Kenniscentrum voor fietsbeleid

Webtools

Hieronder vindt u een overzicht van tools en webapps die ontwikkeld zijn in samenwerking met of in opdracht van het Fietsberaad.

Webtool fiets- en kantstroken

CROW-Fietsberaad heeft in opdracht van het Minsisterie van Infrastructuur en Milieu een webtool ontwikkeld waarmee wegbeheerders concrete maatadviezen krijgen over de inrichting van een weg met fiets- of kantstroken voor wegen binnen de bebouwde kom op basis van de aanwezige verhardingsbreedte, auto-intensiteit en de aanwezigheid van parkeervoorzieningen.


Rekentool Capaciteit fietspaden bij VRI's

De resultaten van het onderzoek "Capaciteit fietspaden" zijn opgenomen in een rekentool. Met deze rekentool kan de ontwerper voor zijn/haar eigen situatie het volgende berekenen: benodigde opstelruimte, maximale roodtijd, minimale groentijd en gewenste fietspadbreedte.


Webtool Aanpak Veilig Fietsen

De webtool Aanpak veilig fietsen is een handig hulpmiddel voor gemeenten die aan de slag gaan met de fietsveiligheid. iedere gemeente heeft zijn eiegen pagina met statistieken die gebruikt kunnen worden om prioriteiten te stellen. Daarnaast geeft de tool concrete suggesties om de prioriteiten aan te pakken.


 

Fietsparkeer Management Systeem (FMS)

CROW-Fietsberaad wil gemeenten graag helpen bij het benutten van het internet voor het fietsparkeerbeleid. Met dit doel zijn de website VeiligStallen.nl en het Fietsparkeer Management Systeem (FMS) ontwikkeld. In de basis vormt het FMS een (open) database van fietsenstallingen en fietskluizen in Nederland. Door apparatuur in de stalling te koppelen aan het FMS komen extra functionaliteiten beschikbaar zoals onder andere een verwijssysteem, managementinformatie over het gebruik en een betalingsmodule.


Tool palen op fietspaden

Voor palen op fietspaden geldt de omgekeerde bewijslast. Palen mogen alleen geplaatst worden als de noodzaak aangetoond is. Voor die situaties is deze tool bedoeld. Door het invoeren van de gewenste breedte van doorgangen en de verhardingsbreedte kunt u makkelijk de aanbevolen vormgeving bepalen.


Fietsparkeertool

Met de Fietsparkeertool kunt u eenvoudig het gewenste aantal fietsparkeerplaatsen bij bijvoorbeeld een supermarkt, een school of een kantoor berekenen. U hoeft alleen het type functie, de locatie en de omvang van de functie in te voeren. De grootte van de functie kan uitgedrukt worden in verschillende eenheden. Bijvoorbeeld in m2 bvo, m2 vvo of het aantal kassa’s bij een supermarkt.