Kenniscentrum voor fietsbeleid

Onze publicaties

Het Fietsberaad geeft regelmatig publicaties uit over onderzoeken die in eigen beheer zijn uitgevoerd. Op deze pagina kunt u deze publicaties downloaden.

Notitie
Maria Kuiken (Dobe), Paul Schepers (Rijkswaterstaat WVL) , CROW-Fietsberaad
2017
Deze notitie geeft handvatten om het risico van tweerichtingsfietspaden bij voorrangskruispunten en rotondes te beperken. 
Rapport
Lotte van den Munckhof, Leonie Zengerink, Richard ter Avest (Goudappel Coffeng) , CROW-Fietsberaad
2017
Er zijn veel vragen te stellen bij drukte op het fietspad en de beleving daarvan. Met dit onderzoek is inzicht verkregen in de beleving van drukte op het fietspad door fietsers In Nederland. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het project 'Drukte op fietspaden' dat CROW-Fietsberaad uitvoert in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Rapport
Marjolein de Lange (ML Advies), Hillie Talens (CROW), Robert Hulshof (CROW) , CROW-Fietsberaad
2017
Als onderdeel van het CROW-Fietsberaad project ‘Drukte op het Fietspad’ is geïnventariseerd wat voor maatregelen in de praktijk zoal genomen worden om drukte op fietspaden aan te pakken. Bij het zoeken naar maatregelen ontstond ook een beeld van de knelpunten die fietsers ervaren bij grote drukte op fietspaden en van de aanleidingen voor wegbeheerders om maatregelen te nemen, dan wel wat hun daarbij belemmert of zelfs daarvan weerhoudt.
Rapport
CROW-Fietsberaad , CROW-Fietsberaad
2016
Signalen over problemen met afwijkende fietsen in stationsstallingen waren voor NS en ProRail aanleiding om samen met CROW-Fietsberaad een onderzoek te starten naar de zogenaamde ‘buitenmodelfietsen’. Het is de eerste stap in de ontwikkeling van nieuwe beheerstrategieën. Deze publicatie bestaat globaal uit twee delen. In het eerste deel analyseren we de feiten en cijfers. In het tweede deel worden oplossingsrichtingen geschetst.
URL
2016
Ontwerpwijzer fietsverkeer is een bron van kennis voor beleid, ontwerp, inrichting en onderhoud van een toekomstbestendige fietsinfrastructuur. De nieuwe editie van het boek (juni 2016) geeft praktisch handvatten voor zowel ontwerpers als wegbeheerders en beleidsmakers. De ontwerpwijzer is zowel in het Nederlands als in het Engels verkrijgbaar. Bestel via de onderstaande link de Nederlandse editie of klik op deze link.
Notitie
CROW-Fietsberaad
2016
Deze notitie geeft een overzicht van de belangrijkste conclusies uit een grootschalig onderzoek naar het gedrag van fietsers en automobilisten op wegen met fietsstroken. De conclusies zijn vertaald naar concrete aanbevelingen voor wegbeheerders.
Rapport
CROW-Fietsberaad , CROW-Fietsberaad
2015
Deze publicatie bevat een uitgebreide evaluatie van de concept-aanbevelingen uit de discussienotitie fiets- en kantstroken, die CROW-Fietsberaad in 2014 heeft gepubliceerd. De conclusies zijn verwerkt in de notitie "Aanbevelingen Fiets- en Kantstroken"
Rapport
CROW-Fietsberaad
2014
In mei 2012  publiceerde CROW- Fietsberaad de eerste versie van het “Keuzeschema sanering van palen op fietspaden”, dat een tweeledig doel had. Sindsdien heeft CROW-Fietsberaad in samenwerking met een groot aantal partijen de aanbevelingen uit het keuzeschema getoetst in de praktijk. Deze publicatie geeft een uitgebreide samenvatting van alle onderzoeksresultaten.
Bestand
Ron Hendriks - Gebaseerd op bijdragen van Lucas Harms, Luca Bertolini, Marco te Brömmelstroet, Roland Kager, Tim Jones, Eva Heinen , CROW-Fietsberaad
2014
In deze publicatie worden enkele onderzoeken naar trends, fietspatronen en effectiviteit van beleid belicht en -waar mogelijk- vertaald naar concrete adviezen voor beleidsmakers.
Notitie
Ligtermoet en Partners, CROW-Fietsberaad
2014
Met deze notitie is CROW-Fietsberaad in 2014 een discussie gestart over het gebruik en de vormgeving van fiets- en kantstroken. Vervolgens is een groot evaluatie-onderzoek uitgevoerd. De conclusies zijn verwerkt in de notitie "Aanbevelingen fiets- en kantstroken".
Bestand
Fietsberaad
2013
CROW-Fietsberaad wil gemeenten graag helpen bij het benutten van het internet voor het fietsparkeerbeleid. Met dit doel zijn de website VeiligStallen.nl en het Fietsparkeer Management Systeem (FMS) ontwikkeld.
Rapport
Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad), Henk Nanninga en Evelien Fleskens (inno-V) , CROW-Fietsberaad
2013
Deze publicatie geeft een impuls aan de kwaliteitssprong die nodig is om tot goede fietsparkeervoorzieningen te komen nabij BTM-haltes; voldoende plaatsen met de juiste kwaliteit en op de goede plek
Rapport
2013
Actueel en vrij compleet overzicht van de kennis over de elektrische fiets. De publicatie gaat in op de kenmerken van het voertuig, het bezit van de e-fiets, het gebruik, de verkeersveiligheid, de meningen van de gebruikers en maatregelen die overheden nemen.
Notitie
Alex Roedoe (Mobycon), Rik de Groot (Rik de Groot Tekst en Beeld), Michiel Pouwels (CROW) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , CROW-Fiets
2013
Deze notitie geeft een stappenplan voor gemeenten en provincies om de gladheidsbestrijding voor fietsers te verbeteren. De belangrijkste toevoeging ten opzichte van de bestaande aanbevelingen is het ontwikkelen van een apart gladheidsbestrijdingsnetwerk voor fietsers met bijbehorende eisen.
Rapport
Monique Geerdink, Anna Lambrechtse, Erik Warners (allen Berenschot) en Otto van Boggelen (Fietsberaad) , Fietsberaad
2013
Het aantal ernstig verkeersgewonden onder fietsers is sinds 2000 sterk gestegen. Om te voorkomen dat het aantal fietsgewonden blijft stijgen, is in het Bestuurlijk Koepeloverleg Infrastructuur en Milieu afgesproken dat alle gemeenten uiterlijk eind 2013 een Lokale aanpak veilig fietsen vaststellen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de VNG willen, in samenwerking met het Fietsberaad, gemeenten hierbij ondersteunen door best practices te verzamelen en een modelaanpak Veilig Fietsen op te stellen.  
Rapport
Annelien Meerts (UU), Dick Ettema (UU) en Otto van Boggelen (Fietsberaad) , Fietsberaad
2012
In opdracht van het kenniscentrum Fietsberaad en gefinancierd door de Nederlandse Spoorwegen heeft het Urban and Regional Research centre Utrecht (URU) van Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar de herkomst van weesfietsen.
Rapport
Otto van Boggelen (Fietsberaad), Sarah Pos (NIGZ), Mariëlle Schipperen (NIGZ), Gerard van der Zanden (NIGZ) , KpVV-Fietsberaad
2012
De centrale vraag in deze handreiking is op welke manier eerstelijns zorgverleners een rol kunnen spelen bij het stimuleren van fietsgedrag van hun patiënten?
Notitie
Michiel Hes (Berenschot); Rolf Schooleman (Berenschot); Otto van Boggelen (Fietsberaad) , Fietsberaad
2012
Deze Fietsberaadnotitie omschrijft kort en krachtig welke stappen een gemeente moet doorlopen om regels voor geparkeerde fietsen te kunnen handhaven.
Rapport
Otto van Boggelen (Fietsberaad), Jolanda van Oijen (XTNT) en Esther Brouwers (XTNT) , Fietsberaad
2011
Umbrella branding, oftewel het vormen van een paraplumerk, is een marketingstrategie waarbij een verzameling producten en diensten onder één merk wordt gebracht. De publicatie geeft een beeld van vier voorbeelden uit Hilversum, 's-Hertogenbosch, Amsterdam en Tilburg. Tot slot is een stappenplan gepresenteerd als handreiking om umbrella branding toe te passen.
Rapport
Otto van Boggelen (Fietsberaad), Paul Schepers (IenM), Peter Kroeze en Maja van der Voet (Ligtermoet en Partners) , Fietsberaad
2011
De vormgeving van wegen, fietspaden en andere infrastructuur kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van fietsongevallen. Deze publicatie biedt wegbeheerders inzicht in de omvang van het probleem van de fietsongevallen en geeft een aantal oplossingsrichtingen. In de publicatie zijn Fietsberaadpublicaties 19a en 19b gebundeld.
Rapport
Otto van Boggelen (Fietsberaad), Paul Schepers (IenM), Peter Kroeze en Maja van der Voet (Ligtermoet en Partners) , Fietsberaad
2011
Jaarlijks komen circa 160 fietsers om het leven bij verkeersongevallen. Deze publicatie richt zich op nieuwe aangrijpingspunten om fietsongevallen met gemotoriseerd verkeer te voorkomen. Aan bod komen het ontvlechten van fiets- en gemotoriseerd verkeer, maatregelen op kruispuntniveau en op voorrangskruispunten binnen de bebouwde kom en de inrichting van kruispunten in relatie tot dodehoekongevallen.
Rapport
Otto van Boggelen (Fietsberaad), Paul Schepers (IenM), Peter Kroeze en Maja van der Voet (Ligtermoet en Partners) , Fietsberaad
2011
Uit de ziekenhuisregistratie blijkt dat 60 procent van alle ernstig verkeersgewonden onder fietsers slachtoffer is van een enkelvoudig fietsongeval. Dit is een ongeval waarbij fietsers vallen of tegen een obstakel botsen. De helft van deze enkelvoudige fietsongevallen heeft één of meer aan infrastructuur gerelateerde factoren als (mede)oorzaak. Deze publicatie biedt wegbeheerders inzicht in de omvang van bovenstaande probleem en geeft diverse handvatten dit aan te pakken.
Bestand
Fietsberaad , Fietsberaad
2010
Fietsverkeer is een tijdschrift om te bewaren. Vraag nu de gratis Fietsverkeer ringband aan. Uitgebracht ter gelegenheid van het 25ste nummer van het magazine.
Rapport
Dirk Ligtermoet (Ligtermoet en Partners) , Fietsberaad
2010
This special Fietsberaad-publication 7A is specially issued for the occasion of the Velo-city 2010 conference in Copenhagen.
Rapport
Otto van Boggelen (Fietsberaad) en Jos Hengeveld (DHV Ruimte en mobiliteit) , Fietsberaad
2010
Met verkeersmodellen is voor een middelgrote stad (Alkmaar) onderzocht wat de effecten zijn op de bereikbaarheid, leefbaarheid en volksgezondheid als het fietsgebruik met 10 procent toe- of afneemt.
Bestand
Dirk Ligtermoet (Ligtermoet & Partners, Gouda) , Fietsberaad
2009
Vergelijking van het fietsbeleid in 5 Nederlandse fietssteden (Groningen, Zwolle, Veenendaal, Enschede, Amsterdam) en 5 buitenlandse naburige steden (Kopenhagen, Munster, Freiburg, Gent en Odense).
Video
Fietsberaad , Fietsberaad
2009
This DVD provides insight into several infrastructural examples. Most examples can also be found in the Examples Bank on this website.
Rapport
2009
In de fietsberaadfactsheet 1, betekenis van de fiets in Nederland (herzien oktober 2009), wordt eerst een beeld geschetst van het fietsgebruik in Nederland. Nu en in het verleden. Vervolgens wordt nader ingegaan op de redenen van mensen om te fietsen en de maatschappelijke voordelen van de fiets.
Rapport
Laurens Langendonck (Blauw Research) , Fietsberaad en Ministerie Rijkswaterstaat
2009
Het Fietsberaad heeft een marktanalyse laten uitvoeren door Blauw Research. Het aanbod van onder andere fietsvoorzieningen binnen de gemeenten Apeldoorn, Hilversum, Zwolle en Nijmegen zijn in kaart gebracht. Anderzijds brengt het marktonderzoek de behoefte en wensen van de doelgroepen in kaart.
Rapport
Fietsberaad , Fietsberaad
2009
Een overzicht van een aantal communicatie- en promotiecampagnes in het fietsbeleid in Nederland.
Notitie
Fietsberaad
2009
De plannen van het Fietsberaad voor 2009. 
Rapport
Christian ter Braack en Rico Andriesse , Fietsberaad en Goudappel Coffeng
2009
Het onderzoek in dit rapport richt zich op het verzamelen en inventariseren van de verschillende richtlijnen voor fietshellingen.
Brochure
Mobycon / Fietsberaad / Ligtermoet & Partners , Ministerie van Verkeer en Waterstaat
2009
General brochure about bicycle use and bicycle policy in the Netherlands.
Notitie
2008
Standpunt van het Fietsberaad over CROW-aanbeveling 257 over Turborotondes. Zie tabblad 'gerelateerde items' voor reactie CROW.
Rapport
Ineke Spapé en Simon Buwalda (SOAB) , Fietsberaad
2008
In opdracht van het Fietsberaad onderzocht SOAB hoe de aandacht voor de fiets in het HBO-onderwijs vergroot kan worden.
Rapport
Hans Godefrooij (DTV), Otto van Boggelen (Fietsberaad) , Fietsberaad
2008
Fietsberaadpublicatie met aanbevelingen en praktijkvoorbeelden over de vraag of fietspaden langs 80-km-wegen omgebouwd moeten worden tot parallelwegen.
Notitie
2008
De plannen van het Fietsberaad voor 2008.
Rapport
Otto van Boggelen (Fietsberaad) Benoît Thijssen (Groen Licht Verkeersadviezen) , Fietsberaad
2008
Gedetailleerd onderzoek naar fietsparkeerproblemen rond stations van Haarlem, Leiden, Eindhoven en Nijmegen.
Rapport
2008
Korte notitie met belangrijkste activiteiten van het Fietsberaad in 2007.
Rapport
Paul van Beek, Jasper Hoogeland en Karijn Kats (Goudappel Coffeng) en Karin Broer (free-lance , Fietsberaad
2007
In deze publicatie wordt in beeld gebracht op welke manier overheden het fietsgebruik onder allochtonen stimuleren. Tevens suggesties voor nieuwe maatregelen. 
Rapport
Otto van Boggelen , Fietsberaad
2007
Notitie met cijfermatige analyses van de veiligheidsrisico’s van vrachtauto’s voor fietsers.
Rapport
Otto van Boggelen , Fietsberaad
2007
Onderzoeksverslag van analyses naar de samenhang tussen weersomstandigheden, fietsgebruik en het aantal fietsslachtoffers. De jaarlijkse fluctuaties in zowel het fietsgebruik als het aantal fietsslachtoffers kunnen grotendeels verklaard worden door het weer. In de analyses komt tevens een fout in de CBS-cijfers aan het licht.
Rapport
Otto van Boggelen (Fietsberaad) en Benoit Tijssen (Groen Licht Verkeersadviezen) , Fietsberaad
2007
Steeds meer signalen wijzen erop dat de behoefte aan fietsparkeervoorzieningen bij stations snel toeneemt. In dit onderzoeksrapport staat de vraag centraal of dit inderdaad zo is en wat daarvoor de verklaringen zijn.
Rapport
Otto van Boggelen (Fietsberaad) en Robert Jansen (Goudappel Coffeng) , Fietsberaad
2007
Globale prognoses van de gevolgen die de vergrijzing en de toename van het aantal allochtonen kunnen hebben op het fietsgebruik.
Notitie
2007
Het werkprogramma van het Fietsberaad voor 2007
Rapport
2006
Nadere analyse op het materiaal van de allochtonen-studie van SCP, specifiek gericht op aanknopingspunten voor beleidsmaatregelen.
Rapport
2006
Korte aanbeveling over de mogelijkheden om fietspaden te asfalteren, zoals fietsers wensen: vaak geuite bezwaren blijken niet of zelden terecht.
Rapport
Dirk Ligtermoet (Ligtermoet & Partners, Gouda) , Fietsberaad
2006
Comparison of bicycle policy in 5 Dutch bicycle towns (Groningen, Zwolle, Veenendaal, Enschede, Amsterdam) and 5 foreign towns (Copenhagen, Munster, Freiburg, Ghent and Odense). This document is moved.  Click here.
Rapport
Research voor Beleid , Fietsberaad
2006
Het rapport waarin de opbouw van het Verklaringsmodel wordt onderbouwd; het model dat met 11 factoren in sterke mate verschillen in fietsgebruik tussen gemeenten verklaart. [Research voor Beleid - 2006]
Rapport
2005
Een rapport van Research voor Beleid over de invloed van het collegeprogramma op fietsbeleid: een analyse van de waarde van 25 gemeentelijke collegeprogramma's voor de raadsperiode 1998-2002. - 2002]
Rapport
2005
De Beleidswijzer Fietsverkeer; de handreiking over niet-infrastructurele aspecten van fietsbeleid. Het bevat een overzicht van alle kennis over fietsbeleid in Nederland.
Rapport
Hans Godefrooij, Erik van Hal & Rob Temme (BRO, Vught) , Fietsberaad
2005
Rapport over de (on)mogelijkheden om fietsers toe te laten in voetgangersgebieden, met een duidelijke richtlijn.
Rapport
2005
Rapport over fietsstraten; tegelijk een CROW-publicatie. Met een catalogus vol foto's van mogelijke uitvoeringsvormen. Let op: In het najaar van 2016 is er een nieuwe discussienotitie verschenen.
Rapport
Jan Perdok (MuConsult, Amersfoort) & Dirk Ligtermoet (Ligtermoet Partners, Gouda) , Fietsberaad
2004
Rapport over de monitoring van fietsgebruik en dan vooral de mogelijkheden om dit op een goedkope en toch zinvolle manier te doen.
Rapport
2003
Witteveen+Bos heeft de fietsvriendelijkheid van 24 verkeersregelinstallaties in zes steden onderzocht. Het volledige rapport.
Notitie
2003
Notitie van het Fietsberaad over de verkeerskundige en juridische aspecten van 'alle fietsers tegelijk groen' bij verkeerslichten.
Rapport
2003
Groen Licht Verkeersadviezen onderzocht de ontwikkeling van de aantallen geparkeerde fietsen bij negen grotere NS-stations. Het volledige rapport.
Rapport
2002
Een uitgebreide samenvatting van het rapport van KOAC-WMD over de verhardingskeuze voor fietsverbindingen: asfalt, beton of tegels.