Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsberaadpublicatie 11b. Het effect van de toename van het aantal allochtonen en de vergrijzing op het fietsgebruik

Otto van Boggelen (Fietsberaad) en Robert Jansen (Goudappel Coffeng) , Fietsberaad
2007
plaatje

Globale prognoses van de gevolgen die de vergrijzing en de toename van het aantal allochtonen kunnen hebben op het fietsgebruik.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

In het kader van het project autonome ontwikkelingen heeft het Fietsberaad globale prognoses gemaakt van de gevolgen die de vergrijzing en de toename van het aantal allochtonen kunnen hebben op het fietsgebruik. De belangrijkste conclusies ten aanzien van de vergrijzing (hoofdstuk 0) zijn:
• Ondanks de groei van het aantal ouderen zal het fietsgebruik van de gemiddelde Nederlander maar licht dalen. Het gemiddelde aantal fietsverplaatsingen per inwoner daalt in de komende 20 jaar met 3,1 procent als gevolg van de vergrijzing. Deze daling wordt geheel gecompenseerd door een lichte groei van het aantal inwoners.In de grote en middelgrote steden heeft de vergrijzing nauwelijks invloed op het fietsgebruik. De grootste afname doet zich voor in kleinere gemeenten in Noord-Brabant, Limburg en de kop van Noord-Holland.
• Voor beleidsmakers en ontwerpers van infrastructuur is vooral de stijging van het aantal ouderen op de fietspaden van belang. Oudere fietsers hebben deels afwijkende eisen en wensen, zoals eenvoudiger verkeersituaties, langere groentijden en minimale hoogteverschillen. Bovendien zijn ouderen veel kwetsbaarder. Bij gelijkblijvende overige omstandigheden zal het aantal ernstige fietsslachtoffers de komende 20 jaar met ruim 10 procent toenemen als gevolg van de vergrijzing.
De belangrijkste conclusies ten aanzien van de toename van het aantal allochtonen (hoofdstuk 3) zijn:
• De toename van het aantal allochtonen zal, ondanks het lage fietsgebruik van allochtonen, slechts zeer beperkt invloed hebben op het fietsgebruik. Het fietsgebruik van de gemiddelde Nederlander daalt hierdoor met 1,8 procent in twintig jaar tijd. In tweederde van de gemeenten zal het fietsgebruik niet of nauwelijks dalen. Dat geldt ook voor de grote steden als Rotterdam en Amsterdam. Het fietsgebruik in de grote steden kan echter nog wel flink groeien als de vele allochtonen die er nu al wonen vaker de fiets nemen.
• In veel kleine en middelgrote gemeenten in het westen van het land is wel een substantiële afname te verwachten van het fietsgebruik. Oorzaak is de suburbanisatie van allochtonen uit de grote steden naar de omliggende gemeenten.

Rapport
Ingrid van Loon, Karin Broer , Fietsersbond
2006
Onderzoek onder ouderen - en in de praktijk onder veel fietsende ouderen. Fietsen naar allerlei bestemmingen; zeker niet alleen recreatief. Grootste zorgen: slecht onderhoud en drukke kruispunten.
Rapport
2006
Zeer uitgebreid onderzoek naar fietsgebruik, bedoeld als nulmeting voor het nieuwe Delftse fietsbeleid. Met speciale aandacht voor sociale veiligheid, informatie, ouderen en basisschoolleerlingen.
Rapport
Lucas Harms , Sociaal en Cultureel Planbureau
2006
Empirische studie van SCP naar het mobiliteitsgedrag van groepen allochtonen. Veel aandacht voor verklaring van de opvallende patronen in vervoerwijzekeuze.
Rapport
2006
Nadere analyse op het materiaal van de allochtonen-studie van SCP, specifiek gericht op aanknopingspunten voor beleidsmaatregelen.
Presentatie
Peter Jorritsma en Otto van Boggelen , Fietsberaad
2007
Peter Jorritsma (Onderzoeker bij het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid) en Otto van Boggelen (coördinator Fietsberaad) schetsten een beeld van het mobiliteitsgedrag van allochtonen op basis statistische analyses van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Artikel
Karijn Kats , Fietsverkeer
2007
Allochtonen fietsen aanzienlijk minder dan autochtonen, zo toont het onderzoek van SCP en Fietsberaad aan. Wat zou er aan gedaan kunnen worden?
Artikel
Mariëtte Pol - MuConsult , Fietsverkeer nr 15, feb. 2007, pag 10.
2007
De vergrijzing in Nederland neemt toe en de vraag rijst hoe het fietsen aantrekkelijk gemaakt en gehouden kan worden voor ouderen. De hoofdlijnen van een fietsbeleid voor ouderen.
Artikel
Otto van Boggelen - Fietsberaad , Fietsverkeer nr 15, feb. 2007, pag 8-9.
2007
De gemiddelde 65-plusser fietst aanzienlijk minder dan de gemiddelde Nederlander. Je mag dus verwachten dat het fietsgebruik in de nabije toekomst zal dalen als gevolg van de vergrijzing. Maar hoe sterk is die daling?
Artikel
Otto van Boggelen - Fietsberaad , Fietsverkeer nr 15, feb. 2007, pag 4-5.
2007
Allochtonen fietsen beduidend minder dan autochtonen. Welk effect op het fietsgebruik heeft dat in de toekomst en hoe zou het fietsbeleid daarop kunnen worden afgesteld?
Rapport
Paul van Beek, Jasper Hoogeland en Karijn Kats (Goudappel Coffeng) en Karin Broer (free-lance , Fietsberaad
2007
In deze publicatie wordt in beeld gebracht op welke manier overheden het fietsgebruik onder allochtonen stimuleren. Tevens suggesties voor nieuwe maatregelen. 
Artikel
2006
English summary of Dutch report 'Fietsberaad publicatie 11a. Het fietsgebruik van allochtonen nader belicht '.
Rapport
Ingrid van Loon, Karin Broer , Fietsersbond
2006
Study among elderly people - and in practice among many cycling elderly people. Cycling to all kinds of destinations; certainly not simply for recreational purposes only. Main worries: bad maintenance and busy intersections.
Rapport
Paul van Beek, Jasper Hoogeland en Karijn Kats (Goudappel Coffeng) en Karin Broer (free-lance , Fietsberaad
2007
This publication provides a survey of various attempts by authorities to promote bicycle use among ethnic minorities. Suggestions for new measures are provided as well.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: