Kenniscentrum voor fietsbeleid

Verdeling kosten grootste pijnpunt bij stationsstallingen

16-12-2015

Het Actieplan Fietsparkeren bij Stations heeft bijgedragen aan het verminderen van het tekort aan fietsparkeerplaatsen bij stations. Maar er zal geld bij moeten om ook de nog resterende tekorten te kunnen wegwerken. En er moeten betere afspraken worden gemaakt tussen betrokken partijen. Dat blijkt uit een tussentijdse evaluatie

plaatje

Die is gemaakt door de Kwink groep in opdracht van het ministerie van IenM.

Met het Actieplan Fietsparkeren (AFP), dat loopt van 2012 tot 2020, ondersteunt het Rijk decentrale overheden voor maximaal 50% bij de aanleg van fietsparkeerplaatsen bij stations.

Bij aanvang van het AFP werd het tekort aan fietsparkeerplekken in 2020 geschat op tussen de 140.000 en 260.000. Het AFP heeft bijgedragen aan het wegwerken van dit tekort. Er zijn tot nu toe ruim 75.000 plekken gerealiseerd, vooral op kleinere stations. Een derde deel van de realisatie betrof vervanging van bestaande plekken, noodzakelijk om uitbreiding te kunnen realiseren.

Maar het budget zal vermoedelijk in 2017 volledig zijn toegezegd. Het tekort is dan nog niet weggewerkt. Er blijft in 2020 dan naar schatting nog een tekort aan fietsparkeerplekken over van zo’n 48.000 plekken. Dit zal nog verder toenemen richting 2030 tot een geschat tekort van 98.000 plekken.

Staatsecretaris Sharon Dijksma van IenM denkt niet direct aan het ophogen van het budget. Volgens haar zullen binnen het Actieplan prioriteiten gesteld moeten worden. ‘Hoe die prioritering invulling krijgt, is nog onderwerp van gesprek tussen de partijen die zijn betrokken bij het Actieplan.’

De pijn zit vooral bij de grotere stations. Partijen komen op deze locaties onderling niet tot afspraken over verdeling van de integrale kosten van fietsparkeren, zo signaleren de onderzoekers van de Kwink groep. En wanneer partijen wel tot een integrale business case komen, is de looptijd vaak van korte duur.

Dat heeft te maken met het feit dat een integrale businesscase als voorwaarde geldt voor cofinanciering door het Rijk. ‘Maar er is niet aangegeven hoe de financiering van deze business case tot stand zou moeten komen. Het is vervolgens onvoldoende duidelijk voor partijen wie welk deel van de kosten voor zijn rekening zou moeten nemen.‘

Verder is in de nieuwe vervoersconcessie van NS opgenomen dat NS, samen met andere partijen, naar redelijkheid bijdraagt aan de integrale kosten van het fietsparkeren bij stations, waarbij een evenwichtige kostenverdeling tussen alle partijen (genoemd zijn: ProRail, NS, regionale vervoerders en gemeenten) het uitgangspunt is. Hoe deze verplichting precies moet worden ingevuld, is echter niet duidelijk, zo meldt de evaluatie verder

Ook ontbreken heldere afspraken over de voorwaarden waaraan een integrale business case moet voldoen, zoals de duur van de overeenkomst. Tot slot is er geen compleet en gedeeld beeld van de precieze baten van fietsparkeren bij stations en hoe deze baten zijn verdeeld over de betrokkenen. ‘Partijen hebben daardoor het gevoel te moeten betalen voor de baten die bij andere partijen neerslaan.’ IenM heeft verder aangegeven de regie en verantwoordelijkheid voor aanleg, beheer, handhaving van fietsparkeren en de afstemming met de relevante partijen (zoals ProRail en spoorvervoerders) vanaf 2020 volledig bij gemeenten te leggen. Dit compliceert het bereiken van overeenstemming nog verder, aldus de Kwink groep. De positie en toekomstige bijdragen van ProRail (als uitvoerder van het Actieplan en momenteel verantwoordelijk voor beheer en onderhoud) worden namelijk onzeker. Gemeenten zijn het niet eens met de grote financieringsverantwoordelijkheid die bij hen wordt belegd. Zij zijn daarom terughoudend in de onderhandelingen over de verdeling van de integrale kosten voor fietsparkeren.

Behalve dat men tot betere afspraken moet zien te komen – onder meer over de verdeling van de kosten – zouden ook regionale ver voerders en de gebruikers meer kunnen bijdragen, stelt het evaluatierapport. Daarbij kan men denken aan het geleidelijk invoeren en opvoeren van betaald stallen, het integreren van de gebruikersbijdrage in de kosten van het treinkaartje en derden laten bijdragen, zoals werkgevers, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, enzovoort.

Notitie
Otto van Boggelen (Fietsberaad) , Fietsberaad
2011
In deze notitie geeft het Fietsberaad een reactie op het rapport ‘Fietsparkeren bij stations. Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong’, dat het bureau Berenschot heeft opgesteld in opdracht van verschillende overheden en organisaties die bij het problematiek betrokken zijn. De reactie is besproken in de Fietsberaadvergadering van 2 december 2010.
Brief
Tymon de Weger (voorzitter programmaraad CROW-Fietsberaad) en Otto van Boggelen (programmamanager CROW-Fietsberaad)
2014
In deze brief adviseert het kenniscentrum CROW-Fietsberaad om de concessieverlening voor het hoofdrailnet te benutten voor een doorbraak in de fietsparkeerproblemen rond stations.
Beleidsnota
Annelies Dijkzeul, Rogier van Schelven, Freek Kuipéri , Kwink Groep
2015
Met het Actieplan Fietsparkeren bij Stations1 wil het ministerie van Infrastructuur samen met gemeenten, NS en ProRail een bijdrage leveren aan het wegwerken van de tekorten aan fietsparkeerplekken bij stations. Het Actieplan heeft een looptijd van 2012 tot 2020. In het Actieplan is vastgelegd dat in 2015 een tussentijdse evaluatie plaatsvindt. Doel van deze evaluatie is inzicht te geven in de tot nu toe behaalde resultaten, knelpunten en oplossingsrichtingen voor het vervolg van het Actieplan Fietsparkeren.
JW Laverman (Fietsersbond Rotterdam & Regio)
18-12-2015 @ 06:01

Moet de maatschappelijk gewenste keuze van vervoersmodaliteit betaald worden door "invoeren en opvoeren van betaald stallen, het integreren van de gebruikersbijdrage in de kosten van het treinkaartje en werkgevers, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen ....".

Nee natuurlijk. Die bijdrage moet komen uit de maatschappelijk ongewenste keuze van vervoersmiddel:parkeerfondsen, belasting op motorbrandstoffen, wegenbelasting en uiteindelijk rekeningrijden.

Alles dient te leiden tot een luchtkwaliteit met NUL emissies van fijnstof, stikstofoxyden, koolmonoxyde en overige zeer schadelijke componenten.

De vermindering van zorgkosten door de gewenste vervoerskeuze zou uit belasting op vlees, fridrank, alcohol, tabak, suiker, enzovoorts betaald dienen te worden.

Er is geen financieringsprobleem! Er is een foute toedeling van middelen aan kosten die met vervoerskeuze samenhangen. Dat is een politiek probleem.

Fietsersbond afd Rotterdam+Regio

Riet Beukert (particulier)
05-01-2016 @ 14:29

Zo is het mar net JW Laverman. Absurd dat je gewenste vervoerswijzen afstraft. 

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: