Kenniscentrum voor fietsbeleid
Ga naar gemeente:

Provincie Friesland

  Nog niet bekend

 Maakt geen aanpak

 Start binnenkort met maken aanpak

 Werkt momenteel aan het opstellen van een aanpak 

 Gaat binnenkort bestaand plan actualiseren/versterken

 Aanpak is gereed

Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF)
Tel: 058-292 59 25 of 058-292 53 54
Email: provincie@fryslan.nl of rof@fryslan.nl
Internet: www.rof.nl

Contactpersonen:
Ingrid Wierema, i.l.wierema@fryslan.nl
Jan van der Zwaag, j.vanderzwaag@fryslan.nl

Plannen uit de provincie Friesland

Bestand
P. Post , Gemeente Littenseradiel
2014
Actieplan Aanpak Veilig Fietsen Gemeente : Littenseradiel
Bestand
2015
Beleidsnota
R.F. Sterk-Bokma , De Friese Meren
2014
Deze notitie gaat in op het verbeteren van de verkeersveiligheid door middel van verkeerseducatie c.q. communicatie/voorlichting en handhaving. Deze instrumenten leveren, samen met de vorming van een Duurzaam Veilig-wegennet, een cruciale bijdrage aan het bereiken van het doel ten aan-zien van verkeersveiligheid: in Fryslân in 2025 de helft minder ernstige verkeerslachtoffers (doden en ziekenhuisgewonden) hebben dan in 2010.
Beleidsnota
Gemeente Súdwest-Fryslân
2015
“Lokale aanpak, Veilig Fietsen!” van de gemeente Súdwest-Fryslân. In dit document worden de fietsknelpunten inzichtelijk gemaakt en worden bij deze knelpunten maatregelen en kosten gegeven.
Bestand
E. Wietses/R.F. Sterk-Bokma , De Friese Meren
2014
In een brief van de minister van 21 september 2012 aan de tweede kamer wordt aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van het aantal verkeersdoden en –gewonden in Nederland. Om de dalende trend van het aantal verkeersdoden door te zetten en de stijgende trend van ernstig verkeersgewonden onder fietsers en ouderen te keren is een aantal maatregelen gepresenteerd onder de noemer Beleidsimpuls Verkeersveiligheid. De Beleidsimpuls Verkeersveiligheid benoemt in de eerste plaats een aantal succesvolle al ingezette trajecten en onderkent het belang hiervan: Uniformiseren wegennet conform wegencategorisering (conform Basiskenmerken CROW); Meer aandacht voor handhaving binnen de bebouwde kom; Het Meldpunt Veilig Verkeer Nederland; Initiatieven marktpartijen (bijvoorbeeld RoadSense Mercedes Benz). Naast de bestaande sporen wil de minister de focus leggen op een aantal specifieke punten: fiets, ouderen en jonge bestuurders. Wat betreft de fiets stelt de minister dat dit lokaal maatwerk betreft. Daarom is destijds met de VNG afgesproken dat de gemeenten uiterlijk eind 2013 lokale fietsknelpunten in beeld brengen en een aanpak opstellen die zich richt op het oplossen ervan. In Friesland heeft de provincie het voortouw genomen door samen met de Fietsersbond een inventarisatie uit te voeren van de fietsknelpunten. Deze inventarisatie vormt een goede basis en uitgangspunt voor de gemeentelijke aanpak.
Brief
E. Wietses/R.F. Sterk-Bokma , De Friese Meren
2014
Besluit Advies 16 B&W vergadering 6 mei 2014 Betreft: Actieplan Verkeersveiligheid Fietsverkeer Het college besluit: Niet in te stemmen met het Actieplan Verkeersveiligheid Fietsverkeer De Fierse Meren. Benodigde middelen ontbreken. Bij het uitvoeren van (onderhouds-)werkzaamheden zullen de uitgangspunten van het verkeersveiligheidsplan fietsers waar mogelijk worden gehanteerd.
Beleidsnota
R.F. Sterk-Bokma , De Friese Meren
2014
Collegebesluit Burgemeester en Wethouders van het Actieplan gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2014 - vastgesteld - over te gaan tot het uitvoeren van de in de notitie opgenomen activiteiten en de gemeenteraad te informeren.
Beleidsnota
T.A. Dillema, J. Stockmann, S. de Schiffart , Gemeente Smallingerland
2015
Beschrijving hoe de gemeente Smallingerland het gebruik van de fiets zowel wil stimuleren als faciliteren. Niet alleen vanuit utilitair perspectief maar ook vanuit recreatie, toerisme en gezondheid. De Fietsnota is een meerjarenplan dat loopt tot 2024.
Notitie
Gemeente Franekeradeel
2013
Ingeplande maatregelen van de gemeente Franekeradeel op het gebied van infrastructuur, educatie en handhaving, met betrekking tot de Modelaanpak Veilig Fietsen.
Notitie
P. Post , Gemeente Littenseradiel
2014
Dit memo gaat over het Plan van Aanpak fiets en is bedoeld om ter informatie toe te sturen naar het ROF als reactie op de oproep van het OVVF van 9 oktober jl. Daarin staat genoemd hoever de 24 Friese gemeenten zijn met hun Plan van Aanpak Fiets. Voor de gemeente Littenseradiel is aangegeven dat er geen actieve invulling aan de lokale aanpak fiets wordt gegeven. Het klopt dat er (nog) geen vastgesteld Plan van Aanpak is, maar het klopt niet dat er geen actieve invulling wordt gegeven aan fietsbeleid.
Bestand
2015
Rapport
Gemeente Harlingen
2015
Deze notitie is een overzicht van de meest belangrijke fietsprojecten in de gemeente Harlingen. Daarbij is gekeken naar het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP), het Coalitieprogramma 2014-2018 CDA, Harlinger Belang en PvdA en naar projecten die sterk gerelateerd zijn aan de nieuwe N31.
Beleidsnota
Luitzen Wesselius , B&W gemeente Súdwest- Fryslân
2015
Het college besluit omtrent obstakels in fietspaden: a. de beleidsimpuls Verkeersveiligheid van de Minister van Infrastructuur en Milieu te vertalen naar een lokale aanpak voor Súdwest-Fryslân; b. In te zetten op het verwijderen van obstakels in fietspaden die in de groslijst van bijgevoegde actieplan zijn opgenomen; c. hierop vooruitlopend de paaltjes die voor de gladheidsbestrijding zijn weggehaald eerst niet terugplaatsen.