Kenniscentrum voor fietsbeleid

Regionale samenwerking

Regionale samenwerking kan als aanjager en vliegwiel fungeren van (interne) besluitvormingsprocessen. Dit kan door aan te haken, breder regionaal draagvlak te hebben en de regio als ambassadeur in te zetten.

Regionale samenwerking kan als aanjager en vliegwiel fungeren van (interne) besluitvormingsprocessen. Uit de best practices komen de volgende mechanismen naar voren die gemeenten helpen bij besluitvorming over maatregelen:

  • Bestaand regionaal of provinciaal beleid waarop gemeenten kunnen aanhaken vormt een belangrijke versneller van het gemeentelijke proces. Soms zetten ze een project op de agenda.
  • Als er een plan of beleid ligt, waarover partijen op regionaal niveau al overeenstemming hebben, helpt dat gemeenten bij het verkrijgen van draagvlak in de eigen organisatie of bij de eigen bestuurders. Dit geldt des te meer wanneer vanuit de regio ook (een deel van) de financiering beschikbaar wordt gesteld.
  • Voor complexe infrastructurele maatregelen waarbij het gaat om een netwerkbenadering (fietsroutes in kaart brengen en verbinden) is regionale samenwerking essentieel. De regio treedt dan vaak als ambassadeur op om gemeenten mee te krijgen in de uitvoering.

Daarnaast liggen op regionaal niveau ook kansen om de uitvoering efficiënter (goedkoper) te organiseren. Als een aantal gemeenten op regionaal niveau heldere kaders heeft vastgesteld voor gedragsmaatregelen, kan één gemeente de uitvoering voor alle gemeenten doen.
Regionale samenwerking vraagt echter wel om regionale organisatie. Een goede projectorganisatie is een eerste voorwaarde. Voor de uitvoering van meer ad-hoc oplossingen en de meeste eenvoudige infrastructurele maatregelen is een lokale benadering voor veel gemeenten meestal voldoende. Toch kunnen regionale ontwikkelingen of voorbeelden uit andere gemeenten in de buurt ter inspiratie dienen.

Best Practices:

8. Gemeente Rijssen Holten
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen

Ontvlechting van verkeersstromen in centrum Rijssen en ring Holten d.m.v. integrale aanpak (proces), bestuurlijke én ambtelijke prioriteit en actieve communicatie.

22. Gemeente Dalfsen
Categorie: Maatregelen gericht op gedrag/fietsvaardigheden

Aanbieden van een leertraject gericht op ervaren voor Middelbare scholieren, gefinancierd door een met behulp van lobby toegekende subsidie.

25. Gemeente Monferland
Categorie: Maatregelen gericht op gedrag/fietsvaardigheden

Gebruik maken van een laagdrempelig en beproefd concept van de Fietsersbond bij het aanbieden van de fietsinformatiedag.

image
29. Gemeente Achtkarpselen
Categorie: Overige maatregelen

Samenwerking tussen vier gemeenten bij inhuur van een beleidsmedewerker verkeersgedrag.

32. Gemeente Enschede
Categorie: Overige maatregelen

Vaststellen van een fietsvisie met fietsveiligheid als prominent onderwerp door politieke prioriteit, het betrekken van stakeholders, regionale subsidie en inzetten op synergie.