Fiets prominent op de Kameragenda

  • Soort:Nieuws Tour de Force
  • Datum:26-04-2018

Op 19 en 24 april vond in de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat (I&W) het AO Duurzaam vervoer plaats. In de aanloop naar dit AO hebben IPO en VNG aandacht gevraagd voor de positie van de fiets in het mobiliteitsbeleid. Ook hebben IPO en VNG een bijdrage geleverd aan de organisatie van de succesvolle Tour de Force-bijeenkomst voor Kamerleden op 11 april jl.


Het IPO is blij met de aandacht die Kamerleden voor de fiets hebben gevraagd. Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste toezeggingen die de staatssecretaris van I&W naar aanleiding van de gestelde vragen heeft gedaan:

De fiets krijgt in de toekomst een volwaardige plek bij het oplossen van knelpunten in de Nederlandse infrastructuur (vastgesteld in de NMCA, de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse) en daarmee ook in het MIRT-proces. De eerste stap hierin is al gezet: in recente MIRT-verkenningen zijn fietsmaatregelen opgenomen in de aanpak om een knelpunt op te lossen. Daarnaast is er de overgang van Infrafonds naar Mobiliteitsfonds waar dit kabinet aan werkt. Dit maakt het straks ook mogelijk om bij een knelpunt op het hoofdwegennet fietsmaatregelen toe te voegen als onderdeel van een pakket aan oplossingen.

De fiscale regels voor het leasen van een fiets via de werkgever worden met ingang van 1 januari 2020 vereenvoudigd. De SGP vroeg of dit mogelijk eerder ingevoerd kon worden, maar dit is volgens de staatssecretaris niet mogelijk. Voor de leasefiets komt er een forfait, net als voor de leaseauto. Op dit moment werkt het ministerie van Financiën aan de implementatie van deze maatregel. Verder spreekt de staatssecretaris met werkgevers aan de Mobiliteitstafel in het kader van het Klimaatakkoord over fietsstimuleringsmaatregelen, waaronder de 19 cent kilometervergoeding die nu al door werkgevers mag worden ingezet. D66 deed daarbij het verzoek om de mogelijkheden voor werkgevers beter onder de aandacht te brengen en een publiekscampagne te starten onder het mom ‘fiets jezelf rijk’.

Met gemeenten en provincies bespreekt de staatssecretaris de investeringen in fietsenstallingen en de kosten voor beheer en exploitatie. Dit wordt één van de prioriteiten voor de inzet van de in het regeerakkoord afgesproken 100 miljoen voor fietsbeleid. Er komt een voorstel vanuit het ministerie met de criteria om aanspraak te maken op cofinanciering vanuit dit gelabelde budget.Vóór de zomer komt de staatssecretaris met een brief over de inzet van de extra middelen en licht ze ook haar korte-, middellange- en langetermijn ambities op het terrein van fietsbeleid toe. Voor een aantal punten uit het plan zijn gemeenten en provincies aan zet. De staatssecretaris wil decentrale overheden hierbij ondersteunen en ze zal binnen “Tour de Force” haar acties verder vormgeven. Gedeputeerde Henk Brink (Drenthe) vervult hierin als voorzitter van de Tour de Force een belangrijke rol.

 

Dit is een nieuwsbericht van Tour de Force 2020.

Naar Tour de Force 2020

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fiets prominent op de Kameragenda Op 19 en 24 april

Scroll naar boven