Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeente Amersfoort:
Verwijderen paaltjes

21-05-2013

Slim verwijderen van (onnodige) paaltjes door inventarisatie via pilot en positieve aandacht in de media.

Realisatietijd: +/- 8 maanden (2011-2012)
Budget: De kosten van de website zijn betaald vanuit de pilot, daar kan het Fietsberaad inzicht in geven. Kosten (posters, verwijderen palen, dichten van gaten van weggehaalde palen) waren ca. 6500 euro exclusief interne uren (naar schatting minstens 100 uur).
Partners: Afdelingen verkeer en vervoer, stedelijk beheer, projectontwikkeling, Fietsersbond (expertise), Fietsberaad (trekker pilot), DTV Consultants (o.a. ontwikkeling en beheer website)
Doelgroep: Fietsers
Initiatiefnemer: Fietsberaad
Contactpersoon: Mark Stemerdink (Gemeente Amersfoort)
Categorie: Eenvoudige infrastructurele maatregelen
Succesfactor(en): Financiering koppelen
Gebruiker betrekken
Maatschappelijk draagvlak
Projectmatige werkwijze
Scherpe probleemanalyse
Meer info:

Uit het in 2008 geactualiseerde Fietsstimuleringsplan van Amersfoort en uit signalen van de Fietsersbond bleek de wens om wat te doen aan obstakels op fietspaden om zo het aantal enkelvoudige ongevallen te verkleinen. In 2011 heeft de gemeente meegedaan aan een pilot van het Fietsberaad rond het verwijderen van fietspaaltjes. Nadat een meldingssite 3 maanden in de lucht is geweest, zijn in het voorjaar van 2012 uiteindelijk een kleine 100 paaltjes verwijderd of na het strooiseizoen niet meer teruggeplaatst.

Succesfactor 1: communicatie over ‘goed-nieuws-project’

De pilot van het Fietsberaad hielp de gemeente over een drempel heen. Het meeste werk zat niet zozeer in het verwijderen van de paaltjes, maar in het inventariseren van de te verwijderen paaltjes. Door deel te nemen aan de pilot kreeg de gemeente inhoudelijk ondersteuning, maar vooral ondersteuning op communicatiegebied. Bewoners konden via een website aangeven waar paaltjes stonden die de grootste problemen veroorzaakten. Ook de harde (‘externe’) deadlines die gepaard gingen met de pilot hielpen om de vaart in het project te houden en te voorkomen dat de waan van de dag toch weer de overhand kreeg. Wat verder hielp was dat het een ‘goed-nieuws-project’ betrof dat in veel media positieve aandacht genereerde. Bij het project heeft de afdeling Verkeer en Vervoer samengewerkt met de afdelingen Stedelijk Beheer (gladheidsbestrijding), Projectontwikkeling (uitvoering) en Ruimtelijke Ordening (vormgeving). In toekomstige ontwerpen wordt het “nee, tenzij”-principe gehanteerd bij het plaatsen van paaltjes: alleen wanneer de noodzaak van een paaltje op voorhand duidelijk aanwezig is wordt deze geplaatst.

Betrokkenheid van bewoners – gericht (via de website) en gedurende een afgebakende periode – was ook belangrijk om snel tot uitvoering te komen. Een continu meldpunt maakt het moeilijker om de stap naar daadwerkelijk verwijderen te maken. 

Succesfactor 2: slim verwijderen

Wegbeheerders kunnen een grote slag maken door het niet terugplaatsen van paaltjes die in de wintermaanden verwijderd worden vanwege de gladheidsbestrijding. Over de tientallen niet terug geplaatste paaltjes op strooiroutes zijn in Amersfoort vrijwel geen verzoeken tot terugplaatsen gekomen.

1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
07B40C3C-DEAC-F0BD-3805689C034A189B
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: