Kenniscentrum voor fietsbeleid

Aanbevelingen fiets- en kantstroken

CROW-Fietsberaad
2016

Deze notitie geeft een overzicht van de belangrijkste conclusies uit een grootschalig onderzoek naar het gedrag van fietsers en automobilisten op wegen met fietsstroken. De conclusies zijn vertaald naar concrete aanbevelingen voor wegbeheerders.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

U kunt een papieren versie van de publicatie hier bestellen.

Veel wegbeheerders worstelen met de toepassing van fiets- en kantstroken; ze willen graag iets doen voor de fietser, maar er is weinig ruimte. Het resultaat is een grote diversiteit aan stroken op de Nederlandse wegen, variërend van brede kantstroken, smalle fietssuggestiestroken tot volwaardige fietsstroken.

In februari 2014 publiceerde CROW-Fietsberaad de ‘Discussienotitie fiets- en kantstroken’ met als doel meer duidelijkheid voor zowel wegbeheerders als weggebruikers. In de notitie werd op basis van enkele uitgangspunten een aantal concrete voorstellen gedaan voor een eenduidige toepassing van stroken.

De discussienotitie heeft inderdaad geleid tot een brede discussie. Via de mail, op de website en tijdens drukbezochte bijeenkomsten van CROW-Fietsberaad. We hebben de – vaak tegenstrijdige – reacties gebruikt om de voorlopige aanbevelingen aan te scherpen. 

Daarnaast is, in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en een twintigtal wegbeheerders, een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van fietsstroken. Met behulp van videobeelden is het feitelijke gedrag van duizenden automobilisten en fietsers op 23 uiteenlopende locaties geanalyseerd. Verder is aan 1.800 fietsers gevraagd een oordeel te geven over het comfort en de veiligheid van de weginrichting. Ook dit onderzoek heeft geleid tot aanscherping en nadere onderbouwing van de aanbevelingen. Het onderzoek en de resultaten worden uitvoerig besproken in de CROW-Fietsberaad publicatie 28 ‘Evaluatie discussienotitie fiets- en kantstroken’.

Deze notitie geeft een overzicht van de belangrijkste conclusies en de aangescherpte aanbevelingen. In hoofdstuk 2 passeren de algemene uitgangspunten de revue. In hoofdstuk 3 komen de aanbevelingen voor wegen binnen de bebouwde kom aan de orde en in hoofdstuk 4 de aanbevelingen voor buiten de kom. 

We verwachten niet dat met deze notitie de discussie over fietsstroken definitief afgerond is. Sterker nog: we benoemen een aantal vraagstukken die niet beantwoord zijn. Reacties blijven daarom welkom. 

Notitie
Ligtermoet en Partners, CROW-Fietsberaad
2014
Met deze notitie is CROW-Fietsberaad in 2014 een discussie gestart over het gebruik en de vormgeving van fiets- en kantstroken. Vervolgens is een groot evaluatie-onderzoek uitgevoerd. De conclusies zijn verwerkt in de notitie "Aanbevelingen fiets- en kantstroken".
Notitie
2014
In dit document behandelen we de reacties die we ontvingen op de discussienotitie fietsstroken. We hebben deze zo veel mogelijk gerubriceerd naar onderwerp. Veel opmerkingen werden door verschillende mensen gemaakt. We kozen één bewoording en hopen dat anderen zich daarin herkennen.
Rapport
CROW-Fietsberaad , CROW-Fietsberaad
2015
Deze publicatie bevat een uitgebreide evaluatie van de concept-aanbevelingen uit de discussienotitie fiets- en kantstroken, die CROW-Fietsberaad in 2014 heeft gepubliceerd. De conclusies zijn verwerkt in de notitie "Aanbevelingen Fiets- en Kantstroken"

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: