Kenniscentrum voor fietsbeleid

Reacties op Kennisitems

Reactie Kennisitem
22-06-2018
Roland Haffmans, -

"blijven klachten uit, dan wordt de autoparkeerplaats opgeheven" Dus elke klager kan die verandering blokkeren?

Winnaar Tour de Force Innovatieprijs 2018: Fietsvlonders
18-06-2018
Rob van Engelshoven, gemeente Enschede

(vervolg) Aanvullende bebording helpt bij de herkenbaarheid van de snelfietsroutes. Benieuwd naar de bevindingen in Noord-Brabant.

Wordt dit de nieuwe bewegwijzering van snelfietsroutes?
18-06-2018
Rob van Engelshoven, gemeente Enschede

In 2016 is binnen de regio Arnhem Nijmegen al samen met o.a. provincie Gelderland, CROW en de NBd gewerkt aan specifieke bebording voor snelfietsroutes. Het Rijn Waal Pad / F325 is sinds zomer 2016 geheel voorzien van deze nieuwe bebording.

Wordt dit de nieuwe bewegwijzering van snelfietsroutes?
18-06-2018
Rob van Engelshoven, gemeente Enschede

Wellicht dat -naar analogie met de roltrappen op de stations- "links gaan. rechts rustig aan" een mogelijkheid is..?

Geen haast? Graag rechtshouden!
18-06-2018
Jan Ploeger, Provincie Zuid Holland

Wie wel eens met de Tunnelveiligheidswet te maken heeft gehad weet hoe absurd het veiligheidsdenken kan doorslaan. Maar voor fietspaden zou ik wensen dat we tenminste een klein beetje strenger zouden kunnen zijn om systematische en ongemotiveerde afwijkingen van de CROW richtlijnen bij wegbeheerders te kunnen aanpakken.

De 5 ontwerpprincipes van een vergevingsgezind fietspad
13-06-2018
Ron Krijgsman, Lid van bestuur ,BVD te Delfgauw.

Als ik al mijn bovenstaande reactionairs moet geloven op hun bevindingen dan kom ik maar tot 1 conclusie , de E bikers nemen soms ( te) veel risico door te makkelijk op een fiets te stappen die zo lekker licht rijd en zo snel is ,maar dit zijn tot nog toe veel ouderen die al enige jaren niet gereden hebben op een normale fiets zonder ondersteuning ,maar die groep is al aan het afnemen doordat men al op steeds vroegere leeftijd met de E-bike gaat rijden ,en dus meer gevoel krijgt met de fiets en hierbij moet ook opgemerkt worden dat deze E-bikes ook steeds beter worden in de bediening en handeling.

Kortom ik denk dat het vooral de erg snelle fietsers zijn (45km)die voor een speciale verzekering in aan merking moeten komen . 

EU wil elektrische fietsers mogelijk een verplichte verzekering opleggen
13-06-2018
Ron Krijgsman, Lid van bestuur ,BVD te Delfgauw.

Dus .... het is en blijft een proef !   Door deze costructie op meerdere kruisingen toe te passen kun je pas na een jaar echt een effectieve uitslag verwachtten, dus even geduld nog op de uitslag .

 

Rotterdamse proef met ‘Alle fietsers gelijk groen’ geslaagd
13-06-2018
Ron Krijgsman, Lid van bestuur ,BVD te Delfgauw.

Het voordeel dat men denkt te bereiken voor de te weinige deelnemers gaat teniet aan het nadeel wat door een der grootste vervuilers op de aarde wordt veroorzaakt nl het vliegtuig !

Dus niet doen ,of anders de bestaande fietspaden breder maken en zonder hinderlijke bossage en begroeingen die overal voorkomen op dit moment in deze groei maanden Mei Juni en Juli en dan vooral de lange rechte stukken tot aan de steden ,daarna dient de snelfietser zich ook aan te passen in de bebouwde kom !

Consortium wil vliegreizigers op de speedbike zetten
13-06-2018
Ron Krijgsman, Lid van bestuur ,BVD te Delfgauw.

Nu op vakantie in Limburg ,nabij Roermond ,zie ik pas hoe ellendig sommige gemeenten omgaan met het aanleggen van fiets paden ,en dan vooral bij wegafslagen en kruisingen ,het is 1 grote willekeur van invulling van de betreffende ambtenaren die er over gaan ,en je kunt duidelijk de fietsvriendelijkheid eruit filteren .

Waarom is er niet één uniform beleid omtrend de aanleg van de benaderheid van weg oversteken en rotondes ,het is een grote puinhoop .gelieve de regels voor de (fiets)padaanleg ambtenaren eens te herzien en dit niet als een bijkomstig lastig bijhangsel te zien .

 

De 5 ontwerpprincipes van een vergevingsgezind fietspad
13-06-2018
Roland Haffmans, -

26 miljoen voor fietsroutes naast miljarden voor auto en openbaar vervoer. Blijkbaar is de benadering van het pas verschenen (onvermeld op de site!) rapport "van B naar anders" aan het landelijk bestuur verbij gegaan. De bewering in deze kamerbrief:"Fiets en openbaar vervoer moeten aantrekkelijke alternatieven vormen voor autogebruik" blijft vrijblijvend als niet fors wordt gewerkt aan beter voor- en vooral natransport. Met toenemende OV halte afstanden kan de fiets daarbij steeds belangrijker worden. Ook nuttiger voor de vele miljarden die jaarlijks in het OV gepompt worden. Mensen, die voorheen in de auto zaten, lijken veel belangrijker dat het behouden van mensen die altijd al fietsen.

"Als het Rijk investeert in rijksinfrastructuur wordt er structureel gekeken naar mogelijkheden om werk met werk te maken, waaronder de aanleg van fietsinfrastructuur." Bij de 2e Coentunnel is die kans gemist om een snelfietsroute tussen Zaandam en Amsterdam te maken, naast de in de spits 3 keer per uur varende pont.

Rijk trekt 26 miljoen uit voor fietsroutes
11-06-2018
Kees van Malssen,

Deze ontwerpprincipes zouden met gouden lettertjes bij elke ontwerper van de buitenruimte geschreven moeten worden. Helaas worden de huidige CROW richtlijnen nog veel te vaak genegeerd omdat menig beambte graag zijn/haar eigen plasje over het ontwerp wil doen, het beter denkt te weten enz. Wat mij betreft worden de CROW richtlijnen dwingend opgelegd en zijn beambten die er vanaf wijken aansprakelijk wegens ernstige nalatigheid. En ja, dan graag deze ontwerpprincipes er nog bij toevoegen (evenals goed onderhoud en @Jan van der Horst natuurlijk ook de ETW die een belangrijke plaats innemen in het netwerk voor fietsers.

De 5 ontwerpprincipes van een vergevingsgezind fietspad
11-06-2018
Kees van Malssen,

@lomito het is heel natuurlijk om de opvallende gedragingen als "algemeen" te beschouwen, maar net als bij automobilisten, vrachtwagenchauffeurs, motorrijders en wandelaars, geldt bij de fietsers dat de overgrote meerderheid zich fatsoenlijk gedraagt, de regels meestal in acht neemt en zijn verantwoording neemt. Het zijn altijd de enkelingen die zich misdragen (uit elke groep) die de aandacht trekken en daarmee een zeer vertekend beeld van de groep creëren.  

Geen haast? Graag rechtshouden!
11-06-2018
Kees van Malssen,

Strava data is heel waardevol, maar moet wel in de juiste context gezien worden. Een groot deel van de data is sportief/recreatief, wat uit de aard van het platform voor de hand liggend is. De 10.000 km van mij die in de data zijn verwerkt (ca een half jaar fietsen) zijn weliswaar grotendeels utilitair, maar tegelijk ook sportief. Mijn routes zijn geoptimaliseerd naar snelste verbinding via de bestaande infrastructuur. Voor louter recreatieve routes (sportief, dat vaak wel) zijn totaal andere aspecten van belang. Het zal niet meevallen om hier zinnig beleid op te bouwen, maar ik wens de ontwerpers buitenruimte veel succes en wijsheid toe.

Landelijke fietsdata van Strava beschikbaar voor verdere analyse
11-06-2018
Kees van Malssen,

Ik juig alle investeringen in betere infrastructuur voor speedpedelecs toe, zodat ik als snelle fietser zonder ondersteuning ook eindelijk eens echt kan doorfietsen. 400 km/week is de standaard. Soms iets meer, soms iets minder. Bij goede infrastructuur is ook de h-fietser beter af.

*) h-fietser = humane-fietser, volledig op spierkracht

E-fiets vervangt de auto (nog) niet
11-06-2018
Kees van Malssen,

Ik kom inderdaad best wel veel ondersteunde fietsers tegen, maar 1 op 4 lijkt me (nog) rijkelijk veel. Overigens is dat m.i. geen argument voor of tegen het verplicht stellen van een aansprakelijkheidsverzekering voor e-bikes. Wat ik een sterker argument vind is het voorkomen van dubbel verzekerd zijn: de meeste Nederlanders hebben een gewone (niet verplichte, wel verstandige) WA verzekering. Ongelukken met schade aan derden veroorzaakt door een fietser vallen daar wel onder. Volgens mij hebben die verzekeringen geen uitsluiting voor e-bikes, dus dan ben je al verzekerd zonder een aparte e-bike verzekering.

EU wil elektrische fietsers mogelijk een verplichte verzekering opleggen
11-06-2018
Jan van der Horst, Fietsersbond

En dan nu gezwind verder op weg naar de vergevingsgezinde erftoegangswegen: de doorgaande fietsroutes zonder (ruimte voor) een fietspad. 

Veel kandidaat ontvlochten routes gaan over  etw-en en hebben eigen vergevings ongezinde kenmerken: beroerd wegdek, sluipverkeer op kritische ruimtes, parkeerhinder, uit het oog van de strooi- en ruimploegen, halsbrekende drempels, gevaarlijke paaltje-achterommetjes, steile bermen zonder markering, landbouwtrekkers. 

De 5 ontwerpprincipes van een vergevingsgezind fietspad
10-06-2018
Harry Derriks,

natuurlijk zijn deze ontwerpcriteria belangrijk. Ik besef dat het om ontwerpcriteria gaat maar er mag oom aandacht besteed worden aan beheer en onderhoud. Door begroeiing in de berm of overhangende takken en obstakels te dicht op het fietspad wordt de praktische breedte van het fietspad per rijrichting minstens 30 cm smaller.

Gedeeltelijk is het al te verhelpen door geen bermbegroeiing neer te zetten die te hoog wordt en  niet naar het fietspad kruipt.

 

 

De 5 ontwerpprincipes van een vergevingsgezind fietspad
08-06-2018
Roxy Tacq, ANWB

Het oorspronkelijke artikel uit Verkeersrecht 4/2018 leest u hier.

Infrastructuur belangrijkste ongevalsoorzaak fietsongevallen
05-06-2018
Koen van 't Hof, Gemeente Amsterdam

Veelbelovende toepassing om inwoners te betrekken bij het verbeteren van fietsen in de stad. Is er ook duidelijk op welke manier al deze meldingen worden opgepakt en hoe met de melders wordt gecommuniceerd? 

Ping if you care levert 40.000 meldingen op over onveiligheid voor fietsers in Brussel
04-06-2018
P. Lomito,

@Ivo Smit: Het is al bekend dat E-fietsers vaker de fiets pakken en gemiddeld langere ritten maken dan met de gewone fiets: gewone fiets gemiddeld 18 km per week, pedelec (25 km/u) 31 km per week en speed pedelec (45 km/u) geschat op ca. 90 km per week. Ik rij nog iets meer: moeiteloos 12K per jaar ofwel 230 km per week... om aan te geven wat er mogelijk is met een speed pedelec.

E-fiets vervangt de auto (nog) niet
04-06-2018
Ivo Smit, Fietsersbond

Elektrische fiets vervangt vooral de gewone fiets: ik vraag me af of daarmee het aantal ritten en de ritafstand toenemen. Dan is die vervanging waardevol.

 

E-fiets vervangt de auto (nog) niet
04-06-2018
Mike Meeles,

Handhaven automatiseren? Ja en neen. Wat te denken van een OBD-systeem voor elektrische tweewielers?  Een beetje nieuwe auto heeft tegenwoordig een On-Board- Diagnstics (sorry voor het Engels)-stecker, waar allerlei informatie kan worden afgelezen over vooral software-data. Dus met zo'n gestandardiseerde stecker op elke elektrische tweewieler kan de politie - vermoedelijk in een handomdraai - zien of bij voorbeeld bij een e-bike de begernzing is verwijderd of bij een speedpedelec naast de begrenzing ook misschien  is "gedowngrade", d.w.z ontdaan van zijn onderscheidende kenmerken en als e-bike door het leven gaat (bv. op het fietspad rijdt terwijl dat voor speedpedelec verboden is). Voor dergelijke controle heb je niet veel politiecapaciteit nodig, misschien aangevuld met Handhavers.

Bv. begrenzing af gehaald: accu in beslag genomen, maar je mag wel verder rijden zonder ondersteuning. Duur hoor, zo'n  accu .....

 

 

EU wil elektrische fietsers mogelijk een verplichte verzekering opleggen
04-06-2018
Roland Haffmans, -

@Martin de Vries, "Bijzonder is dat hier ook OV-gangers bij zijn die sneller  én veel goedkoper kunnen reizen op dit soort afstandenDe uitwisseling tussen fiets en OV is niet bijzonder, zelfs gebruikelijk. Bij de OV kaalslag is/wordt veel naar de fiets overgestapt. 

@: " wat het aan infrastructuurkosten scheelt als we meer gaan investeren in fietsasfalt dan in autoasfalt" In vele adviezen zoals onlang het RLI is vaak gewezen op de betrekkelijkheid van nog meer auto asfalt (wet behoud van de file). De aanleg van fietsasfalt uitgaande van gebruik van max 45 km/uur is aanzienlijk duurder dan bij beperking tot 25 of 30 km/uur.  

 

E-fiets vervangt de auto (nog) niet
04-06-2018
Theo van Soest, NVHPV

Een geweldige ontwikkeling. Ter documentatie mijn belevenissen met een vluchtheuvel die plotseling uit het asfalt was gegroeid. De gemeente Utrecht meent tot op de dag van vandaag dat deze vormgeving goed is. Voor auto's worden soortgelijke obstakels wel wit geverfd.

http://kegge13.nl/fiets/index.php?i=Utrecht_Overvecht/Bastionweg.htm

De 5 ontwerpprincipes van een vergevingsgezind fietspad
04-06-2018
Roland Haffmans, -

@Mathijs Ransijn, Briljant plan! ..

Alleen jammer dat rondom de luchthaven bruikbare fietsroutes ontbreken daar vooral voor de auto (en snelle bussen) ontworpen is ook voor het groeiend aantal werkers!

Consortium wil vliegreizigers op de speedbike zetten
04-06-2018
P. Lomito,

Vliegtuigpassagiers zouden best een interessante doelgroep kunnen zijn, vooral de passagiers die dagelijks of wekelijk op Schiphol landen. Nog veel interessanter lijkt mij om al het personeel dat dagelijks op en om Schiphol werkt en in de wijde omgeving woont op de snelle fiets te krijgen.

Consortium wil vliegreizigers op de speedbike zetten
04-06-2018
P. Lomito,

Veel berichten op deze site gaan over beïnvloeding van fietsersgedrag, aan alle kanten probeert men misdragende fietsers het naar de zin te maken in de (valse) hoop dat zij hun weggedrag gaan aanpassen. En daarmee draait men eigenlijk constant om de hete brij heen, namelijk dat fietsers zich in het verkeer doorgaans bijzonder slecht gedragen, houden zich niet aan de verkeersregels, maken de gevaarlijkste capriolen, houden geen rekening met ander verkeer en zijn daarmee verantwoordelijk voor de meeste ongevallen op de fiets zonder zelf aansprakelijk te zijn.

Bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers is in NL doorgeschoten met als gevolg dat voetgangers en fietsers zich als idioten gedragen op de weg. Zolang die aansprakelijkheidsregeling blijft bestaan zal daar weinig aan veranderen.

Geen haast? Graag rechtshouden!
04-06-2018
P. Lomito,

Aan den lijve ondervonden: opstappen/afstappen op hellende vlakken kan de fietser uit balans brengen. Bij mij was het een combinatie van een zware fietstas/opstappen aan de linkerkant, de hoge kant op rechts, een gewassen en daardoor net wat krappere jeans, waardoor ik mijn been niet over het zadel kreeg en ten val kwam (geen letsel/schade. alleen gekneusd ego). In plat Nederland lijkt dit nauwelijks een probleem maar mijn ervaring is dat er met name voor winkels/openbare gebouwen de bestrating van veel afschot is voorzien om het gebouw toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers en tegelijk de voeten droog te houden bij stortbuien. 

De 5 ontwerpprincipes van een vergevingsgezind fietspad
04-06-2018
B. Nieuwstraten, Vervoerregio Amsterdam

Beste Peter,

Wanneer je bij de werklocatie aankomt kun je de verhuring beeidigen. Dus dan kost het maar €1.

Je andere vraag is inhoudelijker.
OV-fietsen moeten neerzetten... was het maar zo simpel.
OV-fiets is een label van NS-Stations. Vanzelfsprekend gaan die eerst voor de eigen locaties.
In principe dus ook gewoon een commercieel bedrijf.

Op andere plekken kan OV-fiets ook wel opereren, maar is het minder kostenefficient.
Komt met name doordat OV-fiets technologie op straat (chipkluizen) of permanente bemensing (in stallingen) nodig heeft. De nieuwe generatie deelfiets heeft dat probleem niet, en kan dus veel makkelijker draaien.

Het gaat allemaal om de verbinding met het slimme slot. Dat heeft de markt doen kantelen waardoor deelfietsen bij Bus, Tram en Metro nu wel marktechnisch interessant worden.

Connexxion start pilot R-net deelfietsen in Amstelveen en Aalsmeer
04-06-2018
Peter H. Smit, Rover

Zou een tweede na-meting de moeite waard zijn?  Nadat de wegwerkzaamheden zijn voltooid en nadat de weggebruikers een jaar of zo aan de nieuwe situatie hebben kunnen wennen? 

Zou je daarin ook onderzcheid kunnen maken tussen soorten fietsers?  Rustige routes lijken me nuttig voor ouders met kinderen die leren fietsen, voor ouderen die zo lang mogelijk willenblijven fietsen en voor recreatieve fietsers (ex wielrenners).  Dan mag het wat kosten ook al trekt het niet de snelle forens of scholier.

Wie betaalt de 2e na-meting?

Ontvlechten leidt niet automatisch tot meer fietsers
04-06-2018
Mathijs Ransijn, Provincie Noord-Brabant

Briljant plan! Op dit soort locaties de fiets als een service aanbieden is echt een kans.

Consortium wil vliegreizigers op de speedbike zetten
04-06-2018
Peter H. Smit, Rover

Brommers hoeven toch alleen maar verzekerd te zijn als ze harder dan 25 km/h kunnen? 

Doe dat met e-bikes ook.  Is de handhaving daarvan, en het optreden tegen 'opvoeren', te automatiseren?

EU wil elektrische fietsers mogelijk een verplichte verzekering opleggen
04-06-2018
Martin de Vries, Speed-pedelec Groep der Lage Landen

De speedpedelec is een belangrijke sleutel tot het verduurzamen en vergroenen van de mobiliteit voor met name het woon-werk verkeer op 15-30 km afstand.
Bij de Speedpedelec groep zien we een gestage groei van het aantal leden (inmiddels 1600, waarvan 2/3 NL-ers, wat ca. 6,2% van de Nederlandse speedpedelec rijders is). Die instroom bestaat bijna zonder uitzondering uit forensen die hun auto aan de wilgen hangen en kiezen voor minder stress (lees files), frisse lucht, gezond, duurzaam en vaak ook sneller naar het werk. Bijzonder is dat hier ook OV-gangers bij zijn die sneller  én veel goedkoper kunnen reizen op dit soort afstanden.
Het is nu zaak dat wegbeheerders haast maken met het beter faciliteren van dit duurzame alternatief. Het zou ook goed zijn als ook de Fietsersbomd haar blik op de toekomst richt en deze fietsvorm gaat omarmen.
Tenslotte zou ik graag willen uitrekenen wat het aan infrastructuurkosten scheelt als we meer gaan investeren in fietsasfalt dan in autoasfalt. In een land waar de centen altijd zwaar meetellen gaat dat vast helpen.
 

E-fiets vervangt de auto (nog) niet
04-06-2018
Peter H. Smit, Rover

Berlage wilde al een doorbraak van het Domplein naar achter het stadhuis.  Dat zou een verbinding opleveren tussen de Nieuwstraten via de Schoutenstraat naar de Neude, zodat t Wed minder hard nodig is voor fietsers.  Wie betaalt voor het breekwerk?

Wandelen is het nieuwe fietsen
04-06-2018
Peter H. Smit, Rover

Hoe neem je een flinke koffer mee op een (elektrische) fiets?

Hoe fiets je rond Schiphol zonder veel luchtverontreiniging in te ademen?

Consortium wil vliegreizigers op de speedbike zetten
04-06-2018
Peter H. Smit, Rover

Klopt het dat, als je deze fiets pakt om vanaf de bushalte naar een werklocatie te gaan en je daar 8 uur bezig bent, dat je dan €16 per dag kwijt bent?

Wanneer moet je voor zo iets nou OV fietsen neerzetten en wanneer moet je, zoals hier, een andere aanbieder in de arm nemen?

Connexxion start pilot R-net deelfietsen in Amstelveen en Aalsmeer
04-06-2018
Peter H. Smit, Rover

Ik associeer 'relaxed' eerder met slingers of wolkjes dan met een strakke rechte lijn, en met veelkleurigheid eerder dan met blauw.

Geen haast? Graag rechtshouden!
04-06-2018
Berry de Jong, Metropoolregio Eindhoven

De elektrische fiets vervangt dus vooral de gewone fiets. Lijkt mij een open deur omdat bij het bezit van een elektrische fiets voor het woon-werkverkeer niet steeds de keuze gemaakt wordt uit de gewone fiets of de elektrische fiets. Niet interessant, tenzij je het wilt hebben over verkeersveiligheids- of gezondheidseffecten. Het wordt pas interessant als het gaat om het vervangen van autoritten, structureel of incidenteel (fietsers die ondanks het 'slechte' weer of een zakelijke rit 'tussendoor' door het bezit van een elektrische fiets niet de auto pakken). Hoe staat het daarmee en waar liggen hier kansen (wat te doen om de potentie beter te benutten).

Ben benieuwd of de onderzoekers ook iets te zeggen hebben over de potentie van de elektrische fiets en daar een prognose aan hebben durven te koppelen.
?

 

 

 

 

E-fiets vervangt de auto (nog) niet
04-06-2018
Johanna Kroon, Johanna Kroon

Ik heb vorig jaar een ongeluk zien gebeuren op een druk  fietspad dat aan geen enkele van de in dit stuk genoemde aanbevelingen voldeed. Een oudere vrouw op een electrische fiets ging inhalen en raakte daarbij heel kort met het uiteinde van haar stuur  het stuur van een tegenligger op een gewone fiets. Ze wist nog een klein stukje door te zoeven maar kwam na een paar tellen ongenadig hard ten val. Ze eindigde  bewusteloos op het fietspad, in een enorme plas bloed, haar gezicht plat op het asfalt. Uiteindelijk moest ze met hersenletsel de traumahelikopter in.

Dat mevrouw ging inhalen op dat drukke fietspad vond ik niet erg verstandig.

Maar op een fietspad zoals in dit rapport  aanbevolen was het ongeluk waarschijnlijk nooit gebeurd.  

 

 

Bouwstenen voor een comfortabel en vergevingsgezind fietspad
04-06-2018
P. Lomito,

Speed pedelecs kunnen in theorie 45 km/uur rijden maar in de praktijk ligt die snelheid een stuk lager. De meeste speeders rijden met een kruissnelheid van zo'n 35 km/uur, sneller is wel mogelijk maar vergt grote fysieke inspanning. En bij wind tegen of heuvel op zakt de kruissnelheid nog verder naar beneden. En dan wordt je geacht tussen de auto's en vrachtwagens te gaan rijden die de limiet van 50 km/uur als ondergrens zien en vaker 60 rijden en tot wel 70 km/uur. Het snelheidsverschil met de speed pedelec is daarom te groot. Het relatief lage gewicht van de speed pedelec t.o.v. auto's maakt de snelle fietser extra kwetsbaar.

 

De wetgever is echter uitgegaan van de 45 km/uur als gangbare snelheid voor de speed pedelec... en beseft nu dat een grote fout gemaakt is die rechtgezet moet worden. Gelukkig wordt dat door mijn provincie eerder opgepikt maar naar verwachting zullen andere provincies en uiteindelijk ook nationaal tot de eenvoudige oplossing komen:

- speed pedelecs mogen zelf kiezen of zij op de rijbaan willen rijden of op het fietspad

- de Vmax op de rijbaan is 45 km/uur, op het fietspad 25 km/uur (gelijk met pedelecs).

Provincie Gelderland start onderzoek naar speedpedelec op het fietspad
04-06-2018
P. Lomito,

Onder gebruikers van speed pedelecs daalt het autogebruik wel fors en regelmatig hoor ik dat men uiteindelijk de tweede en zelfs eerste auto de deur uit doet.

 

De snelle E-fiets blijkt een prima vervanging voor de auto in woon-werkverkeer waarbij gevallen bekend zijn van fietsers die dagelijks 2x 60 km fietsen. Maar dit is vrij extreem... de meeste speeders rijden zo'n 20-30 km enkele rit en dat past goed bij de gemiddelde reisafstand van forensen: 22,6 km. Met de betere accu's (800-1000 Wh) kan dan heen en terug gefietst worden op één acculading. Maar die 2x 60 km geeft wel aan welke potentie de speed pedelec heeft in het woon-werkverkeer.

 

In ons gezin met twee auto's zijn we gaan fietsen voor woon-werkverkeer en hebben één auto verkocht. Onze jaarlijkse aantal autokilometers is gedaald van ca. 20.000 naar 8.000, de besparing op afschrijving, brandstof, verzekering, wegenbelasting, onderhoud gaat over de 5K heen en bestaat voornamelijk uit belastingen/accijnzen.

 

Daarmee is de speed pedelec ook financieel een aantrekkelijk alternatief voor de auto.

E-fiets vervangt de auto (nog) niet
04-06-2018
Evert Bouws, Fietsersbond

Het is aannemelijk, dat het aantal fietsers 1,9 miljoen maal 4 is; veel mensen zoals ondergetekende hebben meer dan een fiets. Zo kan de bewering van ECF toch kloppen.

EU wil elektrische fietsers mogelijk een verplichte verzekering opleggen
02-06-2018
Jacobs,

De Antwerpse Fietsbus is overigens primair bedoeld voor arbeiders die werken in de haven van Antwerpen. Als er plaats over is dan mogen andere fietsers mee. De Fietsbus wordt betaald door het Antwerpse Havenbedrijf...

Gratis fietsbus vervoert fietsers door tunnel
01-06-2018
Kees van Malssen,

Gezien de standaard cynische reacties wanneer ergens criminaliteit (zoals fietsdiefstal) naar beneden gaat als dat wordt gepresenteerd op basis van aangifte aantallen moet er *altijd* uitgezocht en vermeld worden of dit wel/niet uit verminderde aangiftebereidheid voortkomt. Er gaan nogal wat (indianen)verhalen over politiekorpsen waar mensen afgeraden wordt aangifte te doen "omdat ze er toch niet aan toekomen". Neem dit soort reacties de wind uit de zeilen door altijd ook iets te zeggen over aangiftebereidheid.

Minder gestolen fietsen na pilot bij Centraal Station Enschede
01-06-2018
Kees van Malssen,

Dat sommige toplagen sneller rijden dan andere is heel duidelijk. 10% is het verschil tussen goed en best. Ik fiets veel en stukken van mijn routes gaan over dit soort asfalt. Van toegenomen gladheid heb *ik* nog nooit iets gemerkt. Wel van een aanzienlijke verbetering van fietsplezier.

Innovatief wegdek: goedkoper en sneller
01-06-2018
Roland Haffmans, -

@: "De ECF heeft bezwaar aangetekend, erop wijzend dat in Nederland een kwart van alle fietsers een elektrische fiets gebruikt."  Van een ECF mag je kennis van zaken verwachten:  "Brancheorganisatie RAI Vereniging schatte in dat Nederland vorig jaar 22,8 miljoen fietsen rijk was. Daarvan zijn er 1,9 miljoen elektrisch, slechts iets meer dan 8 procent van het totaal"

EU wil elektrische fietsers mogelijk een verplichte verzekering opleggen
01-06-2018
Kees van Malssen,

Dit onderzoek heeft ook weer de klassieke observation bias. Door alleen te kijken naar welke doden eventueel met helm een ongeval zouden hebben overleefd, krijg je automatisch dat "helmen helpen". Je hebt namelijk niet in je statistiek meegenomen de ongelukken die voorkomen zijn doordat mensen zonder helm voorzichtiger zijn. @Chris, risico-compensatie is zeer reeel. Omdat deze soms minder en soms meer dan 100% is, kan het soms wel (autogordel, motorhelm) en soms niet (fietsvlaggetje, zijwielreflectie, fietshelm) effectief zijn om een beschermingsmaatregel in te voeren.

Bottomline: ook dit onderzoek is onvolledig en geeft geen argument voor (noch tegen) het dragen van fietshelmen.

Wanneer een helm zinloos is en wanneer het je leven kan redden
31-05-2018
Clarence Arthur le Hane,

Dear Sir/Madam


My Expensive mountain Bike was removed from the secure parking facility at Delft Station on Tuesday, 29 May 2018. I am yet unable to find the bike, and the authorities are not being sufficiently helpful, is my view.  

On Tuesday, when the bike went missing the attendant, after checking his records, said that they had removed the bike, probably because the sensor on the rack where it stood is faulty. Last night a different attendant told a different story. This one said that they did not remove any bikes from the row where my son parked his bike. 


I have checked with the municipality (Gemeente - Delft) and their lists, and the bike is not there.
What do I do to have the film footage checked? The bike parked in rack number 124 in either rows 15 or 16 between the hours 08:15 and 18:00.

We cannot afford to lose this bike; please help?

Ik lees en begrijp het Nederlands, maar ben nog steeds leren vloeiend schrijven en spreken - genoeg om moeiteloos te communiceren. Communiceren gerus in het Nederlands als het makkelijker is.


Met vriendelijke groet,
Cas 

Bicycle parking at Delft Station
28-05-2018
Jos Sluijsmans, Fietsdiensten.nl

Nu weten we dus dat er vijf genomineerden zijn. Gefeliciteerd, genomineerden!

Vijf genomineerden Tour de Force Innovatieprijs bekend
25-05-2018
Han van der Ploeg, Fietsersbond

Vanuit de fietsersbond zijn we al jaren bezig de bereikbaarheid te verbeteren. Er is een onderzoek door ons gedaan hoe schiphol bereikbaar is vanaf de 22 (fiets)bruggen over de Ringvaart..

Veel fietspaden zijn in de vorige eeuw aangelgd en voldoen daarom niet aan de voorgeschreven afwikkelsnelheid van 30km/u m.b.t. bochtstralen en zichtlijnen.
Onervaren vliegtuig passagiers op een Speed pedelec zetten is vragen om ongelukken. Let op: er moet dan duidelijk iets worden geregeld voor verzekering (ziektekosten en aansprakelijkheid) en rijbewijs acceptatie.

Punt van aandacht moet zijn dat de vliegtuigpassagiers verder de stad in moeten gaan om bij hun uiteindelijke bestemming te komen.

Vanuit de Fietsersbond afdelingen rond Haarlem zijn er nu doordachte regionale snelfietsroutes op de kaart gezet. Misschien overlappen ze gedeeltelijk deze plannen. Kijk hiervoor op: bit.ly/FBHRDR

Consortium wil vliegreizigers op de speedbike zetten
25-05-2018
Roland Haffmans, -

Welke "nieuwe fietspaden" we lezen alleen "Op sommige plekken moet het bestaande fietspad worden verbreed tot 4,5 meter, hier en daar moeten bochten flauwer worden gelegd, de bewegwijzering verbeterd en de verlichting aangepast. Dat is allemaal nodig omdat de speed-pedelecs waarop het plan is gebaseerd  met snelheden tot 45 kilometer over het fietspad razen." Deze razende fietsers met bijna 50 km drukken gewone fietsers van het pad.

Consortium wil vliegreizigers op de speedbike zetten
15-05-2018
Roland Haffmans, -

@: " Een ruime helft van deze studies rapporteert ‘geen effect’ op het autogebruik, de rest laat juist zeer grote effecten zien"  Dit wekt de indruk dat de "andere helft" wel resultaat had, waarbij opvalt dat daarbij meerdere Duitse onderzoeken zitten van eenzelfde onderzoeker.

Mooi voorbeeld hoe de opdrachtgever de weergave van de resultaten kleurt, aangevuld met "“We achten het mogelijk dat goed vormgegeven gedragsinterventies een aantal procenten vermindering van het autogebruik kunnen bereiken", "mogelijk", "kunnen" en verwijs bij een slecht resultaat verwezen naar de "slechte vormgeving". Dus altijd prijs. 

Effect gedragscampagnes onduidelijk
14-05-2018
Peter van Bekkum, Fietsersbond

Fietsersbond afd Utrecht verzet zich tegen het fietsverbod. En met succes; in het oorspronkelijke plan van de gemeente zou het fietsverbod 7 dagen van de week gelden, dat is teruggebracht tot alleen de weekenddagen. We willen dat de alternatieve route via Domplein, Korte en Lange Nieuwstraat veel aantrekkelijker wordt gemaakt en we willen op de Oudegracht een 'fiets te gast'-regime. 

Wandelen is het nieuwe fietsen
09-05-2018
Roland Haffmans, -

@: "de elektrische fiets reduceert vooral het aantal kilometers dat voordien met de gewone fiets wordt afgelegd" Niet zo vreemd, ook bij de hsl werd verwacht dat deze het aantal vlieg / auto km zou verminderen. De hsl trekt vooral gewone treinreizigers - vaak gedwongen door verslechterd dienstbetoon in die sektor - en nieuwe reizigers. Dus alleen maar meer milieulast.

E-fiets vervangt de auto (nog) niet
07-05-2018
Roland Haffmans, -
Vliegen fietsers vaker?
07-05-2018
Govert de With, TRIDÉE Adviseurs in duurzame mobiliteit

Onderzoek niet gelezen, maar obv de samenvatting toch even:

"Correlatie is niet hetzelfde als causaliteit"

Er wordt hier bijna gesuggereerd dat we maar moeten ophouden met die compacte fietsvriendelijke steden, want dan gaan mensen meer vliegen en zijn we verder van huis. Dat is natuurlijk onzin. Rolands suggesties over inkomen en nabijheid van vliegvelden als verklarende variabelen lijken me alvast veel interessanter. 

 

Vliegen fietsers vaker?
07-05-2018
Roland Haffmans, -

Is er ook gekeken naar het verband met de hoogte van het inkomen? Eerder is aangetoond dat mensen, die dichter bij een vliegveld wonen, meer vliegen.

De gemiddelde afstand voor woon-werk verkeer met de trein is veel hoger dan met de auto, ov gebruik is niet altijd gelijk met minder milieulast. (Is vliegen ook niet een vorm van ov?). De neiging om bij Schiphol de kort vluchten te vervangen door snelle treinen en zo meer ruimte te maken voor lange afstandsvluchten, past hier ook in. Zo ook de bewering uit het stuk van Goudappel: "duurzaamheid vereisen dat Nederland aansluiting zoekt op het zich in snel tempo ontwikkelende Europese hogesnelheidsnet". dat heet duurzaamheid.

Vliegen fietsers vaker?
07-05-2018
Jan van der Horst, Fietsersbond

Dat zou betekenen dat buiten de kom vrijwel nergens meer fietsers langs GOW op een fietspad/bromfietspad of parallelweg voorrang hebben op kruisende erftoegangswegen. De realisatie van hoofd- of snelfietsroutes zou er in veel gevallen door gefrustreerd worden. CROW Basiskenmerken kruispunten en rotondes (uit 2015) neemt het door Carton vermelde CROW standpunt inzake fietsvoorrang (Handboek Wegontwerp, 2013) niet over. Paragraaf 6.2.1. van Basiskenmerken laat de mogelijkheid van voorrang ten bate van de parallelle fietsroute op een pad of ventweg in beide richtingen open en afhankelijk van de drukte op de kruisende zijweg en de functie van de fietsroute (belang in het routenet fiets). 

 

 

Aanpak veiligheid kruispunten met tweerichtingsfietspaden
07-05-2018
Herbert Tiemens, Provincie Utrecht

Fijn dat dit onderzoek is gedaan! De suggestie uit de titel van de Goudappel-bijdrage aan het Colloquium Vervoerplanologisch Speurwerk uit 2008 https://www.cvs-congres.nl/cvspdfdocs/cvs08_77.pdf is hiermee weerlegt, wat hiermee al de waarde van het onderzoek aantoont. Daarnaast is het in het algemeen goed dat wetenschappers open deuren onderzoeken en van feiten voorzien. 

Vliegen fietsers vaker?
07-05-2018
Pascal van den Noort, Velo Mondial

Is dit jullie nieuwe categorie Curiosa?

Vliegen fietsers vaker?