Kenniscentrum voor fietsbeleid
Ga naar gemeente:

Provincie Overijssel

  Nog niet bekend

 Maakt geen aanpak

 Start binnenkort met maken aanpak

 Werkt momenteel aan het opstellen van een aanpak

 Gaat binnenkort bestaand plan actualiseren/versterken

 Aanpak is gereed

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland (ROV Oost-Nederland)
Tel: 038-4998140
E-mail: info@rovoostnederland.nl
Internet: www.rovoostnederland.nl
Facebook: www.facebook.com/rovoostnl
Twitter: www.twitter.com/rovoostnl

Contactpersoon:
Alex Oosterveen, alex.oosterveen@overijssel.nl, 038-4998143

Plannen uit de provincie Overijssel

Rapport
Dhr. J.Schilstra en mevr. M.Lavèn , Gemeente Hengelo
2015
De actuele vraagstukken rond de thema's fietsveiligheid, fietsparkeren in de binnenstad van Hengelo en de nog ontbrekende schakels op onze fietssnelweg F35 vormen de aanleiding voor dit Actieplan Fietsen. Dit Actieplan gaat in op deze thema's en benoemt hiervoor een samenhangend pakket van acties en maatregelen voor de periode 2015-2018
Notitie
Joke Vulkers en Willem Bosch , Gemeente Zwolle
2013
De activiteitentabellen behorende bij het Actieprogramma Mobiliteit 2014 - 2017 van de gemeente Zwolle.
Notitie
Willem Bosch en Joke Vulkers , Gemeente Zwolle
2013
Deel A: Rapportage van het Actieprogramma Mobiliteit 2014-2017 van de gemeente Zwolle - 'De Reiziger Centraal' Actieprogramma van de gemeente Zwolle waar het accent de komende jaren meer gelegd wordt op structurele inzameling en analyse van verkeersdata en op offensieve investeringen in maatregelen om de bestaande capaciteit optimaal te benutten (mobiliteitsmanagement, verkeersmanagement, fietsmaatregelen) en investeringen in multimodale knopen (Spoorzone). Het Actieprogramma Mobiliteit 2014 – 2017 bevat overzichten van maatregelen op het gebied van ‘niet infra’, ‘infra’ en ‘parkeren’.
Beleidsnota
R.Elferink , Gemeente Hellendoorn
2013
Bij het bestrijden van de verkeersonveiligheid kan er een onderscheid gemaakt worden in infrastructurele- en niet infrastructurele projecten. Dit activiteitenplan is een onderdeel van het verkeersveiligheidsplan Hellendoorn 2012-2015 en wordt jaarlijks geüpdate.
Beleidsnota
R.Elferink , Gemeente Hellendoorn
2014
Bij het bestrijden van de verkeersonveiligheid kan er een onderscheid gemaakt worden in infrastructurele- en niet infrastructurele projecten. Dit activiteitenplan is een onderdeel van het verkeersveiligheidsplan Hellendoorn 2012-2015 en wordt jaarlijks geüpdate.
Beleidsnota
R.Elferink , Gemeente Hellendoorn
2015
Bij het bestrijden van de verkeersonveiligheid kan er een onderscheid gemaakt worden in infrastructurele- en niet infrastructurele projecten. Dit activiteitenplan is een onderdeel van het verkeersveiligheidsplan Hellendoorn 2012-2015 en wordt jaarlijks geüpdate.
Beleidsnota
Joke Vulkers en Ilse Bloemhof , Gemeente Zwolle
2008
Verkeersveiligheid voor elkaar Beleidsplan verkeersveiligheid 2008-2018 van de gemeente Zwolle
Bestand
Gemeente Enschede
2014
Fietsnetwerk 2020 van de gemeente Enschede.
Beleidsnota
R. Elferink , Gemeente Hellendoorn
2013
Door het fietsen aantrekkelijk te maken, wordt het fietsgebruik gestimuleerd. Fietsvriendelijke infrastructuur is daarbij onontbeerlijk. Het Fietsstructuurplan 2014-2025 geeft, als verdere uitwerking van het Hellendoorns Mobiliteitsplan, inzicht in de huidige en gewenste utilitaire en recreatieve fietsstructuur in 2025.
Rapport
Gemeente Enschede
2012
Fietsvisie 2012 - 2020 van de gemeente Enschede. In deze visie kunt u lezen wat wij de komende jaren gaan doen; we bouwen tot het jaar 2020 door de hele stad een netwerk van voorkeursfietsroutes waar de fietser als prominente weggebruiker gebruik van kan maken van verbindingen die duidelijk, logisch en zo veilig mogelijk zijn. De komende jaren gaan we ons ook richten op speciale doelgroepen. De mensen die niet ver van huis werken, de scholieren en hun ouders. We zoeken ze op en zetten daarbij diverse initiatieven, acties en middelen in.
Notitie
Gemeente Zwartewaterland
2013
Deze notitie verwoord de Lokale aanpak Veilig Fietsen van de gemeente Zwartwaterland. Beschreven wordt wat de urgentie van de situatie is en waar de focus op wordt gelegd door de gemeente. De notitie bevat een overzicht van uitgevoerde projecten gericht op de fietsveiligheid en sluit af met het benoemen van acties voor de periode vanaf 2014.
Presentatie
Pieter Arends (Twynstra Gudde) , Gemeente Almelo
2013
Uitwerking van lokale aanpak veilig fietsen van de gemeente Almelo n.a.v. recente blackspotlijst. Deze toont aan dat op de meest onveilige kruising in Almelo veel fietsers betrokken zijn bij ongevallen en dat er enkele specifieke locaties zijn met voorrangsfietspaden, die een gebiedsontsluitingsweg kruisen, waar vrij veel ongevallen gebeuren.
Beleidsnota
R.Elferink , Gemeente Hellendoorn
2009
Hellendoorn is als gemeente enorm in beweging, we kunnen zeggen Hellendoorn is mobiel. Veel plannen die we de afgelopen jaren hebben gemaakt hebben invloed op de verkeersstructuren in onze gemeente. Daarom hebben we het laatste jaar hard gewerkt aan een nieuwe visie op mobiliteit. Deze visie staat in het Hellendoorns Mobiliteitsplan 2009-2020. Kortweg HMP. Het Hellendoorns Mobiliteitsplan (HMP) vormt de basis voor het uitvoeren van verkeersmaatregelen en is de opvolger en vervanger van het in 1999 vastgestelde Wegenstructuurplan.
Rapport
J.Wissink MSc , gemeente Borne
2012
Mobiliteitsvisie waarbij doelstellingen zijn uitgewerkt: Verbeteren van de regional en lokale bereikbaarheid Verhogen van de verkeersveiligheid Creeren van een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving Doelen die voornamelijk worden behaald door aanleg van de fietssnelweg en het aansluiten van vele wijken op deze nieuwe infrastructuur. Hoogwaarde fietsinfra, meer fietsparkeerplaatsen bij het station (incl. inpassen van de OV fiets) en de spoorse doorsnijding opheffen door aanleg van fietstunnels onder het spoor door. Op gebied van Verkeersveiligheid zijn de drie E's uitgewerkt. Engeneering, Educatie en Enforcement.
Notitie
Gemeente Staphorst
2013
Deze notitie is een onderdeel van de 'Beleidsimpuls Verkeersveiligheid' en bevat een overzicht van de uitgevoerde en geplande infra en gedragsbeïnvloedende projecten ten aanzien van fietsverkeer van de gemeente Staphorst.
Rapport
J.Wissink MSc , Gemeente Borne
2011
Notitie ten behoeve van tracékeuze fietssnelweg F35 in Borne, komt de F35 – tussen Deldensestraat en Amerikalaan – aan de oostkant of aan de westkant van het spoor.
Beleidsnota
R.Elferink , Gemeente Hellendoorn
2012
Bij het bestrijden van de verkeersonveiligheid kan er een onderscheid gemaakt worden in infrastructurele- en niet infrastructurele projecten. Dit verkeersveiligheidsplan 2012 gaat voor een groot deel in op de niet infrastructurele projecten van de  gemeente Hellendoorn. Het doel van dergelijke projecten is om door middel van voorlichting en educatie een gedragsverandering bij de weggebruikers te bewerkstelligen.