Kenniscentrum voor fietsbeleid

Snelle fietsroutes als vitale mobiliteitsschakel

In het kader van het project 'Fiets filevrij' de organiseert de Fietsersbond - in samenwerking met het Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA) en het Fietsberaad - een symposium over regionale snelfietsroutes.

 

Regionale snelfietsroutes krijgen steeds meer van de aandacht van regionale en provinciale overheden. De recente rijksbijdrage aan 16 nieuwe snelfietsroutes maakt dat na realisatie, de teller op 23 snelfietsroutes staat.

Tijdens deze bijeenkomst staan de volgende onderwerpen centraal:

 • De cruciale rol van provinciale en regionale overheden bij het realiseren van een fietsnetwerk.
 • State of the art: ontwikkeling van de snelfietsroutes en mobiliteitskansen. 
 • Vernieuwen: een nieuwe generatie fietsroutes die een nieuwe ontwerpuitdaging vormen.
 • Schaalsprong: van routes naar netwerk met fietsen als volwaardige schakel in de mobiliteitsketen om Nederland nu en in de toekomst mobiel te houden.

In het programma zijn bestuurders, beleidsmakers, ontwerpers, en bedrijven vertegenwoordigd. Zij gaan in op de verschillende uitdagingen bij het ontwerpen en aanleggen van snelfietsroutes.

Als u zich aanmeldt krijgt u een week voor de bijeenkomst een formulier toegestuurd per mail, waarop u uw voorkeuren voor de workshops kunt aangeven.

Volledige programma

13.30 uur: Welkom door de dagvoorzitter

13.35 uur: Snelle regionale fietsroutes:‘State of the art’ en de komende uitdagingen.
> door Hugo van der Steenhoven, Directeur Fietsersbond.

De fiets wordt een steeds aantrekkelijker vervoermiddel voor het woon werkverkeer op de afstand tot 15 km. De effecten op gezondheid en milieu waren altijd al troefkaarten voor de fiets. Ook als vitale en betrouwbare schakel in de mobiliteitsketen bewijst de fiets elke dag weer zijn waarde. Innovaties, het beschikbaar komen van een snelle en comfortabele infrastructuur en het veranderende imago van de fiets maken nu een schaalsprong mogelijk!

De uitdagingen daarbij komen terug in de workshops van dit symposium.

14.00 uur: ‘Van A naar F’ - een integrale kijk op snelle fietsroutes
> door Stefan Bendiks, architect/ stedenbouwkundige en oprichter bureau Artgineering.

Snelle fietsroutes hebben een positief effect op mobiliteit, economie, milieu en volksgezondheid. Maar de betekenis van snelfietsroutes en fietssnelwegen gaat verder. Als geen ander wegtype biedt de snelle fietsroute mogelijkheden ten opzichte van beleving, ruimte en gebruik. Stedenbouwkundig bureau Artgineering onderzocht samen met verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng vanuit een integrale studie de verkeerskundige, ruimtelijke en maatschappelijke mogelijkheden van dit nieuwe type weg. Hierbij zijn aanvullend op de vijf verkeerskundige eisen van het CROW drie potenties geformuleerd. Deze toegevoegde potenties - beleving, ruimtelijke integratie en de sociale en economische waarde - kunnen erin bijdragen van de snelfietsroute een succesformule te maken. In de lezing komen deze, tot nu toe onontgonnen, kwaliteiten van de snelle fietsroutes en hun meerwaarde in de praktijk aan de orde.

14.40 uur: Pauze

15:00 uur: Interview met staatssecretaris Joop Atsma en overhandiging van de eerste twitter E-bike.

15.30 uur: Workshops (iedere deelnemer kan twee workshops volgen).

Ronde 1 Workshops

Workshop 1: ‘Van A naar F’ in de praktijk – van inspiratie naar ontwerp
> door Stefan Bendiks, bureau Artgineering.

In deze workshop wordt de potentie van het integraal ontwerpen van fietsroutes aan de praktijk getoetst. Hiervoor wordt één van de actuele snelfietsroutes, die zich op dit moment in de uitvoeringsfase bevindt, als praktijkcasus gebruikt. Stefan Bendiks van Artgineering en een direct bij de route betrokkene zullen samen met de deelnemers van de workshop een aantal representatieve ontwerpvraagstukken vaststellen. Vanuit de ‘Van A naar F inspiratie pool’ worden voor deze ontwerpvraagstukken een aantal relevante referentieprojecten geanalyseerd en geprobeerd deze toe te passen op de geselecteerd casus. De deelnemers worden hierbij meegenomen in het proces van inspirerende referenties naar concrete ontwerpoplossing.

Workshop 2: Imagineering: de marketing van snelfietsroutes
> door Ineke Spapé (Directeur SOAB Adviseurs Woonomgeving en lector Verkeer en Stedenbouw aan de NHTV te Breda)

Er was eens….. een snelfietsroute.
Het ontwerpen van en proces rond een mooie, strakke snelfietsroute of fietssnelweg is al een uitdaging op zich. Maar dan is het werk nog niet af. Want hoe de (potentiële) fietsers te informeren over de (nieuwe) route? Of beter nog: hoe ze op een aantrekkelijke, uitdagende manier over te halen of te stimuleren de nieuwe route te (gaan) fietsen?
Met andere woorden: hoe kunnen we marketing en branding van snelle fietsroutes vorm geven? Ineke Spapé (vanaf het begin als adviseur betrokken bij Fiets Filevrij) gaat in op nieuwe tools als social media en imagineering. Kunnen we door een creatief proces met inzet van social media en imagineering de (potentiële) fietsers zelf beter betrekken bij de routes?
En de fietsers beleefden de route nog lang en gelukkig.....

Workshop 3: Bedrijven en fietsstimulering: de baten en de manieren
> door Frank Steijn, directeur VNM en Gerrit van Heusden, adviseur arbeidszaken SNS Reaal.

Steeds meer werkgevers zien het belang van het stimuleren van fietsen. Goede bedoelingen genoeg, maar helaas ontbreekt goed beleid vaak. De stap naar een gedegen beleid en concrete acties is echter helemaal niet zo ingewikkeld als het klinkt. SNS Reaal laat in deze workshop zien hoe zij vanaf maart fietsen op grote schaal zullen stimuleren onder haar medewerkers. Deze workshop verzorgt ze samen met VNM - slimmer op weg. VNM werkt inmiddels met ruim 250 werkgevers aan concrete acties op het gebied van 'Slim werken en reizen'. Samen laten zij zien hoe je een fietsambitie vertaalt naar concrete resultaten.

Workshop 4: Slim Werken Slim Reizen: samen werken aan mobiliteit 2.0 voor een voelbaar effect!
> door Lars Lutje Schipholt, secretariaat Taskforce Mobiliteitsmanagement/Platform SWSR i.o.

Hoe kunnen werkgevers, werknemers en overheden gezamenlijk barrières slechten en initiatieven ondersteunen om een groter aandeel van de tweewieler in het woon werkverkeer tot 15 km. te realiseren. Tijdens deze workshop passeren de volgende vragen de revue:

Waarom van ‘Taskforce Mobiliteitsmanagement’ naar ‘Slim Werken Slim Reizen’

 • Wat zijn de lessen uit de Taskforce en leidende principes bij Slim Werken Slim Reizen?
 • Wat zijn belangrijke belemmeringen/barrières voor de fiets in het woon-werkverkeer tussen 7,5 en 15 km?
 • Hoe kunnen bedrijven, regio’s en werknemers door samenwerking en een vraaggerichte aanpak barrières slechten en initiatieven ondersteunen?

Workshop 5: De snelfietsroute als onderdeel van een regionaal fietsnetwerk: voorbeelden uit de regio
> door Dick de Korte (Stadsgewest Haaglanden) en Stef Baijense (Stadsregio Rotterdam)

Dick de Korte (programmacoördinator Fiets; tevens projecttrekker snelfietsroute
Den Haag – Rotterdam) licht toe hoe je het tracé van een snelfietsroute bepaalt. In de regio Haaglanden zijn inmiddels vijf snelfietsroutes. Hij gaat in op de inpassing van een snelfietsroute. En wat zijn de voordelen van het werken aan routes i.p.v. het werken aan afzonderlijke projecten?

Stef Baijense (projectleider snelfietsroute Rotterdam – Dordrecht) vertelt hoe in Rotterdam de snelfietsroute als verbinding tussen twee plaatsen ingepast is in het regionaal fietsnetwerk dat een rasternetwerk is. Waar doe je concessies als het niet past? Hij gaat ook in op de dubbele rol van de stadsregio: subsidieverstrekker (BDU) en projectleider.

Workshop 6: Effecten van fietssnelwegen: wat levert het op?
> door Tonny Bosch, directeur en Richard ter Avest, adviseur bij Goudappel Coffeng.

Door de introductie van fietssnelwegen, e-bikes enzovoort liggen er kansen om goede alternatieven te realiseren ten opzichte van het auto-filerijden. Wat levert het nu op als tussen de suburbane en de urbane gebieden de banden hersteld worden door de aanleg van (een netwerk van) snelle en aantrekkelijke fietsroutes? De steden worden weer compacter, per fiets wordt de omgeving intensiever beleefd en er is een aantal positieve mobiliteitseffecten te verwachten. In deze sessie laat Goudappel Coffeng berekeningen zien, die met een Nationaal Model gemaakt zijn.

 • Economie: Hoeveel extra bewoners komen binnen het bereik van de binnenstad en werkgebieden te liggen als de afstanden in tijd verkort worden (bereikbaarheidskaart)?
 • Mobiliteit en economie: Wat is het effect op de vervoerwijze-keuze en op de filedruk? Gezondheid: Wat is de verlenging van de levensverwachting van mensen als meer mensen over grotere lengte gaan fietsen?
 • Milieu: In welke mate zal de uitstoot van CO2 verminderen?

16.15 uur: Ronde 2 workshops.

17.15 uur: Plenaire discussie: ‘Uitdaging voor de nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten’

We staan letterlijk aan de vooravond van de provinciale verkiezingen. De ervaring leert dat provinciale en regionale overheden een cruciale rol spelen bij het aanleggen van snelle fietsroutes. Wat zijn hun plannen voor de fiets? Welke rol willen zij spelen bij het creëren van een herkenbaar netwerk van snelfietsroutes? En wat kan de rol van het bedrijfsleven hierbij zijn? Deze vragen staan centraal tijdens een discussie met (provinciale) bestuurders.

18.00-19.00 uur: afronden en naborrel

print programmaPrint programma

 • Bo Boormans (DTV Consultants)
 • Pascal van den Noort (Velo Mondial)
 • Sjors van Duren (Royal HaskoningDHV)
 • Wim Kramer (Cement&BetonCentrum)
 • G. Bak (Gemeente Almelo)
 • I. Spapé (SOAB)
 • Henk Sloos (Ecosol)
 • Wim Bot (Fietsersbond)
 • Freerk Veldkamp (Fietsinspiratietool)
 • Lennart van der Linde (Haags Milieucentrum)
 • Miranda Thüsh (ThuisraadRO)
 • Daniel Sparing (Daniel Sparing)
 • Kees Slabbekoorn (Waterschap Scheldestromen)
 • Peter H. Smit (Rover)
 • Henk Marius (Fietsplatform (bestuur))
 • Jeroen Maijers (Gemeente Rotterdam)
 • Henk Jelle Zandbergen (PUBLICPASSES)
 • Frans van Schoot (Fietsersbond Flevoland)
 • Eric Zinger (ZZP'er)
 • Wieger Zwikstra (Provincie Zuid-Holland)
 • Jan Lankreijer (VVD)
 • Martijn Sargentini (Vervoerregio Amsterdam)
 • J.P.H.B. Lepelaar (Gemeente Leiden)
 • Henk Horstink (Saxion hogescholen)
 • Henk Hoitink (Fietsersbond)
 • Ad Couwenberg (ROVER)
 • Maarten Sneep (Ligfietsvereniging NVHPV)
 • Wim Salomons (Wim Salomons Verkeerskundig Ontwerp)
 • Aaron van Schoor (Mobiliteit en Openbare Werken)
 • Bart Christiaens (Tibs Verkeersadvies)
 • Roel Lenoir (3pm)
 • Annemieke Krikke (Communicatiebureau Podium)
 • Ton Daggers (IBC -MOVILIZATION)
 • Frans Huurman (Provincie Zuid-Holland)
 • Bert Zinn (Ministerie van I&M)
 • Dick C. de Korte (De Korte Advies)
 • Peter van Bekkum (MuConsult)
 • Minke Pronker (Provincie Gelderland)
 • Dick van Loon (Viadick)
 • André Pettinga (Cyclemotions)
 • Peter Veenbrink (SOAB adviseurs)
 • Hans Nijland (Planbureau voor de Leefomgeving)
 • Wim Raaijmakers (Fietsersbond Helmond)
 • Femke Hägen (Femke Hägen BV)
 • Mirjam de Boer (Fietsersbond)
 • Syb Tjepkema (Gemeente Zwolle)
 • Dirk Ligtermoet (TRIDÉE)
 • Jelle Zijlstra (Zijlstra Industrial Design)
 • Janpeter Eilander (Bikebuilders)
 • Joop Nicolai ()
 • Wil van Egdom (Bikebuilders)
 • W.M. Hauptmeijer (Hauptmeijer Verkeer)
 • Nathan Hooghof (Provincie Noord-Brabant)
 • Irene Frieling ()
 • Rob Schippers ()
 • Roel Dobbelsteijn (Gemeente Veenendaal)
 • Laura Stevens (Building Passion)
 • Frans Merkx (RWS)
 • Kees Mourits (Fietsersbond Fryslân)
 • Marieke de Lange (Fietsersbond)
 • Eveline Scheres (Fiets Filevrij)
 • Arnold Bongers (Gemeente 's-Hertogenbosch)
 • Jeroen Trimbos (Queeste architecten)
 • Sebastiaan Dommeck (Exante)
 • Wim Ganseij (Fietsersbond Zwolle)
 • Pieter Jan Stallen (PUBLICPASSES)
 • de Hoog (Fietsersbond)
 • Herbert Tiemens (Provincie Utrecht)
 • Gerrit Faber (Gemeente Heerhugowaard)
 • Martin Pöttker (Fietsersbond Breda)
 • Daan Goedhart (Fietsersbond)
 • JW Laverman (Fietsersbond Rotterdam & Regio)
 • Evelien Fleskens (Inno-V)
 • van Otterloo (Jeanneworks)
 • Sander Bosma (Gemeente Haarlem)
 • Bart Janssens (Vlaamse Overheid)
 • Delphine TA Eeckhout (Traject)
 • Piet Zijlstra (Kijlstra Bestrating)
 • Jan Schoorl (Transition Town Nijmegen)
 • Gina Lunenburg (Metropoolregio Rotterdam Den Haag)
 • Jaap Rijnsburger (Fietslab - Cycling Lab)
 • Michiel van Esch (Fietsersbond)
 • Thor Hendriks (Buro Lubbers)
 • Joanna Koltunska (VelopA)
 • Paul Oomen (Gemeente Nijmegen)
 • Joost Kleinhaarhuis (Gemeente Roosendaal)
 • Kees van Malssen (Nederlandse Ligfietsvereniging NVHPV)
 • Anneloes Groot (Beeldend kunstenaar)
 • Robbert Volker (Bureau de Groot Volker)
 • Piepgras (Berit Piepgras, architect)
 • Remko Groenewegen (VelopA)
 • Philip Nieuwenhuize (Fietsersbond Zeeland)
 • Mieke van den Bergh (Tritel NV)
 • Aad Smid (Fietsersbond Noord-Brabant)
 • Roland Haffmans (-)
 • Dineke Becker (Fietsersbond)
 • Hans Godefrooij (DTV Consultants)
 • Sam De Wilde (TRITEL (Technum-Tractebel Engineering NV))
 • Nely van der Meer (Gemeente Utrecht)
 • Dominic Meesters (Gemeente Utrecht)
 • Wiebe Boonstra (Fietsersbond afd. Delft)
 • Saskia Kluit (Fietsersbond)
 • Niek Bosch (Goudappel Coffeng)
 • Kris Lambrechts (Provincie Vlaams-Brabant)
 • Ferenc van der Vlist (Fietsersbond Delft)
 • Louise Oud-Huethorst (Docente voortgezet onderwijs (VWO))
 • Jacob Beens (Mijnsen Dynamische Mobiliteit)
 • Mieke Naus (Elba Media)
 • H.G.M. van der Zanden (Fietsersbond Alphen aan den Rijn & regio)
 • Martin Wink (Movares)
 • Marc Beek (BeeWise)
 • Kees Jutte (Fietsersbond, ligfietsvereniging NVHPV)
 • Marjolein de Lange (ML Advies, Organisatie & Onderzoek)
 • Stef Baijense (Vervoersautoriteit MRDH)
 • Mieneke Schutrops (Fietsersbond)
 • Jan Limburg (Ned. Ver. voor Human Powered Vehicles)
 • Leo Langeveld (Fietsersbond Ede)
 • Dick Breedeveld (Fietsersbond Haagse regio)
 • Paulus den Boer (Fietsersbond Zwolle)
 • Arie Vermaas (FSC)
 • Luc de Vries (Ministerie I&M)
 • Marcel van Aarle ()
 • Aglaée Degros (Artgineering)
 • Massimo Peota (Artgineering)
 • Lilith van Assem (Artgineering)
 • Stefan Bendiks (Artgineering)
 • Jean-Paul de Garde (De Hamer Betonindustrie)
 • Frederik Pousset (Provincie Vlaams-Brabant)
 • van der Leun (Stimuleringsfonds voor Architectuur)
 • Kees Vernooij (Gemeente Amsterdam - Ruimte & Duurzaamheid)
 • Nazanin Hedayati (Stimuleringsfonds voor Architectuur)
 • Wouter van Boekel (DHV)
 • Dirk Jan Huisman (DHV)
 • Hans Wessels (NVHPV / Fietserbond Almelo)
 • Frank Kool (Gemeente Haarlem)
 • Toon Zijlstra (Universiteit Antwerpen)
 • Sophie Zwetsloot (Milieudienst IJmond)
 • Martijn J. te Lintelo (Gemeente Arnhem)
 • Piet Schuur ()
 • Hendriksen (HB consult)
 • Jeanine Storm (Gemeente Barneveld)
 • Mark de Bakker (Infraontwerp)
 • Tonny Bosch (MOVE Mobility/Goudappel)
 • Antoon Claassen (Gemeente Wassenaar)
 • Johan Overvest (Gemeente Bunnik)
 • André Vos (Gemeente Den Haag)
 • Wim Korvinus (Beeldend kunstenaar)
 • Arjan Ter Haar (ARTHIC)
 • Richard ter Avest (Goudappel Coffeng BV)
 • Hans Huisman (Goudappel Coffeng BV)
 • Cornelissen (NVHPV)
 • Francois Lombarts (Zelfstandige)
 • Lindy Faaij (Fietsersbond landelijk bureau)
 • Anne van Mierlo (Milieudefensie)
 • Frederik Depoortere (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
 • Peter-Jan Mol (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen)
 • Bas Witte (MOTION Mobilititeitsbeleid)
 • Dirk Jan Huisman (DHV)
Presentatie
Frank Steijn (VNM) en Gerrit van Heusden (SNS Reaal) , VNM / SNS Reaal
2011
Bedrijven en fietsstimulering: de baten en de manieren; door Frank Steijn, directeur VNM en Gerrit van Heusden, adviseur arbeidszaken SNS Reaal. Deze presentatie / workshop is gehouden tijdens de bijeenkomst op 1 maart 2011 'Snelle fietsroutes als vitale mobiliteitsschakel'.
Presentatie
Dick de Korte (Stadsgewest Haaglanden) en Stef Baijense (Stadsregio Rotterdam) , Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam
2011
De snelfietsroute als onderdeel van een regionaal fietsnetwerk: voorbeelden uit de regio; door Dick de Korte (Stadsgewest Haaglanden) en Stef Baijense (Stadsregio Rotterdam). Deze presentatie / workshop is gehouden tijdens de bijeenkomst op 1 maart 2011 'Snelle fietsroutes als vitale mobiliteitsschakel'.
Presentatie
Tonny Bosch en Richard ter Avest , Goudappel Coffeng
2011
Effecten van fietssnelwegen: wat levert het op?  Door Tonny Bosch, directeur en Richard ter Avest, adviseur bij Goudappel Coffeng. Deze presentatie / workshop is gehouden tijdens de bijeenkomst op 1 maart 2011 'Snelle fietsroutes als vitale mobiliteitsschakel'.
Presentatie
Ineke Spapé , SOAB / NHTV Verkeerskunde en Stedenbouw
2011
Imagineering: de marketing van snelfietsroutes ; door Ineke Spapé (Directeur SOAB Adviseurs Woonomgeving en lector Verkeer en Stedenbouw aan de NHTV te Breda). Deze presentatie / workshop is gehouden tijdens de bijeenkomst op 1 maart 2011 'Snelle fietsroutes als vitale mobiliteitsschakel'.
Presentatie
Lars Lutje Schipholt (Taskforce Mobiliteitsmanagement/Platform SWSR i.o) , Taskforce Mobiliteitsmanagement/Platform SWSR i.o
2011
Slim Werken Slim Reizen: samen werken aan mobiliteit 2.0 voor een voelbaar effect! Door Lars Lutje Schipholt, Taskforce Mobiliteitsmanagement/Platform SWSR i.o.  Deze presentatie / workshop is gehouden tijdens de bijeenkomst op 1 maart 2011 'Snelle fietsroutes als vitale mobiliteitsschakel'.
Presentatie
Hugo van der Steenhoven (directeur Fietsersbond) , Fietsersbond
2011
Snelle regionale fietsroutes:‘State of the art’ en de komende uitdagingen; door Hugo van der Steenhoven, Directeur Fietsersbond. Presentatie is gehouden tijdens de bijeenkomst op 1 maart 2011 'Snelle fietsroutes als vitale mobiliteitsschakel'.
Presentatie
Stefan Bendiks (oprichter bureau Artgineering) , Artgineering
2011
‘Van A naar F’ - een integrale kijk op snelle fietsroutes; door Stefan Bendiks, architect/ stedenbouwkundige en oprichter bureau Artgineering. Presentatie is gehouden tijdens de bijeenkomst op 1 maart 2011 'Snelle fietsroutes als vitale mobiliteitsschakel'.
Presentatie
Stefan Bendiks (oprichter bureau Artgineering) , Artgineering
2011
‘Van A naar F’ in de praktijk – van inspiratie naar ontwerp; door Stefan Bendiks, bureau Artgineering. Deze presentatie / workshop is gehouden tijdens de bijeenkomst op 1 maart 2011 'Snelle fietsroutes als vitale mobiliteitsschakel'.