Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeente Tiel:
Regionaal fietsprogramma

21-05-2013

Realisatie van fietsprojecten door koppeling aan andere (infrastructuur)projecten, gefinancierd door een regionaal geprioriteerde subsidie.

Realisatietijd: 2009-2012 (uitvoering)
Budget: +/- € 500.000,-
Partners: Regio Rivierenland; Provincie Gelderland
Doelgroep: Fietsers
Initiatiefnemer: Provincie Gelderland
Contactpersoon: Hugo Speet (Gemeente Tiel)
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen
Succesfactor(en): Integrale benadering
Meer info:

Website gemeente Tiel

In de Mobiliteitsvisie uit 2007 heeft de gemeente Tiel een aantal maatregelen opgenomen die de verkeersveiligheid vergroten of specifiek gericht zijn op de fiets. Het betreft de aanleg van fietsoversteekplaatsen, (vrijliggende) fietspaden, fietsenstallingen en bewegwijzering en het veilig inrichten van diverse straten in woonwijken en het buitengebied.

Succesfactor 1: zoeken naar synergie

De gemeente koppelt fietsprojecten uit het regionale programma Het Gelders Fietsnetwerk die zij zelf uitvoert aan andere gemeentelijke projecten om synergievoordelen te behalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de reconstructie van een weg. Bij de aanleg van de twee – deels nieuwe – vrijliggende fietspaden was er ook sprake van een koppeling. In het eerste geval werd het beheer van het bestaande fietspad overgenomen van een recreatieschap en was dat de aanleiding om het fietspad ook direct te verbeteren vanwege het gebruik van de route voor woon-werkverkeer. De gemeente nam het fietspad over omdat het onderdeel uitmaakt van een belangrijke woon-werkroute. Het fietspad was oorspronkelijk erg smal en daardoor niet geschikt voor woon-werkverkeer. Een belangrijke verbetering dus voor mensen op de woon-werkroutes. In het tweede geval vormde het nieuw aan te leggen fietspad een schakel rondom een nieuwe wijk en was het fietspad reeds in het exploitatieplan van de wijk opgenomen.

Succesfactor 2: prioritering door de regio

Elk jaar besteedt provincie Gelderland een bepaald bedrag aan subsidie voor fietsprojecten in de regio Rivierenland. De provincie stelt de inhoudelijke kaders samen met de regio op. Binnen de regio wordt zelf in een regionaal overleg bepaald welke projecten prioriteit hebben. Een adviesbureau heeft een ordening- annex prioriteringsystematiek ontwikkeld waarmee bepaald kan worden welke maatregelen, die in het kader van Het Gelders Fietsnetwerk worden ingediend, mogelijk in aanmerking komen voor subsidiegelden. Het gaat hierbij dan altijd om maatregelen die op het bovenlokale netwerk liggen. Maatregelen die niet op het netwerk liggen vallen buiten deze systematiek. De betreffende inzender zal moeten motiveren om welke reden de maatregel toch wordt ingezonden, bijvoorbeeld waarom deze op het netwerk zou moeten liggen. Helemaal bovenaan staat de combinatie van het verbeteren van verkeersveiligheid op een schoolroute.

De afstemming en prioritering binnen de regio werkt goed. Er is minder subsidie dan er projecten zijn en er moet dus een keuze worden gemaakt. Door deze keuze bij de regio te leggen zorgt de provincie voor een groter draagvlak onder de gemeenten in de regio Rivierenland. Indien de provinciale subsidie er niet geweest zou zijn, dan zouden een aantal projecten niet of met minder kwaliteit gerealiseerd zijn.

1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
07B40C3C-DEAC-F0BD-3805689C034A189B
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: