Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwe maatregelen moeten aantal fietsslachtoffers terugdringen

12-12-2016

Het aantal ernstig verkeersgewonden in 2015 bedraagt naar schatting 21.300. Dat is een stijging van 3 procent. Eerder was al bekend dat ook het aantal verkeersdoden is toegenomen in 2015 tot 621, een stijging van bijna 9 procent.

plaatje

Afgezien van 2105, vertoont het aantal verkeersdoden aan dalende tendens. Uitgezonderd het aantal fietsdoden, dat de laatste jaren weinig verandert. In 2015 vielen er 185 verkeersdoden onder fietsers, evenveel als in 2014.

Het aantal ernstig verkeersgewonden onder fietsers kan vanaf 2010 niet goed worden bepaald doordat de gegevens onvoldoende betrouwbaar zijn. Maar uit ziekenhuisgegevens blijkt dat verhoudingsgewijs steeds meer fietsers slachtoffer worden van een verkeersongeval. En dat bijna driekwart (73%) van de ‘fietsdoden’ en bijna de helft (46%) van de ernstig verkeersgewonden 60 jaar of ouder is.

In een brief aan de Kamer somt minister Schultz een aantal maatregelen op die al genomen zijn of op de rol staan om de veiligheid van fietsers te verbeteren.

Zo werkt ze aan een verbod om het gebruik van de smartphone te verbieden. Aan experts van de SWOV, Rijksuniversiteit Groningen en TNO en aan de Expertgroep verkeershandhaving is de vraag voorgelegd of het mogelijk is om het gebruik van mobiele telefoons te verbieden. Daaruit bleek dat het bedienen van een touchscreen tijdens het fietsen het grootste risico oplevert. Dat betekent volgens de minister dat ze niet alleen handheld gebruik zou moeten verbieden, maar ook moet voorkomen dat mensen doorgaan met het bedienen van de smartphone in een houder op het stuur. Binnenkort volgen ook nog  tussenresultaten van het diepteonderzoek van VeiligheidNL onder fietsers die op de spoedeisende hulp zijn beland. Medio volgend jaar zullen de eindresultaten hiervan bekend worden.

Een andere maatregel betreft de drukte op fietspaden. CROW-Fietsberaad gaat in opdracht van de minister in kaart brengen waar de knelpunten liggen en welke maatregelen praktisch haalbaar zijn. De haalbaarheid en effectiviteit van maatregelen gaat CROW in de praktijk beproeven samen met andere wegbeheerders in de vorm van pilots. Ook heeft CROW-Fietsberaad  voorstellen ontwikkeld hoe de capaciteit van fietspaden op kruispunten met verkeerslichten kan worden verruimd.

Verder ontwikkelt CROW-Fietsberaad in opdracht van IenM handvatten voor lokale wegbeheerders voor het inrichten van fietsstraten. In totaal zijn 29 fietsstraten in kaart gebracht en is onderzocht welke inrichting goed werkt met het oog op doorstroming en veiligheid. Dit heeft geresulteerd in een discussienota waarin een eerste aanzet staat om te komen tot goed onderbouwde inrichtingseisen.

De minister kondigt verder aan dat in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 - dat in 2018 gereed moet zijn – de risicogestuurde aanpak centraal staat. Het uitgangspunt hiervan is om niet alleen te onderzoeken hoe ongevallen hebben plaatsgevonden, maar vooral hoe ongevallen zijn te voorkómen door te kijken naar de weginfrastructuur, fietsinfrastructuur, alcohol en snelheid.

Daarin past ook Cycle-RAP dat de ANWB wordt aangeboden aan overheden en andere belangstellenden. Met het instrument wordt wegbeheerders inzicht gegeven in de samenhang tussen de veiligheid van hun fietsnetwerk en wegkenmerken op wegvakniveau. Ook voor kleinere gemeenten zal een dergelijk instrument worden ontwikkeld.

 

Nieuws
2015
Tweederde van de gemeenten werkt aan de ‘Lokale aanpak veilig fietsen’. De SWOV beveelt aan om de effecten van die aanpak concreet te monitoren en de veiligheid van infrastructuur in kaart te brengen.
Rapport
Rico Andriesse (Goudappel Coffeng) , Goudappel Coffeng
2016
Ten behoeve van de discuscussienotitie Fietsstraten 2016 heeft adviesbureau Goudappel Coffeng een globale inventarisatie uitgevoerd van 29 fietsstraten in Nederland. In de rapportage is tevens een beperkte statistische analyse opgenomen.  
Rapport
CROW-Fietsberaad, DTV Consultants
2016
Onderzoeksrapport naar de opstelcapaciteit en afrijcapaciteit van fietspaden bij geregelde kruispunten.
Bestand
CROW-Fietsberaad, DTV Consultants
2016
Rekentool waarin de resultaten van het onderzoek naar de capaciteit van fietspaden bij VRI's zijn opgenomen.
Notitie
Rico Andriesse (Goudappel Coffeng) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , CROW-Fietsberaad
2016
In deze notitie worden de ervaringen met fietsstraten op een rij gezet en vertaald in aanbevelingen voor de vormgeving van fietsstraten.
Artikel
CROW-Fietsberaad , Fietsverkeer 39
2016
De fietsstraat wordt al regelmatig ingezet om hoofdfietsroutes door verblijfsgebieden te leiden. Inmiddels zijn er tientallen aangelegd en langzamerhand beginnen we meer zicht te krijgen op de inrichtingseisen waaraan een goede fietsstraat zou moeten voldoen.  
Artikel
Ron Hendriks, Hans Godefrooij - DTV Consultants, Robert Hulshof - CROW Fietsberaad , Fietsverkeer 39
2016
De drukte op het fietspad in de grote steden is een groeiend probleem. Verkeerslichten vormen vaak de bottleneck. Maar daar is meestal nog wel wat te winnen. 
Roland Haffmans (-)
12-12-2016 @ 17:16

"Het aantal ernstig verkeersgewonden onder fietsers kan vanaf 2010 niet goed worden bepaald doordat de gegevens onvoldoende betrouwbaar zijn."

Dat maakt duidelijk dat de overheid verkeersveligheid niet echt belangrijk vindt

Henk Bakker
02-01-2017 @ 14:33

Terwijl mob-gebruikende autoverkeer zwaargewonden en zelfs doden verzoorzaakt, lijkt focus op mob-gebruikende fietser te liggen die vooral zichzelf treft.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: