Kenniscentrum voor fietsbeleid

Maatschappelijk draagvlak

Betrokkenheid van maatschappelijke partijen is onontbeerlijk en ze kunnen niet vroeg genoeg betrokken worden. Dat is nodig voor draagvlak, omdat ze signalen over knelpunten kunnen geven, kunnen helpen bij de probleemanalyse en het komen tot een passende oplossing. Om draagvlak te creeren overleggen gemeenten, communiceren ze en werken ze aan beeldvorming.

Voor alle maatregelen geldt dat betrokkenheid van maat-schappelijke partijen onontbeerlijk is. Daarbij geldt over het algemeen dat partijen niet vroeg genoeg betrokken kunnen worden. Vroegtijdige betrokkenheid is nodig:

  • Voor het verkrijgen van draagvlak, vaak ook politiek. Dit geldt zelfs als financiering geen probleem is. Het serieus afwegen van de verschillende belangen en het actief betrekken van de belanghebbenden is hierbij cruciaal. Maatschappelijke partijen kunnen zelfs als ambassadeurs van een maatregel ingezet worden.
  • Omdat maatschappelijke partijen signalen over knelpunten kunnen geven.
  • Omdat maatschappelijke partijen kunnen helpen bij de analyse van het probleem en bij het komen tot een passende oplossing.

Uit de best practices komen drie strategieën naar voren die, al dan niet gecombineerd, ingezet worden om maatschappelijk draagvlak te verwerven:

  • Overleg. Voor met name infrastructurele maatregelen raden gemeenten aan een structureel overleg op te zetten met maatschappelijke organisaties als Fietsersbond, politie, scholen, bewoners via wijkraden et cetera. Indien mogelijk sluiten ze aan bij bestaande structurele overleggen waar ze fietsveiligheid toevoegen aan de agenda.
  • Communicatie. Bij de uitvoering van infrastructurele maatregelen, zeker complexe, organiseren gemeenten een uitgebreid communicatietraject met verschillende communicatiemiddelen. Zo beperken ze (ervaren) overlast voor omwonenden en managen ze de verwachtingen bij de betrokken partijen.
  • Beeldvorming. Om bewoners en maatschappelijke partijen zich letterlijk een beeld te laten vormen en daarmee meer draagvlak te creëren, besteden gemeenten veel aandacht aan visuele resultaten (hoe komt het er uit te zien). Ook benutten ze (positieve) media aandacht.

Best Practices:

2. Gemeente Eindhoven
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen

Ontvlechten van de rotonde Hovenring in gemeente Eindhoven krijgt een belangrijke positie binnen fietsbeleidsplan door mee te liften op bestaande plannen.

5. Gemeente Leiden
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen

Goede regionale samenwerking én regionale agenda zorgt voor Regionaal Fietsnetwerk Holland Rijnland.

6. Gemeente Nijmegen
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen

Realisatie van een Nijmeegs ontvlochten fietsroutenetwerk door creëren van regionaal draagvlak en continuiteit van beleid en uitvoering.

7. Gemeente Peel en Maas
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen

Komst van nieuwe technieken zorgen voor een snellere realisatie van verlichting op thuis-school routes.

9. Gemeente Tholen
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen

Centrale probleemanalyse van verschillende wegbeheerders zorgt voor realisatie van een veilige school-thuisroute.

10. Gemeente Rotterdam
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen

Weinig weerstand tegen bouwwerkzaamheden door gebruik van actieve communicatie.

14. Gemeente Zwolle
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen

Realisatie van fietstunnels verloopt soepel door eerdere ervaring en samenhang met andere maatregelen.

15. Gemeente Amersfoort
Categorie: Eenvoudige infrastructurele maatregelen

Slim verwijderen van (onnodige) paaltjes door inventarisatie via pilot en positieve aandacht in de media.

17. Gemeente Bunnik
Categorie: Eenvoudige infrastructurele maatregelen

Realisatie van maatregelen door zoeken van draagvlak en aansluiten op bestaande beleidsspeerpunten zoals duurzaamheid.

18. Gemeente Goes
Categorie: Eenvoudige infrastructurele maatregelen

Verwijderen (onnodige) fietspaaltjes door centrale analyse van het probleem en uitvoeringsgerichte inrichting van de organisatie.

20. Gemeente Velsen
Categorie: Eenvoudige infrastructurele maatregelen

Verwijderen (onnodige) fietspaaltjes door samenwerking gemeentelijke afdelingen en efficiënte aanpak zonder inspraaktraject.

21. Gemeente Bedum
Categorie: Maatregelen gericht op gedrag/fietsvaardigheden

Aanbieden van cursus door goede lokale samenwerking met VVN en fietsersbond en een subsidieregeling van de Provincie Groningen.

22. Gemeente Dalfsen
Categorie: Maatregelen gericht op gedrag/fietsvaardigheden

Aanbieden van een leertraject gericht op ervaren voor Middelbare scholieren, gefinancierd door een met behulp van lobby toegekende subsidie.

23. Gemeente 's-Hertogenbosch
Categorie: Maatregelen gericht op gedrag/fietsvaardigheden

Aanbieden van verkeerseducatie aan een groot deel van het VO door externe en interne samenwerking door de gemeente.

24. Gemeente Groesbeek
Categorie: Maatregelen gericht op gedrag/fietsvaardigheden

Financieel mogelijk maken van het aanbieden van een fietsinformatiedag voor senioren door middel van het versimpelen van het subsidietraject bij de Provincie.

26. Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Categorie: Maatregelen gericht op gedrag/fietsvaardigheden

Realiseren van door de doelgroep (kinderen) ontwikkelde veilige looproutes door een positieve benadering van ouders en leerlingen en door mee te liften op andere projecten .

28. Gemeente Vlagtwedde
Categorie: Maatregelen gericht op gedrag/fietsvaardigheden

Aanbieden van een educatieprogramma op het voortgezet onderwijs met behulp van een projectenbureau.

29. Gemeente Achtkarpselen
Categorie: Overige maatregelen

Samenwerking tussen vier gemeenten bij inhuur van een beleidsmedewerker verkeersgedrag.

30. Gemeente Amsterdam
Categorie: Overige maatregelen

Identificatie en verbetering van gevaarlijke kruispunten door een gemeentelijke werkgroep met door de gemeente gefinancierde borging.

32. Gemeente Enschede
Categorie: Overige maatregelen

Vaststellen van een fietsvisie met fietsveiligheid als prominent onderwerp door politieke prioriteit, het betrekken van stakeholders, regionale subsidie en inzetten op synergie.

33. Gemeente Haarlemmermeer
Categorie: Overige maatregelen

Realiseren van schoolzones door lokaal maatwerk stimuleert scholen om zelf ook meer aandacht aan fietsveiligheid te besteden.