Kenniscentrum voor fietsbeleid

Kansen voor de fiets in het klimaatbeleid

In het Klimaatakkoord hebben Rijk en gemeenten afspraken gemaakt over het terugdringen van de CO2-uitstoot. Deze bijeenkomst gaat over de bijdrage die het fietsbeleid hieraan kan leveren.

Aan de bijeenkomst hebben ruim 45 mensen deelgenomen. 25 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld 9 van de deelnemers vond de bijeenkomst/excursie erg nuttig voor hun werk, 15 vond het redelijk nuttig en geen van de deelnemers vond het weinig nuttig. De deelnemers gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,4 voor de bijeenkomst.

Deze ochtend is voor beleidsmedewerkers en bestuurders die zich bezig houden met fietsbeleid óf met klimaatbeleid. Tijdens de bijeenkomst gaan we gaan de kansen van deze combinatie verkennen. U kunt inspirerende voorbeelden uitwisselen en ook de knelpunten waar u tegenaan loopt inbrengen.

Deelnemers worden verzocht om zelf voorbeelden mee te nemen van lokale fietsprojecten (dus tastbaar materiaal zoals: brochures, posters, foto’s) om hiermee anderen te inspireren.

Programma

09.30-10:00 uur - Ontvangst
plaatje

10:00-11:00 uur

Welkom door Erik van Merrienboer (wethouder verkeer gemeente Eindhoven).

Presentatie door Hans Nijland (Planbureau voor de Leefomgeving) over zijn onderzoek waarin is berekend hoeveel CO2-reductie extra gemeentelijke inspanningen op fietsbeleid zou kunnen opleveren. Als fietsbeleid extra steun krijgt vanuit klimaatbeleids-overwegingen betekent dat extra budget, uren, draagvlak voor fietsbeleid.

Plenair interview door Wim van de Ham (oud-wethouder Alkmaar) over de vraag: ‘Hoe zorg je dat er beter gescoord kan worden met fietsbeleid?’. Fietsbeleid moet iets worden waar bestuurders (op alle overheidsniveaus) zich aan willen verbinden, waar prestige aan kan worden ontleend. Met vertegenwoordigers van de ministeries VenW en VROM en enkele gemeenten.

11.00-11.15 uur - Pauze

11.15-12.15 uur - Deelsessies

In de deelsessies is een bewuste keuze gemaakt om geen presentaties te houden, maar in kleine groepen (ca 15 per sessie) iedereen zijn inbreng te laten hebben. In deze sessies hebben we gelegenheid om een aantal thema’s uit te diepen die vermoedelijk in het plenaire deel zijn langsgekomen. Er is één ronde, u kunt één van de drie sessies bijwonen.

Deelsessie 1 Stevige campagnes & structurele communicatie
Gespreksleider: Herbert Tiemens (beleidsmedewerker gemeente Houten)
In deze sessie onderzoeken we het belang van structurele communicatie over fietsbeleid en kunnen deelnemers elkaar inspireren met voorbeelden van lokale en nationale fietscampagnes. In deze sessie o.a. aandacht voor Fiets Filevrij (Fietsersbond), met Belgerinkel naar de winkel (IVN), en onderzoek ‘markgericht fietsbeleid’ (Fietsberaad).

Deelsessie 2 Beleid verbinden
Gespreksleider: Hugo van der Steenhoven (directeur Fietsersbond)
In deze sessie gaan we uitdiepen wat het zou kunnen opleveren als we er in slagen om fietsbeleid en klimaatbeleid beter te verbinden. Niet alleen op lokaal niveau, maar ook op regionaal, provinciaal en rijksniveau.

Deelsessie 3 Robuust en innovatief fietsbeleid
Gespreksleider: Otto van Boggelen (coördinator Fietsberaad)
Voorbeelden van diverse gemeenten laten zien dat succesvol fietsbeleid een kwestie is van lange adem. Om de aandacht vast te houden en de koploperpositie te behouden is het zaak om ook te blijven innoveren.
In deze sessie wisselen we innovatieve voorbeelden uit op diverse onderdelen van fietsbeleid: fietsparkeren, verlichting fietspaden, routering en bewegwijzering, snelheidverhoging (groene golf), fiets in de vervoersketen en reisinformatie.

12.15-12:30 uur - Afsluiting door Willy Wagenmans (wethouder gemeente Houten).

12.30-13:30 uur - Biologische lunch

13.30u Optioneel: fietsexcursie in Houten met toelichting op Houtens fietsbeleid- en projecten.

De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met het Themateam Schone en Zuinige Mobiliteit, de gemeente Houten en de Fietsersbond. Het Themateam (een initiatief van het ministerie van VROM) heeft de taak om gemeenten te inspireren bij het werken aan een duurzame leefomgeving, onder andere door het organiseren van bijeenkomsten. Hierbij is zowel aandacht voor koplopers als voor verbreding. In het Themateam zitten vertegenwoordigers van gemeenten, VROM, VenW, SenterNovem en VNG.

print programmaPrint programma

 • Raymond Linssen (Rijkswaterstaat)
 • Martien Das (Rijkswaterstaat)
 • Frans van Schoot (Fietsersbond Flevoland)
 • Johan Overvest (Gemeente Bunnik)
 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Wim Bot (Fietsersbond)
 • Geert de Jong (Gemeente Amsterdam)
 • Jan van Embden (Fietsersbond Utrecht)
 • Ruud van Es (Het Amsterdams Fietscollege)
 • Henk Sloos (Ecosol)
 • Peter Snoeren (Snoeren Verkeersconsultant)
 • Marco Harms (Gemeente Houten)
 • Herbert Tiemens (Provincie Utrecht)
 • Robert Teunissen (Gemeente Eindhoven)
 • Lennart van der Linde (Haags Milieucentrum)
 • Nathan Hooghof (Provincie Noord-Brabant)
 • Peter H. Smit (Rover)
 • R.A. van de Werken (Verkeer en Vorm)
 • René Voorburg (NVHPV)
 • Hans Veldman (Omgevingsdienst Veluwe IJssel)
 • Martin Kroon (Leidse Milieuraad)
 • Hans Nijland (Planbureau voor de Leefomgeving)
 • C. Huyssoon (Gemeente Moerdijk)
 • Maarten Wiegant (Gemeente Hilversum)
 • I. Spapé (SOAB)
 • Bert Zinn (Ministerie van I&M)
 • Jan-Willem Hommes (Gemeente Eindhoven)
 • Peter Snoeren (Snoeren Verkeersconsultant)
 • Rolf Dijkstra (Provincie Groningen)
Rapport
Jan van Embden, Constant Coolsma, Arjen Zijlstra, Jan van der Horst, Marianne Bakker en Nicole Kattepoel. , Fietsersbond
2006
Het moeilijk stallen van de fiets bij het Centraal Station in Utrecht is de grootste hindernis om als fietser de trein, tram of bus te nemen. Met de bouw van de nieuwe OV-terminal ligt er een goede kans om het tekort aan stalplaatsen definitief op te lossen.
Notitie
2009
Het Themateam Schone en Zuinige Mobiliteit organiseert deze bijeenkomst om fietsbeleid nadrukkelijker te agenderen als maatregel in het kader van klimaatbeleid, en daarbij inspiratie en kennis aan te bieden om de groei van het aandeel fiets verder te versnellen.
Presentatie
Hans Nijland , Planbureau voor Leefomgeving
2009
Presentatie van de quickscan van Hans Nijland rondom CO2 reductie en in hoeverre het fietsgebruik een bijdrage hieraan kan leveren.
Rapport
Jan van Embden en Jan van der Horst , Fietsersbond
2006
Het tekort aan fietsklemmen op de openbare weg rond het Centraal Station is een van de klemmendste verkeersproblemen in Utrecht en het werkt sterk negatief op het gebruik van de fiets van en naar de trein en ook op het gebruik van de trein. Deze notitie is bedoeld om een aanzet gegeven voor een duurzame oplossing.
Artikel
Hugo van der Steenhoven en Wim Bot (Fietsersbond) , Volkskrant
2009
Artikel in de Volkskrant op maandag 15-06-2009, naar aanleiding van het rapport van Planbureau voor de Leefomgeving. CO2 reductie door hoger fietsgebruik, een oproep om de fiets weer serieus op de beleidsagenda te plaatsen.