Kenniscentrum voor fietsbeleid

Rijk trekt 26 miljoen uit voor fietsroutes

12-06-2018

Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de fiets. Voor de aanpak van het tekort aan fietsenstallingen bij stations wordt 74 miljoen uitgetrokken. Voor de aanleg van fietsroutes komt 26 miljoen euro beschikbaar. 

Met dit geld wordt maximaal 40% van de projectkosten bekostigd, de rest moet van de regio’s komen. Vóór de zomer volgt een uitvraag voor fietsprojecten bij de andere overheden, zo meldt staatssecretaris Van Veldhoven van IenW in een brief aan de Kamer. Ze verwacht dat zo in totaal voor een kwart miljard euro wordt geïnvesteerd in de fiets.
De 100 miljoen euro komt overeen met het bedrag dat in oktober vorig jaar in het Regeerakkoord is afgesproken.

Fiets+OV
Bij de selectie van de projecten  wordt de voorkeur gegeven aan projecten die in deze kabinetsperiode gebouwd worden en die passen in een regionale aanpak van fietsstimulering waarbij werknemers betrokken zijn. Ook verwacht de staatssecretaris dat de projecten duurzaam worden gebouwd, bijvoorbeeld door circulair te bouwen. Verder wordt gekeken naar de mogelijkheden voor de overstap van auto naar fiets of fiets+OV. Ook de inzet op een efficiëntere benutting van bestaande stallingcapaciteit is een belangrijk selectiecriterium. Bij het stallen zal rekening worden gehouden met het toenemende aantal bijzondere formaat fietsen zoals elektrische fietsen, speed-pedelecs en bakfietsen. 
Voor de realisatie van extra fietsenstallingen gelden vaak lange doorlooptijden. Daarom gebeurt de besluitvorming voor een bijdrage aan stallingsprojecten in twee fasen: besluiten voor financiering van het maken van een voorontwerp en investeringsbesluiten om over te gaan tot realisatie.

Werkgevers
Van Veldhoven stelt verder als doel dat deze regeerperiode 200.000 mensen uit de file op de fiets gaan en dat er de 3 miljard meer fietskilometers in 10 jaar worden gemaakt. Om het fietsgebruik in het woon-werk verkeer te bevorderen gaat Van Veldhoven met grote landelijke werkgevers en het MKB in gesprek hoe bestaande (fiscale) regelingen optimaal benut kunnen worden. Bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding van 19 per km die werknemers kunnen krijgen of het inzetten van de vergoeding voor een nieuwe fiets. 'Dit gebeurt in veel gevallen nog niet. Deze vergoeding kan ook worden ingezet als renteloze lening voor de aanschaf van een fiets die dan terugverdiend kan worden door te fietsen', aldus Van Veldhoven.

Evaluatie
De staatssecretaris wil verder meer inzicht krijgen in de mobiliteitseffecten van fietsmaatregelen. 'Om de beschikbare middelen effectief in te zetten werk ik aan een betere monitoring. De evaluatie van het Beter Benutten programma deze zomer levert hiervoor belangrijke input. Bij projecten waar het Rijk aan meebetaalt, zal altijd gevraagd worden om een goede evaluatie.'

Tour de Force
Samen met de andere overheden en maatschappelijke organisaties wil Van Veldhoven ‘kracht van de fiets’ beter te benutten. 'In de Nationale Agenda Fiets van de Tour de Force is duidelijk vastgelegd wie wat gaat doen', aldus Van Veldhoven. 'Het Rijk legt daarbij de focus op nationale en bovenregionale acties. De ministeries van VWS, BZK en Financiën zijn belangrijke partners als het gaat om de fiets. Samen met BZK wordt onder meer gewerkt aan de gebiedsaanpak in MIRT-verband waarin actieve mobiliteit een plek krijgt. Met mijn collega van Financiën heb ik al afspraken gemaakt over betere fiscale regels voor de fiets. VWS speelt een voorname rol in de preventieve gezondheidszorg en stimuleert mensen om meer te bewegen.'

Recentelijk is aan de Nationale Agenda Fiets een negende doel toegevoegd: de fiets in de omgevingsvisie. 'Hierdoor wordt fiets in breed perspectief meegenomen in gemeentelijke plannen, zoals de aanleg van sportvoorzieningen. Ook wil ik gemeenten oproepen nader te bezien hoe op meer rotondes binnen de bebouwde kom voorrang voor fietsers te realiseren is en hoe meer zones zo kunnen worden ingericht dat niet de fiets maar de auto te gast is, ter stimulering van het fietsgebruik.'

Verder is onlangs besloten om de Bestuurlijke Fietstafel van Tour de Force en het Bestuurlijk Overleg Fietsparkeren samen te voegen tot één bestuurlijk platform om een meer integrale aanpak mogelijk te maken. 

Tenslotte wil Van Veldhoven samen met de nieuwe colleges en de andere partners van de Tour de Force inzetten op een actualisatie van de Nationale Agenda Fiets. 'Bij deze actualisatie wil ik specifiek inzoomen op de 200.000 extra fietsforensen in deze kabinetsperiode en gezamenlijk meer concreet maken hoe wij drie miljard extra fietskilometers in 2027 gaan halen.'

Brief
Stientje van Veldhoven , Ministerie van Infrastructuur en Waterschap
2018
Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over haar ambities om het fietsgebruik te bevorderen, en over de acties die daaruit voortvloeien.
Roland Haffmans (-)
13-06-2018 @ 12:03

26 miljoen voor fietsroutes naast miljarden voor auto en openbaar vervoer. Blijkbaar is de benadering van het pas verschenen (onvermeld op de site!) rapport "van B naar anders" aan het landelijk bestuur verbij gegaan. De bewering in deze kamerbrief:"Fiets en openbaar vervoer moeten aantrekkelijke alternatieven vormen voor autogebruik" blijft vrijblijvend als niet fors wordt gewerkt aan beter voor- en vooral natransport. Met toenemende OV halte afstanden kan de fiets daarbij steeds belangrijker worden. Ook nuttiger voor de vele miljarden die jaarlijks in het OV gepompt worden. Mensen, die voorheen in de auto zaten, lijken veel belangrijker dat het behouden van mensen die altijd al fietsen.

"Als het Rijk investeert in rijksinfrastructuur wordt er structureel gekeken naar mogelijkheden om werk met werk te maken, waaronder de aanleg van fietsinfrastructuur." Bij de 2e Coentunnel is die kans gemist om een snelfietsroute tussen Zaandam en Amsterdam te maken, naast de in de spits 3 keer per uur varende pont.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: