Kenniscentrum voor fietsbeleid

Aanpak veiligheid kruispunten met tweerichtingsfietspaden

Maria Kuiken (Dobe), Paul Schepers (Rijkswaterstaat WVL) , CROW-Fietsberaad
2017

Deze notitie geeft handvatten om het risico van tweerichtingsfietspaden bij voorrangskruispunten en rotondes te beperken. 

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

Eénrichtingsfietspaden langs gebiedsontsluitingswegen (GOW’s) hebben vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid nog steeds de voorkeur boven tweerichtingsfietspaden (CROW 2016, Ontwerpwijzer fietsverkeer; CROW 2011, Fietsberaadpublicatie 19). De praktijk is echter dat de meeste GOW’s van tweerichtingsfietspaden zijn voorzien (Methorst en Schepers, 2015). Tweerichtingsfietspaden langs GOW’s hebben als nadeel dat op wegvakken de kans op frontale botsingen tussen fietsers onderling hoger is en dat het risico op aanrijdingen met motorvoertuigen op voorrangskruispunten en rotondes circa twee maal zo hoog is.

Deze notitie geeft handvatten om het risico bij voorrangskruispunten en rotondes te beperken. Door de populariteit van tweerichtingsfietspaden wordt dat steeds belangrijker. Geregelde kruispunten met verkeerslichten komen slechts zijdelings aan bod.

 

Peter Carton (Provincie Zuid-Holland)
21-12-2017 @ 16:14

In de notitie mag worden aangegeven dat met name de situatie binnen de bebouwde kom is beschreven. De notitie is volgens mij niet volledig voor de situatie voor buiten de bebouwde kom.

In CROW 330 Handboek Wegontwerp 2013 – Gebiedsontsluitingswegen (bubeko) is in paragraaf 6.4.4 namelijk opgenomen onder welke voorwaarden het fietspad in de voorang opgenomen mag worden:

"Fiets-/bromfietspaden in de voorrang
Wanneer parallel aan de hoofdweg lopende fiets-/bromfietspaden ter plaatse van het kruispunt in de voorrangsregeling van de hoofdweg zijn opgenomen, dan worden deze paden door het verhoogde gedeelte van de verkeersdruppel geleid. De afstand tot de hoofdrijbaan bedraagt circa 5,00 meter. Het in de voorrang opnemen van het fietspad is alleen acceptabel wanneer:
• de zijweg een erftoegangsweg is, tenzij de intensiteit op de erftoegangsweg bijzonder hoog is;
• het fietspad in een richting wordt bereden."

 

Jan van der Horst (Fietsersbond)
07-05-2018 @ 12:43

Dat zou betekenen dat buiten de kom vrijwel nergens meer fietsers langs GOW op een fietspad/bromfietspad of parallelweg voorrang hebben op kruisende erftoegangswegen. De realisatie van hoofd- of snelfietsroutes zou er in veel gevallen door gefrustreerd worden. CROW Basiskenmerken kruispunten en rotondes (uit 2015) neemt het door Carton vermelde CROW standpunt inzake fietsvoorrang (Handboek Wegontwerp, 2013) niet over. Paragraaf 6.2.1. van Basiskenmerken laat de mogelijkheid van voorrang ten bate van de parallelle fietsroute op een pad of ventweg in beide richtingen open en afhankelijk van de drukte op de kruisende zijweg en de functie van de fietsroute (belang in het routenet fiets). 

 

 

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: