Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeente Amsterdam:
Systematische aanpak van 'black spots'

21-05-2013

Identificatie en verbetering van gevaarlijke kruispunten door een gemeentelijke werkgroep met door de gemeente gefinancierde borging.

Realisatietijd: 2000-lopend
Budget: € 1.750.000,- (aanpak blackspots schatting jaarlijks inclusief bijdragen van centrale stad, stadsdelen en stadsregio Amsterdam)
Partners: Centrale stad, stadsdelen, stadsregio Amsterdam, politie, OM
Doelgroep: Alle weggebruikers
Initiatiefnemer: Gemeente Amsterdam
Contactpersoon: Rob van den Ban (Gemeente Amsterdam)
Categorie: Overige maatregelen
Succesfactor(en): Maatschappelijk draagvlak
Projectmatige werkwijze
Scherpe probleemanalyse
Meer info:

Website gemeente Amsterdam - Verkeersveiligheid

Website gemeente Amsterdam - Fiets

De gemeente Amsterdam heeft in 2000 de Werkgroep Blackspots Amsterdam (WBA) ingesteld (met leden van de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer, de Dienst Ruimtelijke Ordening, het Ingenieursbureau Amsterdam, de politie Amsterdam-Amstelland en het Openbaar Ministerie).

De WBA heeft als doel kruispunten en routes veiliger te maken. Naast de aanpak van zogenaamde ‘blackspots’ en ‘red-routes’ geeft de WBA ook uitvoering aan proactieve maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid, zoals snelheidsbeperkende maatregelen op locaties waar fietsongelukken zijn te verwachten. Voorstellen van de WBA worden voorgelegd aan de Stadsdeel Verkeerscommissie of Centrale Verkeerscommissie. De WBA werkt een praktische oplossing uit en zorgt dat deze uitgevoerd wordt. Sinds 2000 zijn meer dan tweehonderd blackspots aangepakt in Amsterdam, waarvan het grootste deel gericht was op het verbeteren van de fietsveiligheid.

Succesfactor 1: WBA bevindt zich ‘middenin’ de reguliere organisatie

De WBA bestaat uit (beleids)medewerkers van verschillende gemeentelijke organisaties. Vier diensten vanuit de centrale stad (dienst beheer, dienst infrastructuur en vervoer, dienst ruimtelijke ordeningen en het ingenieursbureau Amsterdam) en de politie nemen structureel deel aan de WBA. Afhankelijk van de locatie van het probleem worden ook stadsdelen betrokken bij de werkgroep.
De WBA zit bij alle betrokken organisaties en afdelingen structureel in het systeem.

Vaak is het moeilijk om een project te laten slagen omdat de prioriteit van de betrokken medewerkers bij reguliere werkzaamheden ligt. Belangrijke succesfactor van de WBA is dat alle betrokken afdelingen structureel tijd beschikbaar hebben gesteld voor medewerking aan het project. Binnen de werkgroep is het daardoor mogelijk geweest om te werken aan een nauwe samenwerking tussen het beleid en de uitvoering; de werkgroep staat middenin in de organisatie. Deze samenwerking is essentieel geweest voor het slagvaardig komen tot maatregelen.  

Succesfactor 2: WBA heeft meerdere jaren financiering geborgd

De WBA-aanpak kost jaarlijks ruim anderhalf miljoen euro. Het project wordt gezamenlijk gefinancierd door de centrale stad, de stadsdelen en de stadsregio Amsterdam. Het budget is gebaseerd op de aanpak van vijf ‘black spots’ per jaar. De verwachting is dat per jaar vijftien nieuwe ‘black spots’ worden geïdentificeerd. De WBA bepaalt welke ‘black spots’ worden aangepakt.

Om continuïteit van het project te waarborgen is het jaarlijkse budget voor de aanpak van ‘black spots’ formeel vastgelegd in het Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2012-2015. Daarmee is de financiële zekerheid van het project net als voorgaande jaren voor enkele jaren achtereen geborgd.

1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
07B40C3C-DEAC-F0BD-3805689C034A189B
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: