Actualisatie Nationale Agenda Fiets

 • Soort:Nieuws Tour de Force
 • Datum:12-06-2018
Staatsecretaris Van Veldhoven gaat zich samen met de nieuwe colleges en de andere partners van de Tour de Force inzetten voor een actualisatie van de Nationale Agenda Fiets. Bij deze actualisatie wil ze specifiek inzoomen op de doelstelling om in deze kabinetsperiode 200.000 extra fietsforensen te realiseren.

 • De staatsecretaris schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin kondigt ze aan dat er 100 miljoen euro beschikbaar komt voor de fiets. Voor de aanpak van het tekort aan fietsenstallingen bij stations wordt 74 miljoen uitgetrokken. Voor de aanleg van fietsroutes komt 26 miljoen euro beschikbaar. 

  Met dit geld wordt maximaal 40% van de projectkosten bekostigd, de rest moet van de regio’s komen. In totaal moet dit leiden tot een kwart miljard euro aan investeringen in de fiets.

  Samen met de andere overheden en maatschappelijke organisaties wil Van Veldhoven ‘kracht van de fiets’ beter te benutten, zo schrijft ze in de Kamerbrief. 'In de Nationale Agenda Fiets van de Tour de Force is duidelijk vastgelegd wie wat gaat doen', aldus Van Veldhoven. 'Het Rijk legt daarbij de focus op nationale en bovenregionale acties. De ministeries van VWS, BZK en Financiën zijn belangrijke partners als het gaat om de fiets. Samen met BZK wordt onder meer gewerkt aan de gebiedsaanpak in MIRT-verband waarin actieve mobiliteit een plek krijgt. Met mijn collega van Financiën heb ik al afspraken gemaakt over betere fiscale regels voor de fiets. VWS speelt een voorname rol in de preventieve gezondheidszorg en stimuleert mensen om meer te bewegen.'

  Omgevingsvisie
  Recentelijk is aan de Nationale Agenda Fiets van de Tour de Force een negende doel toegevoegd: de fiets in de omgevingsvisie. De staatssecretaris: 'Hierdoor wordt fiets in breed perspectief meegenomen in gemeentelijke plannen, zoals de aanleg van sportvoorzieningen. Ook wil ik gemeenten oproepen nader te bezien hoe op meer rotondes binnen de bebouwde kom voorrang voor fietsers te realiseren is en hoe meer zones zo kunnen worden ingericht dat niet de fiets maar de auto te gast is, ter stimulering van het fietsgebruik.'
  Verder is onlangs besloten om de Bestuurlijke Fietstafel van Tour de Force en het Bestuurlijk Overleg Fietsparkeren samen te voegen tot één bestuurlijk platform om een meer integrale aanpak mogelijk te maken. 
  Tenslotte wil Van Veldhoven samen met de nieuwe colleges en de andere partners van de Tour de Force inzetten op een actualisatie van de Nationale Agenda Fiets. 'Bij deze actualisatie wil ik specifiek inzoomen op de 200.000 extra fietsforensen in deze kabinetsperiode en gezamenlijk meer concreet maken hoe wij drie miljard extra fietskilometers in 2027 gaan halen. In de najaarsbrief MIRT geef ik u een update.'

  Werkgevers
  Bij de selectie van de projecten die met de Rijksbijdrage van 100 miljoen euro wordt bekostigd, wordt de voorkeur gegeven aan projecten die in deze kabinetsperiode  gebouwd worden en die passen in een regionale aanpak van fietsstimulering waarbij werknemers betrokken zijn.

  Om het fietsgebruik in het woon-werk verkeer te bevorderen gaat Van Veldhoven met grote landelijke werkgevers en het MKB in gesprek hoe bestaande (fiscale) regelingen optimaal benut kunnen worden. Bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding van 19 per km die werknemers kunnen krijgen of het inzetten van de vergoeding voor een nieuwe fiets. 'Dit gebeurt in veel gevallen nog niet. Deze vergoeding kan ook worden ingezet als renteloze lening voor de aanschaf van een fiets die dan terugverdiend kan worden door te fietsen', aldus Van Veldhoven die de belangrijkste fietsfeiten voor werkgevers liet samenvatten in een infographic.

 • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Actualisatie Nationale Agenda Fiets

No data found
Scroll naar boven