Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeente Achtkarpselen:
Samenwerkingsverband uitvoering gedragsmaatregelen verkeersveiligheid

21-05-2013

Samenwerking tussen vier gemeenten bij inhuur van een beleidsmedewerker verkeersgedrag.

Realisatietijd: Structureel (sinds 2002)
Budget: Achtkarspelen, ca. € 13.000,- waarvan 50% provinciale bijdragen en 50% eigen middelen. Overige gemeenten naar rato inwoneraantal: Dantumadiel ca. € 13.000,- Dongeradeel Kosten personele inzet samenwerkingsverband € 16.000,- op jaarbasis (per gemeente € 4.000,- en niet naar rato inwoneraantal).
Partners: Gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel en Kollumerland
Doelgroep: Fietsers
Initiatiefnemer: Provincie Friesland
Contactpersoon: Wieger vellinga (Gemeente Achtkarspelen)
Categorie: Overige maatregelen
Succesfactor(en): Maatschappelijk draagvlak
Projectmatige werkwijze
Regionale samenwerking
Meer info:

De gemeente Achtkarspelen heeft voor de uitvoering van de gedragsmaatregelen t.b.v. fietsveiligheid (verkeersveiligheid) een samenwerkingsverband met drie andere gemeenten: Dongeradeel, Dantumadeel en Kollumerland. De gemeenten betalen gezamenlijk één persoon die twee dagen per week bezig is met de organisatie en planning van activiteiten die betrekking hebben op het gedrag in het verkeer. Voorbeelden hiervan zijn een e-bikecursus en het praktijk Fietsverkeersexamen op basisscholen.

De samenwerking is ongeveer tien jaar geleden ontstaan naar aanleiding van Duurzaam Veilig, waardoor er meer aandacht kwam voor het gedragsaspect in het verkeer. De gemeenten zijn gaan samenwerken, omdat voor het gedragsaspect extra mankracht nodig was en zij die allen niet in huis hadden. Daarom hebben ze gezamenlijk één extra projectleider ingehuurd. De projectleider werkt op basis van het Uitvoeringsprogramma dat in overleg met de provincie elk jaar wordt opgesteld. Hierin staan gezamenlijke en afzonderlijke activiteiten van de vier gemeenten beschreven. De projectleider is in dienst bij één gemeente, die facturen stuurt naar de andere gemeenten. De kosten worden gelijk verdeeld over de vier gemeenten. In de nota’s wordt niet verrekend hoeveel werk er voor de gemeenten specifiek wordt uitgevoerd. Het effect van de samenwerking zit dus in de mankracht die ervoor zorgt dat er veel georganiseerd kan worden.

Succesfactor 1: samenwerking van onderaf ingericht met persoonlijke contacten

De samenwerking is niet van bovenaf opgelegd, maar door de gemeenten zelf opgezet.
De medewerkers die vanuit de gemeenten samenwerken komen elkaar ook in andere samenwerkingsverbanden tegen. De personen kennen elkaar goed. Het persoonlijke niveau maakt dat de samenwerking meer kans van slagen heeft. Er is duidelijk per gemeente één probleemeigenaar, één persoon die zich ervoor verantwoordelijk voelt.

Succesfactor 2: beleid op provinciaal niveau bepaald

Het beleid op het gebied van verkeersveiligheid, en dus ook fietsveiligheid, wordt gestuurd door de provincie. De provincie Friesland bepaalt het beleid en de criteria op basis waarvan subsidies worden verleend. De gemeenten volgen dit beleid grotendeels, omdat de uitkering van subsidies daarvan afhankelijk is. Dit resulteert in een per gemeente sterk vergelijkbaar beleid, waardoor eenvoudig samengewerkt kan worden tussen gemeenten.

1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
07B40C3C-DEAC-F0BD-3805689C034A189B
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: