Kenniscentrum voor fietsbeleid

Onderzoek fietsweggebruikers

Platform WOW
2017

Het eindrapport van het gebruikerstevredenheidsonderzoek onder Nederlandse fietsers dat in opdracht van het Platform Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders (WOW) is uitgevoerd.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

In opdracht van het Platform Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders zijn de afgelopen jaren meerdere gebruikerstevredenheidsonderzoeken uitgevoerd onder weggebruikers van provinciale wegen, autosnelwegen en stadsroutes. Deze onderzoeken hebben doen besluiten om (als pilot) eenzelfde type onderzoek op te zetten onder fietsers. Deze rapportage beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Aan het onderzoek werkten elf gemeenten, alle provincies, drie waterschappen en Rijkswaterstaat mee. Elke beheerder heeft fietsroutes aangedragen die onderwerp werden van het onderzoek. Respondenten behoorden tot de doelgroep indien zij vier weken voor het invullen van de enquête als fietser gebruik hebben gemaakt van minstens één van de geselecteerde routes. De dataverzameling vond door middel van een online enquête plaats in september en oktober 2016 via een landelijk internetpanel, aangevuld met enkele regionale en lokale panels. De totale respons kwam uit op 8.683 ingevulde vragenlijsten. Deze samenvatting beschrijft de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Onderwerp van dit onderzoek zijn de volgende hoofdaspecten: kwaliteit, verkeersveiligheid, sociale veiligheid, doorstroming, doorstroming, voorzieningen en aantrekkelijkheid.

Algemene tevredenheid en belang
Over het algemeen is het grootste deel van de fietsers tevreden over de fietsroutes. Met name fietsers op fietsroutes die beheerd worden door de waterschappen zijn tevreden, gevolgd door de routes van Rijkswaterstaat en vervolgens de provincies. Over de gemeentelijke fietsroutes is men in verhouding tot de andere type beheerders minder tevreden. De frequentie, het tijdstip (binnen of buiten spitstijden) en het motief om een route te fietsen zijn hier verklaringen voor.
Fietsers die de laatste route hebben gefietst op een route van de gemeente, zijn in vergelijking met de andere routes meer frequente gebruikers. Ook fietst men binnen de gemeente vaker tijdens spitstijden, terwijl op de routes van provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat de routes het vaakst tussen 10.00 en 15.00 uur worden gefietst. Ook het reismotief verschilt: gemeentelijke fietsroutes worden veelal gebruikt voor woon-werkverkeer, of om van en naar school te gaan. Op de andere routes fietst men vaker voor recreatieve doeleinden. Er zijn daarnaast verschillen tussen routes binnen en buiten de bebouwde kom als het gaat om de infrastructuur en het routenetwerk. Zo zijn de gemeentelijke fietsroutenetwerken bijvoorbeeld fijnmaziger (en drukker bezet) dan de routes van waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat. Dit heeft ook invloed op de beleving en daarmee de tevredenheid van fietsers over de fietsroutes.

Prioriteiten
Om te kunnen bepalen op welke aspecten de verschillende beheerders actie zouden moeten ondernemen zijn er prioriteitenmatrices opgesteld. Hierin is de impact van de verschillende aspecten op de algemene tevredenheid over de verschillende beheerders afgezet tegen de gemiddelde tevredenheidsscores.

Voor de gemeenten zijn de verkeersveiligheid, de aantrekkelijkheid, voorzieningen op de fietsroute, afstelling van de verkeerslichten, breedte van het fietspad en oversteekplaatsen de aspecten die de meeste aandacht behoeven. Voor de provincies zijn de afstelling van de verkeerslichten, de breedte van het fietspad, de voorzieningen op de fietsroute en de overgang fietspad-berm aspecten die een beoordeling lager dan gemiddeld krijgen, maar veel impact hebben op de tevredenheid. De fietspaden die onder het beheer van de waterschappen vallen hebben als aandachtspunten de overgang tussen fietspad en berm, scheiding van andere weggebruikers, voorzieningen op de fietsroute en de bus- of trambaan1. Voor de fietsroutes van Rijkswaterstaat geldt dat de afstelling van de verkeerslichten een aandachtspunt is. Daarnaast zijn voorzieningen op de fietsroute, oplaadpunten voor elektrische fietsen, oversteekplaatsen, rustplaatsen en de zichtbaarheid van markeringen aandachtspunten voor Rijkswaterstaat.
Uit de prioriteitenmatrices blijkt dat het (hoofd)aspect voorzieningen een aandachtspunt is voor alle type wegbeheerders. Dit aspect wordt lager beoordeeld dan gemiddeld en dit aspect heeft relatief veel invloed op de algemene tevredenheid. Wat wel opvalt is dat fietsers niet expliciet aangeven de voorzieningen (zeer) belangrijk te vinden.

Angela van der Kloof (Mobycon)
06-03-2017 @ 08:28

Dit is een interessant rapport en ook mooi dat de wegbeheerders hierin samenwerken om samen een beter beeld te krijgen van bepaalde aspecten van beleving van fietsers. Opvallend is echter wel dat er in het rapport heel algemeen over 'fietsers' geschreven wordt, terwijl 70% van de particpanten aan het onderzoek 65+ was. Daar hoeft niks mis mee te zijn, omdat ouderen een kwetsbare doelgroep zijn op de fiets. Maar het had wel expliciet moeten blijven in de tekst. De onderzoekers hadden er ook voor kunnen kiezen om de 30% jonger dan 65 jaar er uit te halen en het dan het rapport helemaal op de beleving van de oudere fietser te schrijven. Daarnaast had men dan ook kunnen kijken (of in een vervolgversie) naar jongere groepen fietsers, om een completer beeld te krijgen.

 

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: