Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeente Winterswijk:
Fietspad in het buitengebied

21-05-2013

Incalculeren van planningsrisico's bij gedegen landschappelijke inpassing van nieuw fietspad en flexibel omgaan met andere perspectieven/oplossingen.

Realisatietijd: > 10 jaar (2001)
Budget: € 1.000.000,-
Partners:
Doelgroep: Fietsers
Initiatiefnemer: Gemeente Winterswijk
Contactpersoon: Monique de Jong (Gemeente Winterswijk)
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen
Succesfactor(en): Integrale benadering
Meer info:

De Wooldseweg is een smalle, bochtige verbindingsweg tussen Winterswijk en het Duitse Bocholt met een totale lengte van ongeveer 6 km tot aan de grens. Al ruim vijftig jaar geleden bestond o.a. bij de belangenvereniging Woolds Belang de wens om langs deze weg een vrijliggend fietspad aan te leggen ter verbetering van de verkeersveiligheid. Wegens het ontbreken van voldoende draagvlak onder de betrokken grondeigenaren is de aanleg van het fietspad destijds niet verwezenlijkt. De wens tot aanleg van een fietspad is echter uitdrukkelijk blijven bestaan. Het oorspronkelijke idee was om een geasfalteerd en verlicht fietspad aan te leggen. Nadelig aspect van deze optie was dat veel bomen gekapt moesten worden. Dit plan stuitte op veel weerstand van de betrokken grondeigenaren (waaronder enkele landgoederen), vanwege de impact op de omgeving. Uiteindelijk is gekozen om een recreatief fietspad aan te leggen: een half verhard fietspad zonder verlichting. Bovendien is het fietspad ingepast in de natuurlijke omgeving waardoor aanmerkelijk minder bomen gekapt hoefden te worden. De in- en uitritten van de weg naar de aanliggende (agrarische) percelen zijn overzichtelijker gemaakt.

Succesfactor 1: gebiedsgerichte benadering

Met het afwaarderen van de 80 kilometerweg naar een 60 kilometerweg in 2000 in het kader van Duurzaam Veilig was de aanleg van een fietspad niet meer noodzakelijk. Ook kon uit de ongevallencijfers niet objectief de onveiligheid van fietsers worden vastgesteld. Toch bleef bij de gemeente Winterswijk en met name bij Woolds Belang de behoefte bestaan om langs de weg een fietspad aan te leggen. De weg is smal, bochtig, onverlicht, en vlak langs de weg staan dikke bomen, waardoor fietsers de weg als subjectief onveilig ervoeren. Ook de lokale boeren ervoeren de weg als onveilig wanneer zij met hun grote landbouwvoertuigen fietsers moesten passeren op deze smalle weg. Tijdens diverse gesprekken met de grondeigenaren kwam echter naar voren dat het veiligheidsbelang voor hen onvoldoende onderbouwd was en minder zwaar woog dan het behoud van het landschap.

Bij de start van het project (in 2011) heeft de gemeente Winterswijk ervoor gekozen om het project niet langer uitsluitend vanuit een fietsveiligheidsperspectief te benaderen, maar meer aan te sluiten bij de wensen vanuit het gebied door een gedegen landschappelijke inpassing centraal te stellen. Het is de afdeling Verkeer van de gemeente Winterwijk uiteindelijk gelukt om de grondeigenaren te overtuigen flexibel in te spelen op de behoeften van de belanghebbenden (het toepassen van maatwerk). Dit hield o.a. in: nadrukkelijk luisteren naar de wensen van de betrokken grondeigenaren, te benadrukken dat het fietspad (ook) van belang is voor het toerisme en met een iets andere inrichting het niet tot aantasting van het landschap hoefde te leiden. 

Het uiteindelijke tracé is grotendeels in overleg met de betrokken grondeigenaren bepaald. Waar fietsveiligheid wel de concrete aanleiding was voor de aanleg, was het bij de realisatie uiteindelijk niet meer de hoofdzaak.

Succesfactor 2: Incalculeren van risico’s in de planning

Om het project te kunnen realiseren moest aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Denk hierbij aan gelijktijdige grondverwerving, vergunning en het rondkrijgen van de financiering. Gemeente Winterswijk heeft in de planning en subsidieaanvraag rekening gehouden met tijd die nodig is om tot overeenstemming met belanghebbenden te komen, de grondverwerving en nadere natuuronderzoeken in het kader van de flora en faunawetgeving, archeologisch onderzoek, kapvergunningen en het verleggen van kabels en leidingen. Hierdoor konden middelen tegelijkertijd beschikbaar worden gemaakt met een door iedereen geaccepteerde oplossing. De gemeente Winterswijk heeft hierdoor gebruik kunnen maken van subsidiegelden.

1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
07B40C3C-DEAC-F0BD-3805689C034A189B
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: