Over Fietsberaad

Doelstelling en uitgangspunten

CROW-Fietsberaad is het kenniscentrum voor fietsbeleid van de Nederlandse overheden. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid. Uitgangspunt is de kennisbehoefte van medewerkers, bestuurders en volksvertegenwoordigers van overheden. Daarnaast moeten de activiteiten van CROW-Fietsberaad bijdragen aan de doelstellingen uit het mobiliteitsbeleid van veel overheden, zoals :
 • De stimulering van het gebruik van de fiets als hoofdvervoermiddel en als schakel in de keten;
 • Het terugdringen van fietsendiefstal;
 • De reductie van het aantal verkeersslachtoffers.

Activiteiten

Om dit te bereiken voert het Fietsberaad de volgende activiteiten uit:
 • Zelf ontwikkelen van nieuwe kennis;
 • Participeren in onderzoeken van andere organisaties,
 • Verbeteren van de ontsluiting van bestaande kennis;
 • Organiseren van bijeenkomsten voor de uitwisseling van kennis en ervaringen;
 • Actief verspreiden van kennis en ervaringen via website, publicaties, een magazine en communicatiekanalen van anderen;
 • Agenderen van fietsgerelateerde onderwerpen op basis van nieuwe kennis en inzichten.

Doelgroepen

CROW-Fietsberaad richt zich op een brede doelgroep: iedereen die direct of indirect betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van fietsbeleid. Vanaf de oprichting in 2001 zijn gemeentelijke en provinciale verkeerskundigen met ‘fietsbeleid’ in hun takenpakket de belangrijkste doelgroep. Gaandeweg heeft een verbreding van de doelgroepen plaatsgevonden. Ook politiefunctionarissen die zich bezighouden met de aanpak van fietsendiefstal en fietsparkeerspecialisten behoren tot de primaire doelgroep.
 
CROW-Fietsberaad probeert ook verkeerskundigen en –planologen te bereiken die fietsbeleid niet expliciet in hun takenpakket hebben. Hoewel zij zich veelal bezighouden met de doorstroming van het autoverkeer, de verkeersveiligheid en het openbaar vervoer, krijgen ze in hun plannen of ontwerpen wel te maken met fietsverkeer.
 
Andere doelgroepen van CROW-Fietsberaad zijn:
 • Medewerkers op andere beleidsterreinen die relevant zijn, zoals bouw- en woningtoezicht, sport-& recreatie, gezondheid etc. Enerzijds omdat zij mede de kwaliteit van de voorzieningen voor fietsers bepalen. Anderzijds omdat zij het fietsverkeer kunnen benutten voor hun eigen doelstellingen. Bijvoorbeeld een hoger fietsgebruik draagt bij aan de volksgezondheid.
 • Wethouders, gedeputeerden en volksvertegenwoordigers met name van verkeer- en vervoer.
 • Medewerkers van (verkeers-)adviesbureaus.
Naast de genoemde doelgroepen onderhoudt CROW-Fietsberaad relaties met andere organisatie, die deels in de programmaraad van CROW-Fietsberaad vertegenwoordigd zijn, zoals Fietsersbond, CROW en SWOV. Ze zijn leverancier van kennis of kunnen een rol spelen in de verspreiding van kennis.
 

Organisatie

CROW-Fietsberaad is in 2001 opgericht op initiatief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (tegenwoordig: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). CROW-Fietsberaad wordt gefinancierd door alle overheden van Nederland vanuit het KpVV-programma.
De programmaraad van CROW-Fietsberaad speelt een belangrijke rol bij de keuze van de activiteiten die CROW-Fietsberaad uitvoert. Decentrale overheden zijn sterk vertegenwoordigd in de programmaraad. Daarnaast hebben deskundigen van adviesbureaus, belangenorganisaties, ProRail en NS zitting in de programmaraad.
Scroll naar boven