Kenniscentrum voor fietsbeleid

Omzetting van tegelfietspaden in asfaltfietspaden kost 250 euro per meter

12-12-2008

Het omzetting van tegelfietspaden in asfaltfietspaden kost ongeveer € 250,- per strekkende meter, uitgaande van een gemiddelde breedte van 2,5 m. Dat heeft de gemeente Den Haag becijferd. De gemeente wil op de doorgaande fietsroutes tegels zoveel mogelijk vervangen door rood asfalt.

plaatje

De kosten kunnen hoger uitvallen vanwege boomwortels of verlegging van kabels en leidingen. Om alle tegelfietspaden van het hoofdfietsroutenet om te zetten in asfalt is ca. € 45 miljoen nodig. Hiervan kan ongeveer € 10 miljoen ten laste gebracht worden van het gemeentelijke budget voor onderhoud, aldus wethouder Baldewsingh van de gemeente.

Van het hoofdfietsroutenet is momenteel ongeveer 180.000 strekkende meter tegelfietspad. Het asfalteren van alle bestaande tegelfietspaden in Den Haag is op korte en middellange termijn geen realistische doelstelling is, gezien de kosten, zo zegt de gemeente in het Meerjarenprogramma Fiets. Daarom wordt prioriteit gegeven aan de belangrijkste verbindingen in de stad.
Voor 2009 wordt 1,1 miljoen uitgetrokken voor de omzetting van fietspaden naar asfalt, exclusief de bijdrage uit het onderhoudsbudget. Fietspaden die minder prioriteit hebben worden bij groot onderhoud omgezet van grijze naar dikke, rode tegels.

De gemeente heeft de kosten voor aanleg en onderhoud van fietspaden aldus begroot:
1. elementenfietspaden
- nieuw € 60,- per m2 (rode tegels; ook in geval omzetten grijze tegels in rode tegels);
- onderhoud € 30,- per m2 (1x in gemiddeld 20 jaar);
2. asfaltfietspaden
- nieuw € 100,- per m2 (ook in geval van omzetting van tegels in asfalt);
- onderhoud € 25,- per m2 (1x in gemiddeld 10 jaar; vervanging bovenste deklaag).

Artikel
2002
KOAC-WMD doet onderzoek naar de factoren die de keuze van de verharding voor fietsverkeer beïnvloeden.
Artikel
2002
Jacob Groenendijk van KOAC-WMD geeft een toelichting op zijn rapport over verhardingskeuzen.
Rapport
2002
Een uitgebreide samenvatting van het rapport van KOAC-WMD over de verhardingskeuze voor fietsverbindingen: asfalt, beton of tegels.
Rapport
2006
Korte aanbeveling over de mogelijkheden om fietspaden te asfalteren, zoals fietsers wensen: vaak geuite bezwaren blijken niet of zelden terecht.
Artikel
dr.ir. Jacob Groenendijk - KOAC•NPC / ir. Jan Knol - CROW / Rik de Groot , Fietsverkeer
2007
Artikel over nut en noodzaak van split op fietspaden, bijvoorbeeld vanwege de stroefheid. Conclusie is dat het in de meeste gevallen niet nodig is split toe te passen.
Artikel
Rik de Groot , Fietsverkeer nr. 17
2007
Artikel over de vraag of je boven gasleidingen op een verantwoorde manier fietspaden van asfalt kunt aanleggen. EnergieNed en wegbeheerders zitten niet altijd op één lijn. 
Rapport
2006
Brief recommendation about the possibilities of paving bicycle paths, as cyclists would prefer: objections often expressed are not or rarely justified.
Rapport
2002
A detailed summary of the KOAC-WMD report about the choice of paving for bicycle connections: asphalt, concrete or paving slabs.
Rapport
2006
Brief recommendation about the possibilities of asphalting bicycle paths, as cyclists want: frequently expressed objections are not, or rarely, justified.
06-01-2009 @ 12:06

Wat kost een rijweg voor auto's per meter?

Jaap Moerman (Fietsersbond)
25-11-2011 @ 18:09

Een valkuil bij de berekening van aanleg van elementenverharding is, dat er geen fundering hoeft te worden toegepast. Bij asfalt is er altijd sprake van een fundering. Het is dus appels met peren vergelijken. Zonder fundering blijft een elementenpad echt niet 20 jaar netjes liggen. (Met fundering overigens ook niet). Als je de funderingskosten meetelt, dan blijken elementen zowel in aanleg als onderhoud duurder te zijn dan asfalt.

Theo Zeegers (-)
09-02-2012 @ 14:59

Navraag bij de gemeente Den Haag leert dat het net iets anders zit

Asfalteren van fietspaden kost 230 euro per strekkende meter (breedte: 2,50 m.)

Totale kosten van herstructuering, inclusief uitritten, trottoirs etc bedraagt 310 euro per strekkende meter.

 

Tevens blijkt de onder 2) genoemde asfalteerprijs 90 euro per vierkante meter te zijn en niet 100.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: