Kenniscentrum voor fietsbeleid

Regionaal Ontwerperscafe fietsvoorzieningen Fryslân

Op donderdag 22 mei organiseert CROW-Fietsberaad in samenwerking met het ROF in Leeuwarden een Regionaal Ontwerperscafé fietsvoorzieningen.

Het totaal aantal deelnemers was 17. 13 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 9 mensen vonden de bijeenkomst zeer nuttig voor hun werk en 4 mensen redelijk nuttig. Als waardering voor de workshoprondes, de plenaire discussie en het totaal gaven de deelnemers gemiddeld het rapportcijfer 7,8.

Tijdens deze middag leggen verkeerskundig ontwerpers uit 4 Friese gemeenten hun actuele complexe ontwerpopgaven aan de hand van kaartmateriaal en schetsen op enkele tafels neer. Deze opgaven worden met collega’s uit andere Friese gemeenten en enkele deskundigen vanuit CROW-Fietsberaad, de Fietsersbond, VVN en de politie, in kleine groepjes besproken. In een informele setting worden de opgaven met elkaar van alle kanten bekeken en bediscussieerd, op zoek naar creatieve oplossingen. Alle besproken opgaven en mogelijke oplossingen worden na de pauze plenair gepresenteerd, zodat aanvullende suggesties worden verkregen van alle aanwezigen en iedereen daarvan kan kennisnemen, ter lering en inspiratie.

Aan de bijeenkomst kunnen alleen verkeerskundig ontwerpers uit de provincie Fryslân deelnemen. Zij worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

print programmaPrint programma

 • Kees Mourits (Fietsersbond Fryslân)
 • Theun Wever (Gemeente Menameradiel)
 • Tomas Dillema (NHL Leeuwarden)
 • Arjan Janssens (Gemeente Ooststellingwerf)
 • Hillie Talens (CROW)
 • Lippe van der Laan (Provincie Fryslân)
 • Wim Salomons (Wim Salomons Verkeerskundig Ontwerp)
 • Robert Hulshof (CROW)
 • Jens Zeemans (Gemeente Tytsjerksteradiel)
 • Sander de Schiffart (Gemeente Smallingerland)
 • Jeannette Stockmann (Gemeente Smallingerland)
 • A.H.K. Bosma (Gemeente Opsterland)
 • Richard van der Velde (Grontmij)
 • Rimke Sterk-Bokma (Gemeente De Friese Meren)
 • Bauke Siebenga (Gemeente De Friese Meren)
 • Hein Waterlander (Gemeente Leeuwarden)
 • Ids Witteveen (Gemeente Leeuwarden)
Notitie
CROW-Fietsberaad
2014
Op 22 mei heeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslan (ROF) in samenwerking met CROW-Fietsberaad een Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen georganiseerd. In een Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen brengt CROW-Fietsberaad ontwerpers bijeen. Ontwerpers uit vier gemeenten legden in dit geval hun actuele complexe ontwerpopgaven letterlijk op een aantal tafels neer, om deze met collega’s uit andere gemeenten en enkele deskundigen vanuit CROW-Fietsberaad, de Fietsersbond, VVN en de politie in kleine groepjes te bespreken aan de hand van kaarten en schetsen. In een informele setting worden de opgaven met elkaar van alle kanten bekeken en bediscussieerd, op zoek naar creatieve oplossingen.