Breed draagvlak voor ‘Tour de Force’ voor de fiets

 • Soort:Nieuws Tour de Force
 • Datum:18-06-2015

Overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven gaan zich de komende jaren samen inzetten om de mogelijkheden van de fiets nog beter te benutten. Speerpunten zijn onder andere de inrichting van binnensteden, de fiets in het voor- en natransport, regionale routes, gezondheid, en de inzet van nieuwe technologieën.


 • Zie ook www.tourdeforce2020.nl

  Het fietsgebruik in ons land is ongekend hoog. Ruim een kwart van alle verplaatsingen gaat per fiets. De fiets heeft Nederland behoed voor verkeersinfarcten zoals we die in veel buitenlandse steden kennen en bijgedragen aan goede leefomstandigheden in onze binnensteden. Maar de fiets is ook van belang voor de vitaliteit van het landelijk gebied, zeker wanneer minder ov beschikbaar is.
  Om die rol ook in de toekomst te kunnen vervullen, zijn extra inspanningen vereist. Dat is de aanleiding voor de Agenda Fiets 2015­2020. Een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de vervoerregio's (van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de stadsregio Amsterdam), Unie van Waterschappen en Rijk. Een ‘Tour de Force’, die start op het moment dat in Utrecht de Tour de France vertrekt.

  Er gebeurt al veel om het fietsgebruik te stimuleren en fietsen nog veiliger en comfortabeler te maken. Met deze Tour de Force willen de initiatiefnemers vooral gunstige randvoorwaarden scheppen voor dergelijke initiatieven. 
  Geheel in stijl komt er een Tourleiding die bestaat uit vertegenwoordigers van alle overheidslagen. Deze Tourleiding zet op deelterreinen ploegen aan het werk, waar naast overheden ook marktpartijen, maatschappelijke organisaties en wetenschap in zitten.

  Tourleiding

  De Tourleiding staat onder aanvoering van Filip van As (wethouder in Zwolle namens de VNG). Verder hebben zitting: Rian de Feijter de Feijter (dagelijks bestuur Waterschap de Scheldestromen, namens de Unie van Waterschappen), René van Hemert (wethouder Rijswijk namens de vervoerregio’s), Jan-Bert Dijkstra (directeur Beter Benutten namens de rijksoverheid). IPO volgt later, vanwege de recent gehouden provinciale verkiezingen.

  De Tourleiding zet actuele onderwerpen nadrukkelijk op de agenda, zoals de snelheidsverschillen en drukte op fietspaden, enkelvoudige fietsongevallen, de organisatie rond stationsstallingen en de regelgeving rond de speed pedelec. 
  Eenmaal per jaar organiseert de Tourleiding een landelijke bestuurlijke overlegtafel fiets om problemen en oplossingen in kaart te brengen met vertegenwoordigers van de overheden, VNG, IPO, vervoerregio’s, UvW en marktpartijen als BOVAG, RAI, FIPAVO, vervoerders, maatschappelijke organisaties (ANWB, Fietsersbond, Natuur&Milieu, VVN) en samenwerkingsverbanden (Centrum Aanpak Fietsdiefstal, Platform 31, Stichting Landelijk Fietsplatform).

  De Tourleiding zet verder zes ploegen aan het werk. De financieringsploeg gaat op zoek naar nieuwe financieringsmogelijkheden die verder gaan dan de traditionele roep om meer subsidie van de rijksoverheid. Ploegleider is Erwin van der Krabben, hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de Radbouduniversiteit. 
  De technologieploeg richt zich op de voorwaarden voor het optimaal benutten van nieuwe technologieën, bijvoorbeeld een open standaard voor tags op de fiets. Ploegleider is Jeroen Snijders Blok, COO bij de Accelgroup, bekend van onder andere Batavus.
  De ketenploeg kijkt onder andere in hoeverre inzet van de (e-)fiets ervoor kan zorgen dat de bus onlangs een teruglopend aanbod een aantrekkelijk alternatief blijft. En in hoeverre huur- en deelfietsen en elektronische fietskluizen een rol spelen als laatste schakel in auto- en OV-verplaatsingen. De ploegleider is Frank van Setten, adjunct-directeur bij Arriva.
  De ploeg van de regionale routes richt zich op voorstellen hoe de regiefunctie effectief is te regelen, wat betreft de planontwikkeling, financiering, aanleg, bewegwijzering, marketing en onderhoud van fietsroutes. De ploegleider is Conny Bieze, gedeputeerde van de provincie Gelderland.
  De gezondheid- & participatieploeg verkent hoe op lokale schaal de fiets is te benutten voor doelgroepen die te weinig bewegen of niet meedoen in de maatschappij.
  De ruimtelijke ploeg tenslotte richt zich vooral op de bijdrage van de fiets aan het functioneren en vitaal houden van de steden.

  De organisatie van de Tour de Force wordt gezamenlijk gefinancierd door Rijk en de overige overheden.

  Op de foto: Filip van As (op de achtergrond) geeft tijdens het NationaalFietscongres op 18 juni het startschot voor twee ploegleiders: Conny Bieze, (gedeputeerde van  Gelderland en leider van de ploeg van de regionale routes) en Jeroen Snijders Blok (COO bij de Accelgroup en leider van de technlogieploeg). Rechts achter: Marjolijn Sonnema,  plaatsvervangend directeur-generaal Bereikbaarheid bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en dagvoorzitter Üthe Lehman.

  Klik hier voor meer foto's

 • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Breed draagvlak voor Tour de Force voor de fiets

No data found
Scroll naar boven