Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeente Velsen:
Voorkomen enkelvoudige ongevallen door kleine infrastructurele ingrepen

21-05-2013

Verwijderen (onnodige) fietspaaltjes door samenwerking gemeentelijke afdelingen en efficiënte aanpak zonder inspraaktraject.

Realisatietijd: 2012 (+/6 maanden)
Budget: n.v.t. (valt binnen het budget van reguliere onderhoudswerkzaamheden)
Partners: Afdelingen Wijkbeheer en Beleid & Voorbereiding, Fietsersbond
Doelgroep: Fietsers
Initiatiefnemer: Gemeente Velsen
Contactpersoon: Marjolein Magdelyns (Gemeente Velsen)
Categorie: Eenvoudige infrastructurele maatregelen
Succesfactor(en): Financiering koppelen
Integrale benadering
Maatschappelijk draagvlak
Projectmatige werkwijze
Meer info:

Website gemeente Velsen

Gemeente Velsen heeft haar fietsbeleid in het afgelopen jaar gericht op het voorkomen van enkelvoudige ongevallen door kleine infrastructurele ingrepen. Hierbij gaat het om het verplaatsen van verlichting, het weghalen van fietspaaltjes en het verwijderen van niet noodzakelijke inritten. Gemeente Velsen richtte zich hierop naar aanleiding van de pilot van het Fietsberaad (gemeente Velsen heeft hier uiteindelijk niet aan deelgenomen). In dat verband is de wethouder samen met de fietsersbond door Velserbroek gefietst. Toen bleek dat er heel veel paaltjes weggehaald konden worden. In gemeente Velsen zijn inmiddels meer dan 200 paaltjes op fietspaden verwijderd. Waarschijnlijk zullen dit er nog wel meer worden.

Succesfactor 1: samenwerking afdelingen

Binnen de gemeente wordt intensief tussen verschillende afdelingen samengewerkt. Ook vindt er regelmatig overleg plaats. Bij elke infrastructurele maatregel volgt men een werkwijze waarin ook alle andere mogelijke (onderhouds-) werkzaamheden worden meegenomen. Wanneer de gemeente bijvoorbeeld herstraatwerkzaamheden uitvoert, wordt gelijk onderzocht of een fietspaaltje op die plek daar wel zo handig staat.

Succesfactor 2: geen participatie, gewoon doen

Bij kleine infrastructurele maatregelen is inspraak vaak overdadig en zorgt onnodig voor vertraging en onrust. In de meeste gevallen ondervinden omwonenden weinig overlast en/of merken niet eens dat fietsverlichting is verplaatst of een fietspaaltje is verwijderd. De ervaring heeft gemeente Velsen geleerd deze aanpak van ‘gewoon doen’ een efficiënte manier is om tot uitvoering te komen. Tot nu toe is nog geen enkel verzoek tot herplaatsing binnengekomen.

1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
07B40C3C-DEAC-F0BD-3805689C034A189B
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: