoren, bedrijven en voorzieningen waarvoor een omgevingsvergunning verplicht is. Voor de fietsparkeernormen bij woningen wordt de eis uit het bouwbesluit overgenomen, waarin is aangegeven dat bij woningen een berging aanwezig is.

Juridische basis voor fietsparkeernormen
De fietsparkeernormen inclusief de toepassing van de beleidsregels, kunnen vanaf het moment van vaststelling door de gemeenteraad van Den Haag, worden opgenomen in nieuwe bestemmingsplannen. Als de normen in een bestemmingsplan staan opgenomen, dienen bouwplannen die binnen de regels van het bestemmingsplan vallen te worden getoetst op grond van deze beleidsregels.

Fietsparkeernormen
Omwille van de eenduidigheid is bij het opstellen van fietsparkeernormen zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de systematiek rond de parkeernormen voor de auto. Voor het bepalen van de hoogte van de fietsparkeernormen zijn de fietsparkeerkencijfers van het CROW als basis gebruikt. Op basis van gegevens uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) en het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) van het Centraal Bureau Statistiek, zijn deze cijfers gecorrigeerd voor de Haagse situatie. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen gebieden met een hoog en gebieden met een lager aandeel fietsgebruik aan de bestemmingszijde. Verder is in de normen rekening gehouden de groei van het fietsgebruik in de periode tot 2020 met 30%.

Parkeerbehoefte en parkeereis
Parkeernormen zijn nodig om te kunnen beoordelen of er bij nieuw- en verbouw van vastgoed voldoende rekening wordt gehouden met de fietsparkeerbehoefte die een gebouw genereert. De bewijslast voor het eventuele afwijken van de fietsparkeernormen ligt bij de ontwikkelaar/initiatiefnemer. De initiatiefnemer moet de behoefte aan fietsparkeerplaatsen berekenen en aangeven hoe deze vraag kan worden gefaciliteerd. De parkeerbehoefte is het getal dat aangeeft hoeveel fietsparkeerplaatsen volgens de parkeernormen in beginsel beschikbaar moeten zijn binnen (of in de nabije omgeving van) het concrete bouwplan. Aan de hand daarvan en de specifieke omstandigheden van het plan, stelt de gemeente de specifieke parkeereis op. De parkeereis wordt in de omgevingsvergunning vermeld en is juridisch bindend.

Toepassingskader
In de eerste fase wordt de parkeerbehoefte van de ontwikkeling berekend aan de hand van het bouwplan en de daarbij behorende parkeernorm. Dan volgt in de tweede fase het vaststellen van de parkeereis: een nadere beschouwing indien nodig van de berekende parkeerbehoefte. De berekende fietsparkeerbehoefte wordt afgezet tegen de specifieke aard en omvang en de omgeving van het bouwplan om tot een fietsparkeereis te kunnen komen. De grootte van de fietsparkeerbehoefte en de omgeving van het bouwplan zijn daarbij van groot belang. Indien er concrete aanleiding bestaat om de berekende fietsparkeerbehoefte bij te stellen, is het aan de ontwikkelaar om aan te tonen op grond waarvan dat nodig is. Dubbelgebruik kan daar bijvoorbeeld een aanleiding voor zijn. De ontwikkelaar mag natuurlijk wel meer fietsparkeerplaatsen aanleggen dan de berekende parkeerbehoefte.

In het gebied binnen de centrumring, inclusief het gebied rond Den Haag Centraal, en de kuststrook van Scheveningen is de urgentie van de fietsparkeerproblematiek het grootst. Er is hier reeds een nijpend tekort aan fietsparkeerplaatsen. Daarnaast is er een gebrek aan ruimte voor realisatie van nieuwe fietsparkeerplaatsen in de openbare ruimte en kan dit alleen tegen hoge kosten in inpandige voorzieningen. Daarom hanteert de gemeente hier een strengere eis voor de aanwezigheid van fietsparkeerplaatsen voor bezoekers dan in de andere delen van de stad. Het is niet de bedoeling om bouwplannen te frustreren. Voor kleine bouwplannen en vooral verbouwplannen is het vaak onmogelijk om fietsparkeerplaatsen voor bezoekers op eigen terrein te realiseren, hiervoor geldt een vrijstellingsgrens. In het centrum en de Scheveningse kuststrook ligt die grens lager dan in de andere delen van stad (respectievelijk minder dan 10 en minder dan 50).

Er kan op twee manieren aan de parkeereis worden voldaan. Op eigen terrein of middels een storting in het fietsparkeerfonds (of een combinatie). Op eigen terrein dienen de fietsparkeerplaatsen goed bereikbaar en comfortabel te zijn. Voor bezoekers is verder de bereikbaarheid belangrijker, voor werknemers en scholieren het comfort. Bij afkoop van de fietsparkeereis middels een storting in het parkeerfonds, dient de gemeente te voorzien in de behoefte van fietsparkeerplaatsen door realisatie en exploitatie van (openbaar toegankelijke) fietsparkeervoorzieningen.

In de derde fase worden de gemaakte afspraken vastgelegd. Het vastleggen van parkeerafspraken voor ontwikkelingen geeft de gemeente de mogelijkheid om te kunnen controleren of de parkeeroplossingen worden gebruikt zoals ze zijn afgesproken. Maar het vastleggen van de afspraken gebeurt ook om geen onduidelijkheid te laten bestaan over situaties die zich in de toekomst kunnen afspelen.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: