Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeente 's-Hertogenbosch:
Knelpunten in schoolomgeving

21-05-2013

Aanbieden van verkeerseducatie aan een groot deel van het VO door externe en interne samenwerking door de gemeente.

Realisatietijd: ongeveer 6 maanden (2010)
Budget: € 900.000,-
Partners: Basisscholen, voortgezet onderwijs, politie, brandweer, fietsersbond/VVN
Doelgroep: Jongeren, alle weggebruikers
Initiatiefnemer: Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Contactpersoon: Koen Gijsbrechts (Gemeente 's-hertogenbosch)
Categorie: Maatregelen gericht op gedrag/fietsvaardigheden
Succesfactor(en): Financiering koppelen
Gebruiker betrekken
Maatschappelijk draagvlak
Projectmatige werkwijze
Meer info:

Website KpVV

Vanaf het schooljaar 2006-2007 is gestart met het project om alle scholen van het primair en voortgezet onderwijs het predicaat ‘verkeersveilig’ te geven. Samen met de gemeente verrichten tal van scholen inspanningen op het educatieve vlak én de aanpak van de knelpunten in de openbare ruimte in de schoolomgeving.

Doel van het project was door een integrale aanpak de schoolomgeving van alle basis- en middelbare scholen in ‘s-Hertogenbosch in 2010 duurzaam verkeersveilig te hebben. Concreet betekende dit dat alle scholen in 2010 in het bezit zijn van het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL), de knelpunten in de schoolomgeving aangepakt zijn en de deelnemers in de aanpak van verkeersonveiligheid hun activiteiten en inspanningen onderling afstemmen.

De scholen bepalen zelf het moment waarop zij zich aanmelden voor deelname aan het BVL-project. Binnen de kaders van de onderwijskundige doelstellingen behoort het tot de eigen beleidsvrijheid om prioriteiten te stellen aan de aandacht voor verkeerseducatie. Na aanmelding volgt een nulmeting en kan een ontwikkeltraject worden opgesteld. De scholen bepalen ook zelf de snelheid van het proces om te komen tot de diverse verbeteracties.

Succesfactor 1: groot bereik

De maatregel is een goed voorbeeld van samenwerking tussen gemeente, scholen en partners waarbij zowel ingezet wordt op educatie als fysieke maatregelen. Uit onderzoek naar het BVL-project blijkt dat met dit project een groot deel van de scholen bereikt wordt. De gemeente faciliteert de scholen in hun doel verkeerseducatie vorm te geven door middel van financiële ondersteuning. Deze kosten worden gedekt uit de jaarlijkse begrotingspost Verkeerseducatie. Op grond van de in 2006 vastgestelde subsidie(deel)verordening kunnen scholen een bijdrage krijgen voor onder meer de aanschaf van een theoretische lesmethode en de uitvoeringskosten van praktische verkeerslessen en -projecten. Uit de reacties van de verkeersouders en schooldirecties blijkt dat het project positief wordt gewaardeerd.

Succesfactor 2: afstemming intern en extern

Verschillende afdelingen van gemeente ‘s-Hertogenbosch hebben vaker en in een vroeger stadium contact over ontwikkelingen of vraagstukken, of wijzen elkaar erop. Hierbij gaat het om: afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, afdeling Realisatie en Beheer, afdeling Openbare Ruimte en Verkeer , afdeling Onderwijshuisvesting, wijkmanagementteam. Vooral bij de ontwikkeling van nieuwbouw speelt de verkeersveiligheid in een vroegtijdig stadium een rol. Wanneer problemen of knelpunten bij scholen worden geconstateerd door één van de deelnemers wordt direct de link gelegd met het BVL-project. Contactpersonen van scholen worden direct doorverwezen naar de afdeling Verkeer van de gemeente. Hierdoor is er een goed overzicht van de knelpunten op schoollocaties en worden de juiste middelen ingezet om deze adequaat aan te pakken.

Daarnaast is de afstemming van activiteiten en inspanningen met externe partijen goed. Bij de politie is aan elke school van het primair onderwijs een zogenaamde ‘schooladoptant’ toegewezen. Deze politiefunctionaris is voor de school het eerste aanspreekpunt en contactpersoon op alle facetten waar de politie een rol zou kunnen spelen.

De functionarissen moeten naar eigen inzicht en prioritering binnen hun taakuren invulling geven aan de rol als adoptant. Naar gelang de behoefte van de school, en haar inzet in de communicatie richting de eigen ouders, varieert de inzet van het beoordelen van onveilige situaties tot gerichte handhaving. Bij parkeeroverlast wordt incidenteel het flexteam van afdeling Stadstoezicht ingezet.

Mede door de groeiende bekendheid met het BVL-project bij de politie wordt vaker samengewerkt tussen school, politie en gemeente om verkeersmaatregelen en handhaving op elkaar af te stemmen.

1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
07B40C3C-DEAC-F0BD-3805689C034A189B
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: