Kenniscentrum voor fietsbeleid

Tweederde gemeenten werkt aan ‘Lokale aanpak veilig fietsen’

2015

In de webtool ‘Veilig fietsen’ van CROW-Fietsberaad kunnen gemeenten aangeven welke acties ze tot nu toe genomen hebben in het kader van de ‘Lokale aanpak veilig fietsen’. Van 65% van de gemeenten is inmiddels bekend dat zij aan de slag zijn gegaan met de Lokale aanpak veilig fietsen of hier binnenkort mee starten.

Dat schrijft de SWOV in de Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2014. De Monitor volgt het effect van een aantal maatregelen die in 2012 zijn afgesproken om met name het aantal slachtoffers onder fietsers en ouderen terug te dringen.

Het is nog te vroeg om het effect van de maatregelen in beeld te brengen, aldus de SWOV. Wel is gekeken in hoeverre maatregelen al zijn doorgevoerd. De maatregel waar het meeste van wordt verwacht ten aanzien van de fietsers is de ‘Lokale aanpak veilig fietsen’, waarbij gemeenten concreet aangeven welke maatregelen zij denken te nemen.

Via de webtool ‘Veilig fietsen’ (www.fietsberaad.nl/veiligfietsen) is dit inzichtelijk gemaakt. Eind oktober 2014 hadden 289 van de 403 gemeenten de enquête ingevuld (72% respons). Van deze gemeenten hadden er 73 een beleidsplan gereed, waarvan 24 een specifiek fietsveiligheidsplan. Daarnaast antwoordden 36 gemeenten dat zij binnenkort een bestaand plan actualiseren en 154 gemeenten dat zij werken aan een aanpak of hier binnenkort mee starten. Van 65% van de gemeenten is dus bekend dat zij inmiddels aan de slag zijn gegaan met de Lokale aanpak veilig fietsen of hier binnenkort mee starten.

De respons van 72% in 2014 is veel hoger dan in 2013 (29%) en inmiddels zijn er ook meer gemeenten met een aanpak. Over het algemeen is er in de gemeentelijke beleidsplannen meer aandacht voor infrastructuur dan voor gedrag, aldus de Monitor. 

De meeste aandacht wordt besteed aan kruispunten, de schoolomgeving, menging met snelverkeer en ‘fietspaaltjes’. Als het gaat om gedrag, is er relatief veel aandacht voor fietsverlichting, fietsen in groepen, alcohol, roodlichtnegatie en mp3- en telefoongebruik. 

Voor het monitoren van de veiligheid van de fietsinfrastructuur wordt op dit moment een nieuw instrument ontwikkeld in het kader van het project Safe Cycling Network, een samenwerking tussen ANWB, Provincie Fryslân, Provincie Gelderland, FIA Foundation en SWOV. De Safety Performance Indicators (SPI’s) voor fietsinfrastructuur worden dit jaar in een pilot toegepast en kunnen op langere termijn hopelijk op grotere schaal verzameld worden.

Nieuws
2012
Gemeenten gaan in 2013 fietsonveilige situaties aanpakken. Dit is een van de afspraken die minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) met lokale overheden en maatschappelijke instanties heeft gemaakt om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Doel is de dalende trend van de verkeersdoden door te zetten en de stijging van het aantal ernstig verkeersgewonden onder ouderen en fietsers op lokale wegen te keren. De minister heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over deze afspraken. De meeste aandacht gaat uit naar de fietsers.
Beleidsnota
Ministerie IenM
2012
Aanvulling op Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020. Vastgesteld in Bestuurlijk Koepeloverleg. Ouderen en fietsers zijn speerpunten in deze aanvulling.
Rapport
Monique Geerdink, Anna Lambrechtse, Erik Warners (allen Berenschot) en Otto van Boggelen (Fietsberaad) , Fietsberaad
2013
Het aantal ernstig verkeersgewonden onder fietsers is sinds 2000 sterk gestegen. Om te voorkomen dat het aantal fietsgewonden blijft stijgen, is in het Bestuurlijk Koepeloverleg Infrastructuur en Milieu afgesproken dat alle gemeenten uiterlijk eind 2013 een Lokale aanpak veilig fietsen vaststellen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de VNG willen, in samenwerking met het Fietsberaad, gemeenten hierbij ondersteunen door best practices te verzamelen en een modelaanpak Veilig Fietsen op te stellen.  
Nieuws
2013
Het aantal fietsgewonden in Nederland blijft toenemen. Daarom moeten alle gemeenten voor eind 2013 een 'Lokale aanpak veilig fietsen' vaststellen. Als steuntje in de rug heeft het ministerie van IenM het rapport 'Fietsveiligheid Stand van zaken & best practices Nederlandse gemeenten in 2012' uitgebracht met voorbeelden van al uitgevoerde maatregelen.
Rapport
Pieter Arends, Susan van Hees, Nicole Bunschoten , Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Fietsberaad, Twynstra Gudde
2013
Het ministerie van I&M heeft in 2012 met oog op de stijgende lijn van het aantal gewonden en doden in het verkeer de Beleidsimpuls Verkeerveiligheid vastgesteld. De focus van de Beleidsimpuls ligt bij (oudere) fietsers, jonge bestuurders en op gedrag. Een van de maatregelen uit de Beleidsimpuls is het opstellen van lokale aanpakken veilig fietsen. De 'Modelaanpak Veilig fietsen' geeft handvatten om fietsveiligheid structureel in te bedden in het gemeentelijk beleid. De bijlage bij de modelaanpak (Modelaanpak Veilig Fietsen Achtergrondinformatie, samenwerkingspartners, maatregelen) geeft een nadere toelichting op een aantal onderdelen uit de nota.
Rapport
Pieter Arends, Susan van Hees, Nicole Bunschoten , Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Fietsberaad, Twynstra Gudde
2013
Het ministerie van I&M heeft in 2012 met oog op de stijgende lijn van het aantal gewonden en doden in het verkeer de Beleidsimpuls Verkeerveiligheid vastgesteld. De focus van de Beleidsimpuls ligt bij (oudere) fietsers, jonge bestuurders en op gedrag. Een van de maatregelen uit de Beleidsimpuls is het opstellen van lokale aanpakken veilig fietsen. De 'Modelaanpak Veilig fietsen' geeft handvatten om fietsveiligheid structureel in te bedden in het gemeentelijk beleid.
Nieuws
2013
CROW-Fietsberaad heeft de webtool Veilig Fietsen geïntroduceerd. De webtool helpt gemeenten bij het opstellen en uitvoeren van een lokale aanpak Veilig Fietsen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) hebben afgesproken dat alle gemeenten dit jaar een ‘Lokale Impuls Veilig Fietsen’ zullen opstellen.
Presentatie
Koos Louwerse , Ligtermoet & Partners
2013
Presentatie over de Lokale Aanpak Veilig Fietsen door Koos Louwerse (Ligtermoet & Partners).
Rapport
dr. ir. Wendy Weijermars, dr. Charles Goldenbeld, dr. Frits Bijleveld
2015
De Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2014 volgt het effect van een aantal maatregelen die in 2012 zijn afgesproken om met name het aantal slachtoffers onder fietsers en ouderen terug te dringen. 

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: