Kenniscentrum voor fietsbeleid

Integrale benadering

Bij een integrale benadering werkt het belang van fietsveiligheid ook in andere beleidsvelden door. Dat betekent aansluiten bij andere belangen, beleidsuitgangspunten of projecten.

Onder een integrale benadering verstaan we dat het belang van fietsveiligheid ook in andere beleidsvelden doorwerkt. Zeker als het gaat om belangen als beheer of stedenbouwkundige kwaliteit helpt het om het belang van (fiets)veiligheid daar scherp tegenover te kunnen zetten om tot goede gedeelde belangen te komen.

Succesvolle voorbeelden hiervan zijn:

  • Lift bijvoorbeeld mee met de vervanging van riolering als het gaat om het aanleggen (vrijliggende) fietspaden of het herinrichten van een kruising voor aanleg van een HOV-baan (gemeente Velsen, gemeente Eindhoven).
  • Sluit aan bij toeristische belangen die vragen om een meer landschappelijke inpassing van de infrastructuur (gemeente Winterswijk).

Bij eenvoudige infrastructurele maatregelen biedt het aansluiten op andere belangen of beleidsuitgangspunten mogelijkheden om fietsveiligheidsproblemen op te lossen. Bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de duurzaamheidsdoelstellingen (gemeente Bunnik). Bij gedragsmaatregelen liggen de kansen vooral in het aansluiten bij al bestaande projecten en doelstellingen die op dezelfde doelgroep gericht zijn. Vooral ROV’s (Regionale Organen Verkeersveiligheid) hebben hier veel in te bieden. Of gemeenten sluiten aan bij een ander gemeentelijk project, bijvoorbeeld gericht op het meer laten bewegen van jongeren (gemeente Rotterdam), of landelijke campagnes van VVN (De scholen zijn weer begonnen). Projecten voor ouderen kunnen aansluiten op ouderen- of Wmo-beleid in de gemeente (gemeente Montferland, gemeente Vlissingen).

Ook helpt het veel gemeenten om gebruik te maken van al bestaande/aangeboden producten die door het ROV, de provincie, Fietsberaad (pilot paaltjes), Fietsersbond (Fietsinformatiedagen voor ouderen, fietsdocenten) of commerciële aanbieders in andere gemeenten al met succes worden aangeboden. De expertise van landelijke organisaties als ANWB, VVN, TeamAlert, ANBO of de Blijf Veilig Mobiel partners is goed als klankbord en inspiratiebron te gebruiken.

Best Practices:

1. Gemeente Eindhoven
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen

Nieuwe veilige herinrichting van de fietsroute op de Mercuriuslaan/Muzenlaan met met geringe extra financiële middelen.

8. Gemeente Rijssen Holten
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen

Ontvlechting van verkeersstromen in centrum Rijssen en ring Holten d.m.v. integrale aanpak (proces), bestuurlijke én ambtelijke prioriteit en actieve communicatie.

11. Gemeente Tiel
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen

Realisatie van fietsprojecten door koppeling aan andere (infrastructuur)projecten, gefinancierd door een regionaal geprioriteerde subsidie.

13. Gemeente Winterswijk
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen

Incalculeren van planningsrisico's bij gedegen landschappelijke inpassing van nieuw fietspad en flexibel omgaan met andere perspectieven/oplossingen.

14. Gemeente Zwolle
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen

Realisatie van fietstunnels verloopt soepel door eerdere ervaring en samenhang met andere maatregelen.

17. Gemeente Bunnik
Categorie: Eenvoudige infrastructurele maatregelen

Realisatie van maatregelen door zoeken van draagvlak en aansluiten op bestaande beleidsspeerpunten zoals duurzaamheid.

20. Gemeente Velsen
Categorie: Eenvoudige infrastructurele maatregelen

Verwijderen (onnodige) fietspaaltjes door samenwerking gemeentelijke afdelingen en efficiënte aanpak zonder inspraaktraject.

25. Gemeente Monferland
Categorie: Maatregelen gericht op gedrag/fietsvaardigheden

Gebruik maken van een laagdrempelig en beproefd concept van de Fietsersbond bij het aanbieden van de fietsinformatiedag.

image
27. Gemeente Rotterdam
Categorie: Maatregelen gericht op gedrag/fietsvaardigheden

Slim combineren van verschillende verkeerseducatieprogramma's en het bijscholen van gymdocenten tot fietsdocent.

34. Gemeente Vlissingen
Categorie: Overige maatregelen

Het WMO-project met persoonlijke aanpak verbetert ook de fietsveiligheid en komt tot stand door samenwerking met lokale partijen.