Kenniscentrum voor fietsbeleid

Afstemmingsoverleg Fietsparkeren bij stations sept 2018

Alleen medewerkers van overheden kunnen deelnemen aan dit overleg.
registerAanmelden voor deze bijeenkomst

Bent u verhinderd? U kunt zich afmelden via Mijn Fietsberaad

Het afstemmingsoverleg fietsparkeren bij stations is bedoeld voor overheden die onderling willen afstemmen hoe zij omgaan met de financiering en aansturing van het fietsparkeren bij stations. De volgende onderwerpen staan op de agenda van het afstemmingsoverleg van 4 september:

 1. Uitvraag van IenW voor stallingsprojecten ter waarde van ca 74 miljoen euro
 2. Innovatieprogramma Fietsparkeren bij stations
 3. CROW-Fietsberaadproject over toepassing Fietsparkeernormen in stationsgebieden
 4. Rondje langs de velden. Waar lopen gemeenten en provincie tegen aan bij realisatie van fietsparkeerprojecten bij stations?
 5. ? Suggesties vanuit jullie ?

Ad 1: Uitvraag van IenW voor stallingsprojecten

Op 15 juni heeft het ministerie van IenW een uitvraag gestuurd naar alle provincies en vervoerregios voor de besteding van de 100 miljoen euro dit kabinet heeft gereserveerd voor extra fietsprojecten. Ongeveer 74 miljoen is bestemd voor fietsparkeerprojecten bij stations, de rest voor snelle fietsroutes. Aanvragen moeten voor 22 september ingediend zijn bij het ministerie van IenW. Tijdens het afstemmingsoverleg van 4 september willen we met de decentrale overheden bespreken hoe dit proces verloop en waar men tegenaan loopt. In de brief worden de volgende criteria selectiecriteria:

 1. a. De hoogte van het absoluut geprognotiseerd tekort aan stallingplaatsen; b. De hoogte van het relatief geprognotiseerd tekort;
 2. De mate waarin regio zelf bijdraagt in de kosten van aanleg, beheer/onderhoud/vernieuwing (BOV) (voor realisatiekosten) en vanvoorbereidingskosten. Er geldt een minimum bijdrage van 60% van deze kosten. Als de bijdrage boven de 60 % is, dan scoort het lokale project hoger;
 3. De mate waarin kan worden aangetoond dat vaststelling van een voorkeursalternatief/VO of DO of start van de realisatie op basis van een investeringsbesluit voor het einde van 2021 kan plaatsvinden; 
 4. De mate waarin sprake is van bouwkundige verwevenheid waardoor later IENW bouwen onmogelijk of veel duurder wordt;
 5. Inspanning van de betrokken gemeenten op het terrein van handhaving om efficiënte benutting van parkeercapaciteit te bevorderen, waardoor meer CVreizigers gebruik kunnen maken van de OV-ketenvoorzieningen;
 6. De mate waarin het station een knooppuntfunctie in het netwerk kan vervullen;
 7. Gebruik van fietsparkeernormen bij bouwvergunningen of inspanning van de gemeenten om tot het gebruik daarvan te komen in de stationsomgeving.

Ad 2 (concept) Innovatieprogramma Fietsparkeren bij stations

In het bestuursakkoord Fietsparkeren bij stations (december 2016) hebben overheden, vervoerders en belangenorganisaties afgesproken dat er een samenhangend meerjarenprogramma wordt opgesteld voor onderzoek en experimenten die bijdragen aan efficiëntere benutting van stationsstallingen (artikel 8).  Experts van NS, ProRail, gemeenten, provincies en CROW-Fietsberaad (het Innovatieteam) is het afgelopen jaar aan de slag gegaan om een samenhangend Innovatieprogramma van pilots, projecten en onderzoeken op te stellen, dat jaarlijks zal worden bijgesteld. Tijdens het afstemmingsoverleg van 4 september willen we dit Innovatieprogramma bespreken.

Op basis van een uitgebreide verkenning van de kansen, voor het efficiënter benutten van stallingen, zijn de volgende negen actielijnen geformuleerd, die de komende jaren richting moeten geven aan de initiatieven voor pilots, onderzoeken, sessies voor kennisdeling en nieuwe innovatieve projecten:

 1. Implementatie en evaluatie van het ‘eerste 24 uur gratis-regiem’ en ‘elektronische Handhaving en Beheer Fietsenstalling’
 2. Opzetten van een landelijk infrastructuur voor een benuttingsmonitor en een dataplatform stationsstallingen
 3. Ontwikkelen en optimaliseren van instrumenten voor efficiëntere handhaving van maximum parkeerduur
 4. Verkennen van de kansen en voorwaarden voor deelfietsen als vervanging van de eigen fiets.
 5. Kennisdeling over digitale systemen in stallingen
 6. Kennisdeling over best-practices en effectiviteit van fietsparkeernormen (bij bouw) in omgevingsvergunningen
 7. Verkennen van mogelijkheden van dubbelgebruik van niet-stationsstallingen in de omgeving van de stationsstalling
 8. Ontwikkeling van efficiënte oplossingen voor afwijkende fietsen (Buitenmodel Fietsen)
 9. Inspelen op en sturen van gedrag van fiets-treinreizigers

De pilots van de gemeenten in het kader van de Tour de Force maken daar deel van uit. CROW heeft een belangrijke rol bij het ordenen, verzamelen en verspreiden van de kennis, die met dit programma wordt gegenereerd.

Ad 3 CROW-Fietsberaadproject over toepassing Fietsparkeernormen in stationsgebieden 

In het bestuursakkoord is afgesproken dat gemeenten fietsparkeernormen toepassen bij nieuwbouwontwikkelingen in stationsgebieden, zodat werknemers en bezoekers van nieuwe kantoren en winkels geen gebruik hoeven te maken van de stationsstallingen. Actielijn 6 van het innovatieprogramma gaat hier ook over (Kennisdeling over best-practices en effectiviteit van fietsparkeernormen in omgevingsvergunningen). Deze zomer is CROW-Fietsberaad hiermee gestart. We hebben een adviesbureau opdracht gegeven om voor 10 stationsgebieden in beeld te brengen hoe de fietsparkeernormen in de praktijk worden toegepast. Tijdens het afstemmingsoverleg van 4 september zullen we de eerste bevinden presenteren en kunnen de deelnemers input leveren.

 

print programmaPrint programma

 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Ron van Noortwijk (Provincie Zuid_Holland)
 • H. Jellema (Provincie Fryslân)
 • Koos Louwerse (Tour de Force)
 • Jethro Rasing (Gemeente Rotterdam)
 • Giel Hagelaar (Gemeente Helmond)
 • Wouter Haver (Gemeente Leiden)
 • Martijn José (gemeente Eindhoven)