Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeente Leidschendam-Voorburg:
Fietsroute integreren in grotere opgave

21-05-2013

Aanleg regionale fietsroute door koppeling aan andere opgaven: waterberging en riolering.

Realisatietijd: vanaf 2012
Budget: ca. € 1,6 miljoen subsidie in totaal aangevraagd en ontvangen (de fietsroute die bestond uit drie delen)
Partners: Provincie Zuid-Holland en Stadsgewest Haaglanden, het Hoogheemraadschap
Doelgroep: Fietsers
Initiatiefnemer: Provincie Zuid-Holland
Contactpersoon: Edwin van Putten (Gemeente Leidschendam-Voorburg)
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen
Succesfactor(en): Gebruiker betrekken
Meer info:

Website gemeente Leidschendam-Voorburg

Provincie Zuid-Holland heeft het initiatief genomen om, gesteund door het Stadsgewest Haaglanden, een goede fietsroute tussen Leiden en Den Haag te realiseren. Ook gemeente Leidschendam-Voorburg stond welwillend tegenover dit initiatief. Bij de planvorming is aangesloten bij de geplande vergroting van de waterberging in het waterspoorpark in Leidschendam en de vervanging van de riolering. Zodoende werden drie maatregelen in één gebied samengebracht: fietsroute, waterberging en riolering. Dit werd opgepakt in één project onder de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Succesfactor 1: Vergroten van koppelkansen

Door gemeente Leidschendam-Voorburg wordt veel aandacht besteed aan afstemming tussen de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Realisatie en Beheer. Zo werd geïnventariseerd of er nog andere opgaven zijn die konden aanhaken om opgaven gezamenlijk op te pakken.

Specifiek voor de combinatie van de waterberging en fietsroute geldt dat beide opgaven vanuit de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling komen, vanuit het cluster Mobiliteit en vanuit het cluster Milieu.
Dit maakt het eenvoudig om afstemming te creëren. Er bestond al een projectteam voor het Waterspoorpark en daarin zijn de medewerkers van Mobiliteit en Realisatie en Beheer toegetreden.

Succesfactor 2: Burgerparticipatie

In eerste instantie was het idee om de gehele fietsroute vrijliggend door het park te laten lopen. Gemeente Leidschendam-Voorburg heeft toen een inloopbijeenkomst georganiseerd voor omwonenden en belangstellenden. De bewoners reageerden echter negatief op de plannen: men was bang dat een tweezijdig fietspad door het park ten koste zou gaan van het groen. Het alternatief was een fietsstraat op de bestaande rijbaan, waarbij de fietser voorrang krijgt op de hele route.

De projectstructuur met daarin zowel de fietsroute, waterberging als riolering zorgde voor duidelijke communicatie van en naar bewoners over de kansen en beperkingen en de samenhang tussen de verschillende onderdelen. Ook ontstonden op deze manier integrale inspraakreacties, wat efficiënter en handiger bleek.

1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
07B40C3C-DEAC-F0BD-3805689C034A189B
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: