Innovaties Fietsparkeren

Programma

In het bestuursakkoord Fietsparkeren bij stations (december 2016) hebben overheden, vervoerders en belangenorganisaties afgesproken dat er een samenhangend meerjarenprogramma wordt opgesteld voor onderzoek en experimenten die bijdragen aan efficiëntere benutting van stationsstallingen (artikel 8). En dat daarin zowel de lopende als aanvullende voorstellen worden opgenomen.

De evaluaties van experimenten en voortgang van de pilots en onderzoeken worden volgens dit artikel zo veel mogelijk in samenwerking met  de Tour de Force uitgevoerd. 

Door experts vanuit de verschillende deelnemende partijen (het Innovatieteam) is een samenhangend Innovatieprogramma van pilots, projecten en onderzoeken opgesteld, dat jaarlijks zal worden bijgesteld.

Op basis van een uitgebreide verkenning van de kansen, voor het efficiënter benutten van stallingen, zijn 9 actielijnen geformuleerd die de komende jaren richting moeten geven aan de initiatieven voor pilots, onderzoeken, sessies voor kennisdeling en nieuwe innovatieve projecten.
  • Actielijn 1: Implementatie en evaluatie van het ‘eerste 24 uur gratis-regiem’ en ‘elektronische Handhaving en Beheer Fietsenstalling’
  • Actielijn 2: Opzetten van een landelijk infrastructuur voor een benuttingsmonitor en een dataplatform stationsstallingen
  • Actielijn 3: Ontwikkelen en optimaliseren van instrumenten voor efficiëntere handhaving van maximum parkeerduur
  • Actielijn 4: Verkennen van de kansen en voorwaarden voor deelfietsen als vervanging van de eigen fiets.
  • Actielijn 5: Kennisdeling over digitale systemen in stallingen
  • Actielijn 6: Kennisdeling over best-practices en effectiviteit van fietsparkeernormen (bij bouw) in omgevingsvergunningen
  • Actielijn 7: Verkennen van mogelijkheden van dubbelgebruik van niet-stationsstallingen in de omgeving van de stationsstalling
  • Actielijn 8: Ontwikkeling van efficiënte oplossingen voor afwijkende fietsen (Buitenmodel Fietsen)
  • Actielijn 9: Inspelen op en sturen van gedrag van fiets-treinreizigers

Downloads:
Innovatieprogramma Innovatieprogramma Fietsparkeren - versie november 2018
Bestuursakkoord Fietsparkeren bij stations
Scroll naar boven