Tour de Force

Toekomstbeeld Fiets

Nationaal Toekomstbeeld Fiets - Nederlanders fietsen steeds meer en steeds verder. Om het land mobiel, leefbaar en gezond te houden, moeten we daar de komende decennia extra op inzetten. Daarvoor is investering in fietsinfrastructuur, stallingsruimte en fietsstimulering noodzakelijk. Daarom presenteert Tour de Force het Nationaal Toekomstbeeld Fiets.

Fietsstimulering

Om de kracht van de fiets goed te benutten in de mobiliteit van Nederland, is een Schaalsprong Fiets nodig: een forse ontwikkeling van de fietsnetwerken, fietsenstallingen en fietsstimulering. Dan gaat de fiets ook maximaal bijdragen aan het oplossen van de uitdagingen van tegenwoordig. De Rijksoverheid, provincie, vervoerregio en gemeente samen aan zet. Hiervoor is het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) opgesteld. 
 

Nationaal Toekomstbeeld Fiets

Om al deze partijen op één lijn te krijgen, is het Nationaal Toekomstbeeld Fiets opgesteld. Het NTF is gebaseerd op de toekomstige ruimtelijke inrichting en de regionale fietsplannen. Het beschrijft op welke manier de fiets kan bijdragen aan de ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. Het schetst een gezamenlijk toekomstbeeld tot 2040 en brengt in kaart welke investeringen nodig zijn om het fietsgebruik de noodzakelijke krachtige impuls te geven.

En bovenal: hoe de samenwerking eruit moet zien. Want alleen door goed samenspel kunnen de betrokken spelers het fietsgebruik in Nederland daadwerkelijk naar een hoger plan tillen. En met het NTF in de hand kunnen en moeten de verschillende overheden nú de onderlinge afspraken concretiseren en aan de slag gaan. 
 

De kracht van de fiets

De opgave is omvangrijk en op onderdelen complex. Om het toekomstbeeld voor 2040 te realiseren, moet de volgende stap nú worden gezet. Nú ligt er met het Nationaal Toekomstbeeld Fiets een stevig fundament en een duidelijke richting. Nú liggen er bij de diverse overheden plannen klaar die gelijk uitgevoerd kunnen worden. Nú zijn de ruimtelijke en maatschappelijke opgaven actueel of zelfs urgent.

Als er vanaf nu uitgebreider en intensiever wordt (samen) gewerkt aan het versterken van de fietsnetwerken, aan het verbeteren van de stallingsmogelijkheden en aan het stimuleren van het fietsgebruik, krijgt de fiets een écht prominentere rol in het mobiliteitssysteem. Door de kracht van de fiets ten volle te benutten, draagt de fiets maximaal bij aan het oplossen van de belangrijkste ruim­telijke en maatschappelijke opgaven van het moment. En daarmee aan een leefbaar, aantrekkelijk en sterk Nederland voor de huidige en volgende generaties.
 
In maart 2021 is het Nationaal Toekomstbeeld Fiets op Hoofdlijnen verschenen en aan de Tweede Kamer aan­geboden. In het nu voorliggende NTF is verder uitgewerkt hoe de fiets kan bijdragen aan het oplossen van de maatschappelijke opgaven en welke aanpak daarvoor nodig is.

De kwantificering van het totaal aan maatregelen uit het NTF op Hoofdlijnen is behouden omdat dit een krachtige illustratie is van de omvang van de Schaalsprong Fiets. Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets is een product van Tour de Force en opgesteld in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen: overhe­den, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.
 
Scroll naar boven