Kenniscentrum voor fietsbeleid

Artikelen

Ron Hendriks en Karin Broer , Fietsverkeer nr. 42
2018
Je kunt meer doen dan alleen fietsen tellen om de behoefte aan parkeervoorzieningen te peilen. Als je ook de parkeerduur vastlegt, valt er meer te zeggen over parkeermotieven. En daar kun je je beleid op afstemmen. Een verslag van de ervaringen in Amsterdam en Utrecht.
Otto van Boggelen , Fietsverkeer nr. 42
2018
Wanneer kun je een fietsstraat toepassen? Dat hangt onder meer af van auto- en fietsintensiteiten. De globale aanbevelingen van een paar jaar geleden kunnen dankzij nieuw onderzoek nader worden ingevuld. En soortgelijk onderzoek geeft ook inzicht in de gewenste breedte van een tweerichtingen fietspad.
Karin Broer , Fietsverkeer nr. 42
2018
Doortrappen probeert ouderen te bereiken met een boodschap over fietsveiligheid op plekken waar ouderen toch al komen, bijvoorbeeld een recreatieve fietstocht of een klaverjasavond. De ervaringen met een aantal pilots pakken positief uit. IenW wil er fors op inzetten de komende tijd.
Ron Hendriks , Fietsverkeer nr. 42
2018
Fietsdata vormen een belangrijke pijler onder het fietsbeleid. Maar die zijn minder makkelijk in te winnen dan bijvoorbeeld autodata. De NDW wil de inwinning van fietsdata landelijk coördineren. Maar je moet daar ook weer niet alles aan ophangen, vindt stedenbouwkundige Danny Edwards. Het pleit ervoor de ontwikkeling van het bestaande netwerk van een stad als vertrekpunt te nemen.
Ron Hendriks , Fietsverkeer nr. 42
2018
In Noord-Brabant onderzoekt men of snelfietsers behoefte hebben aan andersoortige bewegwijzering. Proeftrajecten zijn voorzien van nieuwe borden en onderzoek moet uitwijzen of die voldoen. Tegelijk kijkt men ook naar de effecten van aangepaste markering. Dat laatste speelt ook in Utrecht, waar nieuwe vormen van markering worden beproefd.
Ron Hendriks , Fietsverkeer nr. 42
2018
Het ‘vergevingsgezind fietspad’ kennen we al langer. Maar de toenemende vergrijzing in combinatie met de opkomst van de e-fiets vergroten de noodzaak tot ingrijpen. Daarom de belangrijkste conclusies uit eerder onderzoek samengevat, plus enkele oplossingen die verder gaan dan de huidige aanbevelingen. Met ribbelmarkering valt vaak al een hoop te winnen.
Piet Stolk (Rijkswaterstaat)
25-06-2018 @ 10:50

Positief om te lezen dat er aandacht is voor bewegwijzering, de rol van de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) in relatie tot snelfietsroutes en de pilot die nu actueel is in Brabant.

Wel wil ik namens de  NBd van de gelegenheid gebruik maken om hier op te reageren, gezien het feit dat de rol van de NBd op enkele punten onjuist of onvolledig is weergegeven in dit artikel.

Op blz. 37 van het artikel wordt gesteld dat de NBd  bewegwijzeringsplannen toetst. Dat is onvolledig.

De NBd is een alliantie organisatie van wegbeheerders, die volgens de Wegenverkeerswet de planvorming op het gebied van utilitaire bewegwijzering opstelt en vast stelt namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Bij hoge uitzondering zijn de bewegwijzeringsconcepten die worden toegepast op het onderzoekstraject Waalwijk – Tilburg alleen getoetst door de NBd .

Daarnaast wordt op dezelfde bladzijde de suggestie gewekt dat de NBd geen gevolg geeft aan de situatie als geconstateerd wordt dat wegbeheerders bewust of onbewust de planvorming niet via de NBd laten verlopen. Dat behoeft een aanvulling.

De NBd zal in alle gevallen het ambtelijk apparaat van de desbetreffende wegbeheerder informeren, hierop aanspreken en aangeven dat bij herhaling een escalatie op bestuurlijk niveau volgt. Uiteraard wil de NBd deze route voorkomen, maar het behoort wel tot de mogelijkheden om wegbeheerders te bewegen de NBd de daarvoor wettelijk vastgelegde positie in te laten nemen. Dit komt uiteindelijk de continuïteit en uniformiteit van bewegwijzering ten goede.

Piet Stolk

Relatiebeheerder bij de NBd

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: