Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwe webtool Veilig Fietsen voor gemeenten gelanceerd

2013
plaatje

CROW-Fietsberaad heeft de webtool Veilig Fietsen geïntroduceerd. De webtool helpt gemeenten bij het opstellen en uitvoeren van een lokale aanpak Veilig Fietsen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) hebben afgesproken dat alle gemeenten dit jaar een ‘Lokale Impuls Veilig Fietsen’ zullen opstellen.

Om gemeenten hierbij te ondersteunen is een Modelaanpak Veilig Fietsen opgesteld. De Modelaanpak laat stapsgewijs zien hoe je dat kunt aanpakken. Het begint met het schrijven van een kadernotitie. Daarin komt aan de orde de urgentie van het probleem, de specifieke kenmerken van de gemeente en de doelgroepen. Daarnaast geeft zo'n notitie weer wat er al speelt op dat gebied in de gemeente en met welke partijen men te maken heeft. In fase 2 werkt men het kader verder uit met de samenwerkingspartners en stelt men een maatregelenmix samen met infrastructurele en gedragsbeïnvloedingmaatregelen. Het resultaat is het plan van aanpak voor de 'Lokale Impuls Veilig Fietsen'. Hieruit volgt in fase 3 een beleid- en uitvoeringsplan waarin ook de organisatie, de financiering en de monitoring aan de orde komt.

Aanvullend op de Modelaanpak Veilig Fietsen heeft CROW-Fietsberaad de webtool Veilig Fietsen ontwikkeld. Voor elke gemeente is er een aparte interactieve pagina samengesteld. Hier vinden medewerkers van gemeenten, maar ook anderen kunnen de pagina bekijken, statistieken die helpen bij het stellen van prioriteiten. Op een kaart is te zien waar de laatste jaren fietsongevallen in de gemeente zijn gebeurd.
Beleidsmedewerkers van gemeenten kunnen in een afgeschermde omgeving op de site ervaringen, kennis en bestanden uitwisselen met collega’s van andere gemeenten. Verder zullen het Ministerie van I&M en de VNG met deze tool het landelijke beeld monitoren.

De webtool Veilig Fietsen is te vinden in de Kennisbank op www.fietsberaad.nl/veiligfietsen.

Nieuws
2012
Gemeenten gaan in 2013 fietsonveilige situaties aanpakken. Dit is een van de afspraken die minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) met lokale overheden en maatschappelijke instanties heeft gemaakt om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Doel is de dalende trend van de verkeersdoden door te zetten en de stijging van het aantal ernstig verkeersgewonden onder ouderen en fietsers op lokale wegen te keren. De minister heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over deze afspraken. De meeste aandacht gaat uit naar de fietsers.
Beleidsnota
Ministerie IenM
2012
Aanvulling op Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020. Vastgesteld in Bestuurlijk Koepeloverleg. Ouderen en fietsers zijn speerpunten in deze aanvulling.
Rapport
Monique Geerdink, Anna Lambrechtse, Erik Warners (allen Berenschot) en Otto van Boggelen (Fietsberaad) , Fietsberaad
2013
Het aantal ernstig verkeersgewonden onder fietsers is sinds 2000 sterk gestegen. Om te voorkomen dat het aantal fietsgewonden blijft stijgen, is in het Bestuurlijk Koepeloverleg Infrastructuur en Milieu afgesproken dat alle gemeenten uiterlijk eind 2013 een Lokale aanpak veilig fietsen vaststellen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de VNG willen, in samenwerking met het Fietsberaad, gemeenten hierbij ondersteunen door best practices te verzamelen en een modelaanpak Veilig Fietsen op te stellen.  
Nieuws
2013
De VNG heeft samen met het ministerie van I&M en het Fietsberaad een Modelaanpak Veilig fietsen opgesteld. Een stappenplan dat gemeenten helpt om te komen tot een lokale fietsveiligheidsaanpak of om de bestaande aanpak te versterken.
Rapport
Pieter Arends, Susan van Hees, Nicole Bunschoten , Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Fietsberaad, Twynstra Gudde
2013
Het ministerie van I&M heeft in 2012 met oog op de stijgende lijn van het aantal gewonden en doden in het verkeer de Beleidsimpuls Verkeerveiligheid vastgesteld. De focus van de Beleidsimpuls ligt bij (oudere) fietsers, jonge bestuurders en op gedrag. Een van de maatregelen uit de Beleidsimpuls is het opstellen van lokale aanpakken veilig fietsen. De 'Modelaanpak Veilig fietsen' geeft handvatten om fietsveiligheid structureel in te bedden in het gemeentelijk beleid. De bijlage bij de modelaanpak (Modelaanpak Veilig Fietsen Achtergrondinformatie, samenwerkingspartners, maatregelen) geeft een nadere toelichting op een aantal onderdelen uit de nota.
Rapport
Pieter Arends, Susan van Hees, Nicole Bunschoten , Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Fietsberaad, Twynstra Gudde
2013
Het ministerie van I&M heeft in 2012 met oog op de stijgende lijn van het aantal gewonden en doden in het verkeer de Beleidsimpuls Verkeerveiligheid vastgesteld. De focus van de Beleidsimpuls ligt bij (oudere) fietsers, jonge bestuurders en op gedrag. Een van de maatregelen uit de Beleidsimpuls is het opstellen van lokale aanpakken veilig fietsen. De 'Modelaanpak Veilig fietsen' geeft handvatten om fietsveiligheid structureel in te bedden in het gemeentelijk beleid.
Robert Habing (Gemeente Rijssen-Holten)
01-10-2013 @ 11:14

De verschillende digitale loketten maakt het voor de burger er niet duidelijker. De registratietool van de fietsersbond heeft een overlap met het Meldpunt Veilig Verkeer van VVN. De meldingen die via dit meldpunt zijn gedaan worden doorgeleid naar de ongevallenregistratie van ViaStat. Gemeenten die gebruik maken van de diensten van ViaStat hebben dan een totaalbeeld van de objectieve en subjectieve verkeersveiligheid. Op het moment dat dergelijke meldingen via de fietsersbond verlopen is de vraag of die meldingen in de ongevallenregistraties en rapportages worden meegenomen. Hetzelfde geldt overigens zeer waarschijnlijk ook voor meldingen die rechtstreeks bij gemeenten zelf binnen komen. 

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: