Concept uitvoeringprogramma Tour de Force gereed

 • Soort:Nieuws Tour de Force
 • Datum:10-07-2017

De Agenda Fiets 2017-2020 bevatte een groot aantal acties met als doel een schaalsprong in fietsgebruik mogelijk te maken. Daar is nu het Uitvoeringsprogramma 2017-2018 van gemaakt die de concrete activiteiten bundelt waar de aangestelde wegkapiteins samen met de 23 deelnemende organisaties de komende anderhalf jaar aan gaan werken. Inmiddels hebben vrijwel alle organisaties gereageerd. Op 6 oktober zal het Uitvoeringsprogramma definitief worden vastgesteld door de Tourleiding.


 • Op 8 december 2016 werd tijdens de Fietstafel van de Tour de Force de Agenda Fiets 2017-2020 gepresenteerd. Afgesproken is toen dat er voor de zomer van 2017 een concreet uitvoeringsprogramma zou liggen. Dat is nu gereed in conceptvorm en voor commentaar verzonden naar alle 23 organisaties die deel uitmaken van de Tour de Force.

  Het programma geeft aan welke activiteiten gedurende het najaar van 2017 en het gehele jaar 2018 uitgevoerd gaan worden binnen de 8 doelen die gesteld zijn. Deels gaat om bestaande initiatieven die door de krachtenbundeling binnen de Tour de Force een extra impuls krijgen, deels om nieuwe projecten die door de Tour de Force mogelijk zijn geworden.

  Zo zal bijvoorbeeld de doelstelling ‘Nederland Fietsland’ een extra impuls krijgen door de opbouw van een professioneel marketing- en communicatietraject met het oog op een sterkere internationale promotie en een intensievere samenwerking van Nederlandse organisaties en bedrijven, zo is in het conceptprogramma te lezen.
  Voor de doelstelling ‘Meer ruimte voor de fiets in de steden’ wil de Tour de Force tal van pilots in steden entameren rond  ‘drukte op fietspaden’ en ‘fietsparkeren in centrumgebieden’.De doelstelling ‘Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke regionale fietsroutes’ bouwt voort op wat er de afgelopen jaren al gedaan en gemaakt is binnen het Platform Fietsfilevrij en de Regionale Routeploeg. Kennisontwikkeling, kennisdeling en agendering van belangrijke knelpunten staan hoog op de agenda.

  De doelstelling ‘Optimaliseren overstap fiets-OV-fiets en auto-fiets’ borduurt voort op het werk van de Kopgroepen van de Ketenploeg van de Tour de Force: ‘Inspirerende ketenplannen’, ‘P+Fiets’ en  ‘Huur- en deelfietsinitiatieven’.
  Bij doelstelling 5, ‘Het gericht stimuleren van fietsen’, is de uitdaging om kinderen en (migranten) vrouwen in de grotere steden veilig te leren fietsen en blijvend op de fiets te krijgen. De meerwaarde van de Tour de Force blijkt hier ook uit het feit dat er verbindingen worden gelegd tussen verschillende ministeries (zoals VWS en OCenW) en er zo doelgroepen worden geactiveerd die nu niet bereikt worden.

  De doelstelling ‘Minder fietsslachtoffers’ moet de komende twee jaar een impuls krijgen door een intensievere kennisdeling via een online platform Veilig Fietsen en door met de Tour de Force meer bestuurlijke urgentie te genereren voor fietsveiligheid.
  ‘Minder gestolen fietsen’, vormt doelstelling 7. Het opsporen van gestolen fietsen zowel ‘gewone’ fietsen als ‘connected’ fietsen krijgt nadruk, onder meer door de inzet van moderne barcodescanners en centrales van waaruit ‘connected’ fietsen worden opgespoord.

  Doel 8 ‘Kennisinfrastructuur en data’ richt zich onder andere op het beter toegankelijk maken van data en op de continuïteit van inwinning en het beheer ervan op de langere termijn.

  Er is in het concept-uitvoeringprogramma een extra thema toegevoegd: ‘Naar een sterke positie van de fiets in de omgevingsvisie van vitale steden’. De Omgevingswet en de Omgevingsvisies die nationaal, regionaal en gemeentelijk opgesteld worden, geven namelijk concrete kansen om de leefbaarheid en vitaliteit van steden en dorpen te verbeteren. Doel is onder meer om in de omgevingsplannen van samenwerkende ambitieuze fietssteden een herkenbaar onderdeel over het stimuleren van de fiets te introduceren.

  Komende maanden zullen de 23 organisaties zich dus buigen over het concept-uitvoeringsprogramma dat dit najaar definitief zal worden vastgesteld.

  Het concept-uivoeringsprogramma downloaden.

   

 • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Concept uitvoeringprogramma Tour de Force gereed

No data found
Scroll naar boven