Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeente Enschede:
Integrale fietsvisie

21-05-2013

Vaststellen van een fietsvisie met fietsveiligheid als prominent onderwerp door politieke prioriteit, het betrekken van stakeholders, regionale subsidie en inzetten op synergie.

Realisatietijd: 2012-2020
Budget: 9 miljoen euro (waarvan 8 miljoen voor realisatie van de fietsvisie, 1 miljoen voor achterstallig onderhoud).
Partners: De regio Twente, de stedelijke verkeersraad (deze bestaat uit ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs), de politie, de Fietsersbond en de Universiteit Twente en VVN.
Doelgroep: Fietsers
Initiatiefnemer: Gemeente Enschede
Contactpersoon: Kees Lems (Gemeente Enschede)
Categorie: Overige maatregelen
Succesfactor(en): Maatschappelijk draagvlak
Politiek draagvlak
Regionale samenwerking
Meer info:

Fietsvisie 2012-2020 Gemeente Enschede

Eind 2011 is door de gemeenteraad van Enschede een fietsvisie vastgesteld. Deze visie behandelt de plannen van de gemeente ten aanzien van de fiets tot 2020. In deze visie neemt ontvlechting een prominente plaats in en wordt de ambitie uitgesproken dat in 2020 het fietsgebruik is gestegen van 32 naar 40%.

Succesfactor 1: politieke prioriteit

In de visie wordt op verschillende fronten aandacht gevraagd voor de fietsveiligheid. De gemeente had al enkele jaren plannen liggen om een fietsnetwerk samen te stellen. Dit initiatief bleef hangen, vanwege dynamiek in de gemeenteraad waarbij de vraag rees of fietsroutes niet veel meer door de wijk moesten lopen in plaats van langs belangrijke autoroutes. Ontvlechting werd uiteindelijk belangrijker gevonden, waardoor sommige plannen – zoals het focussen op hoofdwegen voor zowel auto als fiets – aangepast moesten worden. In 2011 kwam het hele proces in een stroomversnelling terecht. Ten grondslag aan deze stroomversnelling lagen onder andere Raadsvragen over fietsveiligheid en een wens van de wethouder om ook op fietsgebied met goede plannen te komen. Daardoor ontstond een boost waarin de hele visie binnen een jaar inclusief vaststelling tot stand is gekomen. De politieke prioriteit blijkt ook uit de wens van de gemeenteraad dat in 2020 het fietsgebruik is gestegen van 32% naar 40%.

Succesfactor 2: stakeholders betrekken

De fietsvisie is opgesteld in samenwerking met de fietsklankbordgroep, die bestaat uit afgevaardigden uit de regio Twente, de stedelijke verkeersraad (deze bestaat uit ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs), de politie, de Fietsersbond en de Universiteit Twente. Er is ook overleg geweest met wijkraden en bewonersgroepen. Het aantal betrokkenen is vrij groot, om een zo breed mogelijk draagvlak te genereren. Het betrekken van de klankbordgroep was bij het opstellen van de fietsvisie zeer waardevol. Door het commentaar dat hieruit kwam ontstond snel een meer gedegen stuk.

Succesfactor 3: regionale subsidie

De gemeente Enschede gaat uit van een regionale subsidie om het fietsenplan uit te kunnen voeren. Gemeente Enschede investeert zelf vier miljoen euro, dat mogelijk wordt aangevuld door subsidie van regio Twente. Daarnaast is er één miljoen euro vrijgemaakt om achterstallig onderhoud op te lossen. In totaal is er dus negen miljoen euro beschikbaar. De fietssnelweg maakt gebruik van een apart, regionaal budget dat geen deel uitmaakt van de fietsvisie. Financieel krijgt de eigen visie momenteel prioriteit. Daar waar men op een slimme manier zaken van het regionale netwerk kan realiseren doet men dat wel. Dit geldt bijvoorbeeld voor de fietssnelweg F35 die gecombineerd is aangelegd met de herinrichting van de stadionweg.

Succesfactor 4: inzetten op synergie

De gemeente poogt de ontwikkeling van het fietsnetwerk mee te laten liften op andere ontwikkelingen. Een deel van de fietssnelweg F35 werd bijvoorbeeld aangelegd bij de reconstructie van de omgeving van het stadion. Op die manier hoopt de gemeente dat de ontwikkeling van het fietsnetwerk andere ontwikkelingen versterkt en vice versa.

1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
07B40C3C-DEAC-F0BD-3805689C034A189B
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: