Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeente Eindhoven:
Fietsrotonde Hovenring, ontvlechting van hoofdfietsnetwerk en hoofdautonetwerk

21-05-2013

Ontvlechten van de rotonde Hovenring in gemeente Eindhoven krijgt een belangrijke positie binnen fietsbeleidsplan door mee te liften op bestaande plannen.

Realisatietijd: 2008-2010 (2 jaar voorbereiding en 1,5 jaar uitvoerig)
Budget:
Partners: Provincie Noord-Brabant (financier), Ministerie I&M (financier), Regio Eindhoven (financier), gemeente Veldhoven (inhoudelijke afstemming), Fietsersbond (expertise en draagvlak)
Doelgroep: Fietsers
Initiatiefnemer: Fietsersbond
Contactpersoon: J. Kaal (Gemeente Eindhoven)
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen
Succesfactor(en): Gebruiker betrekken
Maatschappelijk draagvlak
Politiek draagvlak
Projectmatige werkwijze
Scherpe probleemanalyse
Meer info:

Website fietsberaad

In 2008 heeft de Fietsersbond het onderzoek Fietsbalans uitgevoerd in Eindhoven. Eén van de conclusies was dat de wachttijd bij de verkeerslichten voor fietsers erg lang waren (wat door rood fietsen stimuleert), onder andere bij de Hovenring, de doorlopende fietsroute naar Veldhoven waar dagelijks 5.000-10.000 fietsers rijden. Ter verbetering ervan is daarom bij de reeds geplande verbouwing van de Hovenring ook aandacht gegeven aan de fietser. De al vrijliggende fietspaden werden verder ontvlecht door een ‘zwevende’ rotonde boven het kruispunt aan te leggen speciaal voor (brom)fietsers. Daarmee werd het probleem van de wachttijden omzeild en de kruising veiliger gemaakt.

Succesfactor 1: gebruik expertise Fietsersbond

Bij het uitkomen van het onderzoek Fietsbalans lag er in gemeente Eindhoven al een fiets-beleidsplan maar ontbrak de capaciteit en geld om tot uitvoering te komen. Door het onderzoek van Fietsbalans kon de Fietsersbond heel scherp in beeld brengen waar precies de opgave lag. Met spreektijd in de raads-vergadering bracht de Fietsersbond deze opgave duidelijk naar voren, wat tot een motie en daarmee een opdracht leidde. In het Actieplan Fiets dat vervolgens is opgesteld, en dat uitvoering gaf aan het Beleidsplan Fiets uit 2006, is de Fietsersbond ook betrokken. Dat droeg bij aan een constructievere, proactievere houding van de Fietsersbond.

De Fietsersbond is steeds nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling en uitvoering van de Hovenring. Inmiddels is de Fietsersbond een belangrijke partner voor de gemeente en de wethouder als het gaat om expertise over en behoeften van fietsers. Inmiddels is er binnen Eindhoven elke twee maanden een Centraal Verkeersoverleg waarin alle projecten worden voorgelegd aan de Fietsersbond en andere maatschappelijke partners, bewoners et cetera.

Succesfactor 2: met focus meeliften op bestaande plannen

Het onderzoek van Fietsbalans bracht in beeld waar de opgaven lagen in Eindhoven en creëerde urgentie om tot een uitvoeringsprogramma van het Beleidsplan Fiets te komen, het zogenaamde Actieplan Fiets. Door dit inzicht kon relatief gemakkelijk worden aangesloten bij reeds geplande plannen, zoals de aanpassing van de Hovenring. Door de koppeling met de verbouwing van de Hovenring en de financiering daarvan, werd een oplossing gerealiseerd voor de fietsers zonder dat daar (veel) budget vanuit fietsbeleid voor nodig was.

1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
07B40C3C-DEAC-F0BD-3805689C034A189B
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: