Kenniscentrum voor fietsbeleid

Programmaraad Fiets

De programmaraad Fiets bestaat grotendeels uit praktijkdeskundigen in fiets(verkeers)beleid die werkzaam zijn bij gemeenten, kaderwetgebieden, provincies en waterschappen en in de advieswereld. Het lidmaatschap is in principe op persoonlijke titel.
  Tymon de Weger
Wethouder gemeente Stichtse Vecht

Alweer enkele jaren ben ik fervent gebruiker van de elektrische fiets. En wel een hele snelle! Met gemak haal ik zelfs racefietsers in. Ik denk dat de e-fiets nog maar aan het begin staat van een enorme ontwikkeling. Als je er eenmaal op gereden hebt, wil je niet anders meer. In de praktijk blijkt, dat je actie-radius ongeveer verdubbelt. Zo legde ik de 15 km van huis in Utrecht naar mijn werk in Breukelen in een half uur af, zomer en winter.
Om energie en het milieu te sparen en onszelf veiliger te verplaatsen zijn fiets en openbaar vervoer wat mij betreft bondgenoten. Zij kunnen veel verspillende en vervuilende autokilometers vervangen. Er is nog veel werk te verrichten om fiets en ov aantrekkelijker te maken.
Het imago van de fiets als gezond, flexibel en goedkoop vervoermiddel moeten we nog veel meer onder de aandacht brengen. Daar zet ik me als voorzitter van het Fietsberaad graag voor in.

  Otto van Boggelen
Programmamanager CROW-Fietsberaad

'Veel medewerkers van decentrale overheden moeten, willen of kunnen in hun werk iets met de fiets. Het gaat dan natuurlijk in de eerste plaats om verkeerskundigen. Maar het geldt ook voor stedenbouwers die een woonwijk revitaliseren, voor politie-agenten die belast zijn met het opsporen van gestolen fietsen of voor medewerkers van een dienst Maatschappelijke Ontwikkeling die voor goede stallingen bij scholen moeten zorgen. Vaak hebben zij veel sympathie voor de fiets, maar worstelen zij met de vertaalslag naar concrete maatregelen. Het is de taak van het CROW-Fietsberaad om hen te helpen met praktijkgerichte kennis.'

  Wim Bot
Fietsersbond

Als medewerker landelijke beleidsbeïnvloeding van de Fietsersbond houd ik me bezig met onderwerpen als fietsparkeren bij stations, fietsdiefstal en regionale snelfietsroutes. Juist in deze tijd van bezuinigingen is het extra belangrijk om op alle niveaus luid en duidelijk te verkondigen dat investeren in de fiets effectief en efficiënt is. In het Fietsberaad kan ik ervaringen van de vrijwilligers van de Fietsersbond inbrengen en leren van de ervaringen en inzichten van de overige leden.

  Bert Zinn
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Nederland heeft internationaal gezien een zeer hoog fietsgebruik. Dat moeten we ook zo houden. Voor de bereikbaarheid, maar ook voor het halen van milieudoelen en de aanpak van bewegingsarmoede. Goed fietsbeleid gaat voor mij verder dan aandacht voor infrastructuur en stallingen. Een voorbeeld is de aanpak van fietsdiefstal. Daarbij ligt er overigens ook een belangrijke taak voor het rijk.

  Hillie Talens
CROW

  Kees Miedema
NS Stations

“De fiets heeft als gezond, schoon en ‘betaalbaar’ vervoermiddel een enorme toekomst die nog veel verder benut en uitgebouwd moet en kan worden. Met 10% groei in fietsers van en naar station blijkt dit al heel duidelijk en dat terwijl we (zelfs) in Nederland nog veel kunnen en moeten verbeteren (rond stations en in gemeenten) in (veilige) voorzieningen voor de fietser” .

  Ingrid van Dijk
Gemeente Gooise Meren

In Nederland wordt veel gefietst. Zowel voor woon-werkverkeer, als om te winkelen en als ontspanning. Vooral op de korte afstanden is de fiets hét ideale vervoermiddel. Even snel een boodschapje doen, kan prima met de fiets. Door fietsen nog beter te faciliteren met goede en veilige fietsroutes naar het (winkel)centrum en goede fietsenstallingen kunnen we nóg meer gaan fietsen. Dat zorgt voor meer frisse lucht in de drukke stadscentra.

  Jan-Albert de Leur
Gemeente Heerhugowaard

De fiets is in Nederland bijna zo normaal dat wij ons niet bewust zijn dat wij in Nederland daarin uniek zijn. Soms lijkt aan het voeren van Fietsbeleid in kleinere gemeenten geen eer te behalen. Het tegendeel is natuurlijk waar. De woonomgeving wordt zoveel beter als de wijk, de stad of de regio goed te befietsen is. Het draagt bij aan de kwaliteit van leven. In nieuwe wijken wordt vaak wel nagedacht over hoe de bereikbaarheid is te verbeteren. Het meenemen van de bereikbaarheid per fiets is vooral bij ontwikkelende partijen nog wel eens een ondergeschoven kindje, terwijl als er bij het ontwerp al wordt nagedacht én begonnen wordt bij het ontwerpen voor de fiets er een fietsvriendelijke, maar ook zeer leefbare wijken ontstaan. Dat neemt niet weg dat beleid voor de fiets in samenhang met andere beleidsvelden moet worden bezien en ontwikkeld. Zeker bij kleinere gemeenten lopen al deze belangen sneller door elkaar omdat de problemen op het bordje liggen van dezelfde verkeerskundige. Het bundelen van de kennis op het gebied van fietsverkeer is met name voor deze gemeenten zeer belangrijk, zeker omdat er in de komende jaren bij veel gemeenten kennis en ervaring verdwijnt door de vergrijzing.

  Peter Bezema
Gemeente Schiedam

Met bevlogenheid en betrokkenheid werk ik voor de fietser en aan het fietsgebruik. Niet alleen in mijn werk, maar ook in het dagelijks leven. Ik fiets zelf veel, vooral mountainbiken, en ook naar mijn werk. Opgegroeid ben ik met de fiets, waardoor ik 'fietsdenk en fietsbeleef', ruimtelijk integraal en maatschappelijk sociaal.
Dé grote kans en de verandering in de mobiliteit dient zich aan om als Nederland (weer) voorop 'te fietsen': de vervaging tussen modaliteiten door elektrische (ondersteunings-) motoren. Het kan echt...

  Folkert Piersma
ProRail

Dat de bevordering van fietsmobiliteit van belang is behoeft geen verder betoog.
ProRail voert al sinds 1998 in opdracht van het ministerie (nu I&M) het programma Ruimte voor de Fiets uit. Recent heeft dit programma een vervolg gekregen onder de naam: actieplan fietsparkeren.
Doel van het programma is, het verbeteren van de stallingen bij de treinstations, zowel kwalitatief als kwantitatief. Hiermee wordt het gebruik van de fiets als voor- en natransportmiddel naar de trein bevorderd en tevens het gebruik van de trein. Inmiddels zijn er ruim 300.000 stallingplaatsen vervangen en bijgebouwd en er is nog een opgave van naar verwachting 200.000 plekken. We streven er naar om, samen met NS en de betreffende gemeente (en ook provincies en stadsregio’s) een zo goed mogelijk aanbod te doen aan de treinreiziger en gezien de groei van het aantal fietsende treinreizigers (van 30 bij aanvang naar 45% nu) lijkt dit goed te lukken. Het vinden van goede oplossingen komt door een toenemend ruimtegebrek bij de stations onder druk staan, het geen meer creativiteit en vooral een intensievere samenwerking met de andere partijen vraagt.

  Kees-Jan Boer
Waterschap Rivierenland

Aandacht voor de fiets neemt toe. Dat zal niemand zijn ontgaan. Dit is ook terecht want deze vervoerswijze heeft veel voordelen. Bewegen, ontspannen en veel in de buitenlucht  zijn goed voor de gezondheid. Daarnaast draagt het ook bij aan een betere leefomgeving: Minder geluid en verontreinigde lucht. Ook voor het terugdringen van de klimaatverandering is het positief.
Fietsveiligheid is een zorg. Het aantal ongevallen met fietsers ligt nu al ontoelaatbaar hoog en met het nog toenemende fietsgebruik en de vergrijzing zal het aantal ongevallen alleen maar toenemen. Hier ligt dan ook een moeilijke maar belangrijke opgave voor het fietsberaad.
Het aantal innovaties op fietsgebied is groot. Op het gebied van elektrische ondersteuning en navigatie/informatie systemen is er van alles gaande. Hier liggen dan ook prachtige kansen met ongekende mogelijkheden.
Daarnaast vind ik de fiets gewoon een leuk en sympathiek vervoersmiddel. CROW-Fietsberaad is een club die zich inzet voor een schone en gezonde wijze van vervoeren. Daar wil ik graag bij horen.

 

  Sjors van Duren
Provincie Gelderland

Iedere Nederlander heeft een fiets en maakt daar ook gebruik van. Dat vinden wij heel normaal. Maar dat fietsgebruik is niet zo normaal. Daar mogen we best trots zijn. Als decentrale overheid werken we samen met de gemeenten om een beter fietsnetwerk met snelfietsroutes te realiseren. Maar fietsen is meer dan alleen verkeer. Er liggen veel kansen in het leggen van verbindingen: tussen gezondheid en fiets; tussen leefbaarheid en duurzaam vervoer en tussen wetenschap en praktijk. Voor een aantrekkelijker en duurzamer Nederland. 

  Jeanette van ’t Zelfde
ANWB Vereniging

Nederland Fietsland is zo’n vanzelfsprekendheid, dat we wel eens vergeten dat we de fiets en de fietsers moeten koesteren. Hoe mooi is het immers dat je op een relatief goedkoop, milieuvriendelijk vervoermiddel overal kunt komen en ondertussen ook nog eens gezond bezig bent. Daarom is het zo belangrijk om te werken aan verkeersveiligheid voor de fietser, want er gebeuren nog teveel ongelukken, vooral met ouderen en kinderen. De populariteit van het fietsen zorgt ook voor enorme pieken op de fietspaden, de paden zijn te smal en niet meer ingericht op de verschillende snelheden van verschillende fietsers. Een nieuwe kijk op de plek van de fiets in het binnenstedelijke verkeer zou goed zijn, zodat we ook in de toekomst kunnen genieten van de vrijheid van het fietsen.

  Herbert Tiemens
Provincie Utrecht

  Leonie van Sluijs
Provincie Zeeland

Fietsen is hot. Dit uit zich in een enorme groei in verschillende soorten fietsen. Ook het gebruik van de fiets neemt toe. Dit geldt voor binnensteden, maar zeker ook in het buitengebied waar veel recreatief gefietst wordt. Om alle fietsers en andere gebruikers op een veilige manier gebruik te laten maken van de fietspaden, wordt het tijd om de bestaande richtlijnen  eens goed tegen het licht te houden. Daarnaast gaat het natuurlijk niet alleen om het eventueel aanpassen van de aanwezige infrastructuur. Een minstens zo belangrijke vraag is, hoe gedragen de fietsers zich op deze paden en hoe kan daar op gestuurd worden. Door deze zaken aan te pakken wordt het nog veiliger en aantrekkelijker om de fiets te pakken en erop uit te gaan.

  Ton Lubbers
Gemeente Zutphen

De fiets gaat een steeds belangrijke rol spelen in de steden. Ook op regionaal niveau gaan verschuiving ontstaan door de ontwikkeling van E-Bike en SpeedPedelec en nieuwe ontwikkelingen volgen zich snel op.  

Ik ben werkzaam als allround verkeerskundige bij de gemeente Zutphen vanaf 2003-tot heden. In deze functie heb ik een belangrijke bijdrage geleverd aan de realisatie van de gratis, bewaakte, overdekte fietsentalling bij het NSstation te Zutphen en de direct omgeving van de fietsenstalling. Daarnaast ben ik betrokken bij de aanleg van rode lopers voor de fiets en andere fiets- en herinrichtingsprojecten. Momenteel ben ik betrokken bij het onderzoek naar snelfietsroutes in de regio Stedendriehoek.

Ik ben een groot voorstander van prioriteit voor de fiets met daarin ook veel aandachts voor de verkeersveiligheid.

Tevens ben ik lid van de Intergemeentelijke Verkeerstechnische Werkgroep (IVW-25 gemeenten- vertegenwoordiging van de politie en van het CROW). Ik fungeer als intermediair tussen de programmaraad Fiets en het IVW.

  Maaike Nicolai-Geerling
Gemeente Amsterdam

Als frequent fietser juich ik initiatieven als fietsstad 2016, fietsprovincie 2020, fietsland 2040 van harte toe, want fietsen zit in mijn systeem. Ik heb geen auto nodig. Met de bakfiets worden de kinderen en boodschappen vervoerd, de ouder-kind tandem en aanhangfiets gebruiken we voor de langere afstanden en de racefiets of mountainbike zorgen voor geluks- en verdiepingsmomentjes in het weekend. Fietsen is naast alle meest genoemde voordelen als gezond, goedkoop, flexibel ook gewoon ‘fun’ en door fietsen nog aantrekkelijker te maken hoop ik dat meer en meer mensen de auto vaker laten staan. Hoe vaker je fietst hoe vaker je zal gaan fietsen.

  Jacqueline Pieters
Gemeente Den Haag

Steeds meer mensen ontdekken de fiets als een gemakkelijk en handig vervoermiddel. Fietsen is goedkoop en gezond en hoort bij een moderne levensstijl, zowel voor oudere als voor jongere generaties. Het groeiende fietsgebruik is goed te zien in het straatbeeld. Stadscentra en stationsomgevingen staan vol met geparkeerde fietsen en fietsfiles bij drukke kruispunten zijn inmiddels ook een feit geworden. Het groeiende fietsgebruik heeft ook een keerzijde. De grote hoeveelheid geparkeerde fietsen zorgt voor overlast in de openbare ruimte, is hinderlijk voor het winkelend publiek en belemmert de doorgang voor de hulpdiensten. Ook neemt het aantal ongevallen met fietsers toe. Dat vraagt om investeringen in goede fietsenstallingen  en veilige fietsinfrastructuur. Maar ook om investeringen in gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie. Zeker als het gaat om fietsenstallingen is het niet vanzelfsprekend dat mensen die gaan gebruiken. Het kost toch net wat meer moeite om de fiets in de stalling te zetten, zeker als deze inpandig en ondergronds is of wat verder weg ligt. Mensen moeten een duwtje in de goede richting krijgen om de voorziening daadwerkelijk te gaan gebruiken. Daar ligt een belangrijke uitdaging in.
Veilig fietsen voor jong en oud is eveneens een aandachtspunt. Kinderen die op jonge leeftijd veilig leren fietsen, kiezen ook op latere leeftijd gemakkelijker voor de fiets. Verkeerseducatie kan ouderen helpen langer veilig te blijven fietsen op een gewone of elektrische fiets.
 

  Jan-Dirk Steenbruggen
Gemeente Deventer

  Martijn van de Leur
Mobycon

Fietsen is gemakkelijk, snel, goedkoop en duurzaam. Ook draagt een hoog fietsgebruik bij aan de leefbaarheid van een gebied. Er kan een praatje gemaakt worden omdat mensen elkaar met een aangename snelheid ontmoeten; fietsers houden mee een oogje in het zeil op hun route. En het is goed voor onze gezondheid. Een hoog fietsgebruik is typisch Nederlands; beleidsmakers en bestuurders uit het buitenland komen hier inspiratie opdoen en raken onder de indruk van onze fietsvoorzieningen en fietscultuur. Een cultuur die iedereen waardeert en waar we trots op zijn. Waarvan we ons misschien ook een beetje onbewust zijn, maar waar we tegelijkertijd hard aan moeten werken om deze te behouden.

  Matthijs de Boer
MDBS

De fiets speelt in de stedenbouwkundige plannen die ik met mijn bureau maak een stevige rol. Waarom? Omdat verkeer een rol speelt en de fiets dat soepeler, vlotter, schoner, efficiënter, veiliger, gezonder, socialer, zuiniger (met ruimte), leuker kan maken en ook nog goedkoper. Dat dat met al die evidente voordelen nog geen gemeengoed is in de stedenbouwkundige planvorming geeft te denken. Er is nog een wereld te winnen. Ik ben fietser in Rotterdam, een stad met grote ambities, of pretenties, om fietsstad te worden. De actuele situatie is ver van dat doel verwijderd. De afstand tussen de idealen en de werkelijkheid is groot. De innovaties moeten nog komen. Dat is voorbeeldmatig voor de situatie in vrijwel alle Nederlandse steden. Er is zoveel te doen, en het kan ook. En het levert zoveel op. Agenderen, Ontwikkelen, Ontwerpen, Innoveren. Al die zaken vragen niet aflatende inzet.

  Rob Temme
Gemeente Breda

  Rik Oppedijk
Veilig Verkeer Nederland