Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeente Rijssen Holten:
Scheiding verkeersstromen in centrum Rijssen en ring Holten

21-05-2013

Ontvlechting van verkeersstromen in centrum Rijssen en ring Holten d.m.v. integrale aanpak (proces), bestuurlijke én ambtelijke prioriteit en actieve communicatie.

Realisatietijd: lopend
Budget: € 800.000,-
Partners: Gemeente Rijssen Holten
Doelgroep: Fietsers
Initiatiefnemer: Gemeente, adviesbureaus, inwoners
Contactpersoon: H.D. van Essen (Gemeente Rijssen-Holten)
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen
Succesfactor(en): Integrale benadering
Politiek draagvlak
Regionale samenwerking
Meer info:

Website Heerlijk Holten

Als onderdeel van het plan ‘Een nieuw hart voor Holten’ wordt het centrum van Holten vernieuwd en de Dorpsstraat verkeersluw gemaakt. Dit komt de omgevingskwaliteit ten goede, inclusief de veiligheid van fietsers en voetgangers. Naast de kwaliteitsimpuls van centrum/Dorpsstraat wordt ook voorzien in een betere verbinding (met aantrekkelijke en verkeersveilige routes) tussen het centrum, NS-station en Holterberg/Nationaal Park Sallandse Heuvelrug. Daarmee worden tot nu toe redelijk gescheiden attracties met elkaar verbonden. Ook hier is nadrukkelijk aandacht voor de veiligheid van fietsers en voetgangers.

Succesfactor 1: integrale planvorming

Integraliteit was belangrijk voor de planvorming. Dit hield in dat plannen niet sec als een voetgangers- en/of fietsersplan gepresenteerd werden. Een integrale aanpak werd beredeneerd vanuit de kwaliteit van de omgeving. Zo moet op een plek waar veel publiekstrekkende functies zitten de verblijfsfunctie doorslaggevend zijn.

Succesfactor 2: gebruik maken van het momentum

Er is op ambtelijk niveau gebruik gemaakt van het momentum van de leefbaarheidsaanpak om ook de fietsveiligheid in het gebied te verbeteren. Ook wordt er op dit moment één fietsvisie opgesteld voor Rijssen-Holten, waar er voorheen twee verschillende beleidsplannen, Holten en Rijssen, waren. Hierin is de aanpak van het centrumgebied van Holten al opgenomen. Ook voor andere projecten ten aanzien van fietsveiligheid geldt dat deze waar mogelijk meeliften met andere ruimtelijke projecten.

Succesfactor 3: Rijssen-Holten echte fietsgemeente

De gemeente Rijssen-Holten staat bekend als een fietsgemeente. Met een fietsaandeel van 38% op korte afstanden scoort Rijssen-Holten hoger dan het landelijke gemiddelde. Daarnaast heeft de gemeente een aantal (middelbare) scholengemeenschappen binnen haar grenzen, wat zorgt voor omvangrijke groepen fietsende scholieren, ook vanuit omliggende dorpen en kernen. Hierdoor heeft de fiets een belangrijke positie in de gemeente. Daardoor is er zowel bestuurlijk als ambtelijk veel aandacht voor veilige fietsmaatregelen en wordt de waarde van de fiets als schoon, gezond en duurzaam vervoermiddel onderkend.

1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
07B40C3C-DEAC-F0BD-3805689C034A189B
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: