Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gebruiker betrekken

Om tot een écht passende oplossing te komen is het essentieel de eindgebruiker / doelgroep zo vroeg mogelijk te betrekken. Het in een vroeg stadium betrekken van (vertegenwoordigers van) gebruikers zorgt er voor dat de maatregel optimaal aansluit bij de behoeften en verwachtingen van de doelgroep.

Om tot een écht passende oplossing te komen is het essentieel de eindgebruiker / doelgroep zo vroeg mogelijk te betrekken. Het in een vroeg stadium betrekken van (vertegenwoordigers van) gebruikers zorgt er in de eerste plaats voor dat de maatregel optimaal aansluit bij de behoeften en verwachtingen van de doelgroep. Daarnaast geldt dat de inbreng van gebruikers waardevol is voor:

  • Inzicht in het probleem. Veel gemeenten benutten gebruikers om inzicht te krijgen waar precies het knelpunt zit.
  • Aandragen van oplossingen. De ervaring en expertise van gebruikers kan benut worden bij het komen tot de mogelijke oplossing. De Fietsersbond kan bijvoorbeeld zorgen over de werking van de oplossing bij hun achterban wegnemen en als ambassadeur van het project optreden (gemeente Eindhoven).
  • Stellen van prioriteiten. Ook als niet aan alle wensen van de gebruikers tegemoet gekomen kan worden door bijvoorbeeld financiële beperkingen, is het goed juist hen te betrekken bij het stellen van de prioriteiten (gemeente Peel en Maas).

Dit geldt voor alle typen maatregelen. Zeker bij complexe ruimtelijke opgaven waarin fietsveiligheid slechts een onderdeel vormt, kunnen de vele belangen die gediend moeten worden leiden tot een oplossing die uiteindelijk voor de fietser niet optimaal is. In het ergste geval zal de oplossing niet gebruikt worden.

Het betrekken van gebruikers dient in elk geval plaats te vinden vóórdat de ontwerpen al klaar zijn of moeilijk gewijzigd kunnen worden. Het kan soms lastig zijn om ‘de’ gebruiker te identificeren. Hierbij kan aan verschillende partijen gedacht worden, zoals de Fietsersbond, maar ook scholen of politie.

Best Practices:

2. Gemeente Eindhoven
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen

Ontvlechten van de rotonde Hovenring in gemeente Eindhoven krijgt een belangrijke positie binnen fietsbeleidsplan door mee te liften op bestaande plannen.

4. Gemeente Leidschendam-Voorburg
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen

Aanleg regionale fietsroute door koppeling aan andere opgaven: waterberging en riolering.

7. Gemeente Peel en Maas
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen

Komst van nieuwe technieken zorgen voor een snellere realisatie van verlichting op thuis-school routes.

15. Gemeente Amersfoort
Categorie: Eenvoudige infrastructurele maatregelen

Slim verwijderen van (onnodige) paaltjes door inventarisatie via pilot en positieve aandacht in de media.

17. Gemeente Bunnik
Categorie: Eenvoudige infrastructurele maatregelen

Realisatie van maatregelen door zoeken van draagvlak en aansluiten op bestaande beleidsspeerpunten zoals duurzaamheid.

18. Gemeente Goes
Categorie: Eenvoudige infrastructurele maatregelen

Verwijderen (onnodige) fietspaaltjes door centrale analyse van het probleem en uitvoeringsgerichte inrichting van de organisatie.

21. Gemeente Bedum
Categorie: Maatregelen gericht op gedrag/fietsvaardigheden

Aanbieden van cursus door goede lokale samenwerking met VVN en fietsersbond en een subsidieregeling van de Provincie Groningen.

22. Gemeente Dalfsen
Categorie: Maatregelen gericht op gedrag/fietsvaardigheden

Aanbieden van een leertraject gericht op ervaren voor Middelbare scholieren, gefinancierd door een met behulp van lobby toegekende subsidie.

23. Gemeente 's-Hertogenbosch
Categorie: Maatregelen gericht op gedrag/fietsvaardigheden

Aanbieden van verkeerseducatie aan een groot deel van het VO door externe en interne samenwerking door de gemeente.

24. Gemeente Groesbeek
Categorie: Maatregelen gericht op gedrag/fietsvaardigheden

Financieel mogelijk maken van het aanbieden van een fietsinformatiedag voor senioren door middel van het versimpelen van het subsidietraject bij de Provincie.

26. Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Categorie: Maatregelen gericht op gedrag/fietsvaardigheden

Realiseren van door de doelgroep (kinderen) ontwikkelde veilige looproutes door een positieve benadering van ouders en leerlingen en door mee te liften op andere projecten .

27. Gemeente Rotterdam
Categorie: Maatregelen gericht op gedrag/fietsvaardigheden

Slim combineren van verschillende verkeerseducatieprogramma's en het bijscholen van gymdocenten tot fietsdocent.

28. Gemeente Vlagtwedde
Categorie: Maatregelen gericht op gedrag/fietsvaardigheden

Aanbieden van een educatieprogramma op het voortgezet onderwijs met behulp van een projectenbureau.