Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeente Vlissingen:
Verplichte cursus scootmobiel-rijvaardigheid

21-05-2013

Het WMO-project met persoonlijke aanpak verbetert ook de fietsveiligheid en komt tot stand door samenwerking met lokale partijen.

Realisatietijd: lopend (vanaf 2011)
Budget: onbekend
Partners: Provincie Zeeland, Veilig Verkeer Nederland, Cliƫnten-Gehandicaptenraad
Doelgroep: Ouderen
Initiatiefnemer: Cliƫnten-Gehandicaptenraad, Provincie Zeeland
Contactpersoon: ()
Categorie: Overige maatregelen
Succesfactor(en): Integrale benadering
Meer info:

De gemeente heeft in 2012 scootmobiel rijvaardigheidscursussen georganiseerd voor personen die een scootmobiel in bruikleen hebben van de gemeente. Veilig Verkeer Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de cursussen en wordt bijgestaan door twee ergo-therapeuten. Provincie Zeeland heeft tot nu toe een subsidie verstrekt voor het organiseren van rijvaardigheidstrainingen. Gemeente Vlissingen wil de rijvaardigheidscursus jaarlijks aanbieden. Momenteel hebben zeventig scootmobielgebruikers aan de cursus deelgenomen. Komend jaar moeten tweehonderd personen nog een gebruikersonderzoek krijgen. Het project geeft indirect een impuls aan fietsveiligheid: scootmobielbestuurders vertonen soms onveilig gedrag op het fietspad, ofwel omdat ze een apparaat hebben dat eigenlijk niet geschikt is voor het fietspad door de te lage maximumsnelheid, ofwel omdat ze niet meer rijvaardig zijn. De cursus bestrijdt deze beide problemen.

Succesfactor 1: verplichtend karakter en persoonlijke aanpak

Als de gemeente heeft vastgesteld dat iemand een scootmobiel nodig heeft, horen daar ook plichten bij. Door het verplichtende karakter van deze aanpak heeft elke scootmobielgebruiker contact met de gemeente en is de gemeente op de hoogte van eventuele problemen bij het gebruik van de scootmobiel.

De gemeente steekt, naast het inventariseren van probleemgevallen, vooral veel tijd in de daaruit komende vervolgacties. Ongeveer 10% van de doelgroep heeft een probleem of vraag die de gemeente verder onderzoekt. Sommige gemeenten kiezen alleen voor het aanbieden van een vrijwillige cursus en organiseren geen vervolgacties, waardoor de doelgroep die de meeste problemen ondervindt bij het gebruik van het apparaat minder goed wordt bereikt. Gemeente Vlissingen legt juist daar de focus op, wat het project succesvol maakt.

Succesfactor 2: samenwerking

Veilig Verkeer Nederland en de Cliënten-Gehandicaptenraad zijn belangrijke partners in het organiseren van de cursussen. De gemeente werkt ook op andere vlakken samen met deze organisaties, bijvoorbeeld door als gemeente een dag voor driewielfietsen te organiseren.

Succesfactor 3: integrale benadering van fietsveiligheid

De gemeente Vlissingen heeft in het afgelopen decennium veel aandacht besteed aan de positie van de fiets binnen de bebouwde kom. In 2012 is een geactualiseerd Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) vastgesteld. In dit GVVP wordt bijzondere aandacht besteed aan ‘kwetsbare verkeersdeelnemers’, zoals fietsers, voetgangers, gehandicapten en kinderen. Ten opzichte van het voorgaande beleid zijn er mogelijkheden geboden om met name op bepaalde erftoegangswegen meer bescherming te bieden aan de kwetsbare verkeersdeelnemers bij bovenwijkse voorzieningen. Daarnaast wordt ingezet op verkeerseducatie bij kwetsbare verkeersdeelnemers en is er overleg met de diverse stakeholders op het gebied van bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

Bij infrastructurele werken wordt de positie van alle verkeersdeelnemers afgewogen. Enerzijds wordt bezien of er sprake is van een verkeersonveilige situatie (objectieve ongevallenstatistieken), anderzijds is de beleving van de verkeersgebruikers van belang. Op basis van de beschikbare gegevens en de prioriteiten op een bepaalde kruising wordt een inrichting bepaald. Bij projecten waar de positie van de fietser nadrukkelijk gewijzigd wordt, wordt overleg gevoerd met de lokale afdeling van de Fietsersbond.

1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
07B40C3C-DEAC-F0BD-3805689C034A189B
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: