Kennisuitwisseling provinciaal fietsbeleid

Kennisuitwisseling provinciaal fietsbeleid

Datum: 12-6-2008 10:30
Locatie: Hotel Mövenpick naast het station in Voorburg
Op 12 juni organiseert het Fietsberaad een themabijeenkomst voor provincie-ambtenaren die zich bezig houden met fietsbeleid.
  • Evaluatie Aan de bijeenkomst hebben 16 mensen deelgenomen. 14 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 8 deelnemers vonden de bijeenkomst erg nuttig voor hun werk, 6 deelnemers vonden hem redelijk nuttig en 0 weinig nuttig. De deelnemers gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,5 voor de bijeenkomst. Programma Het doel van de bijeenkomst is: elkaar informeren over wat er speelt en onderling kennis en ervaring uitwisselen. De bijeenkomst vindt plaats in hotel Mövenpick naast het station in Voorburg. We starten om 10.30 uur en eindigen om 16.00 uur. Het programma bestaat uit twee blokken met twee inleidingen, onderbroken door een lunch en een fietsexcursie. 10.30 uur Welkom 10.45 uur Blok 1: Fietsinfrastructuur 12.15 uur Lunch 12.45 uur Fietsexcursie 14.15 uur Blok 2: Fietspromotie 15.45 uur Afsluiting: hoe verder? 16.00 uur Einde De twee blokken starten elk met twee inleidingen die worden verzorgd door een provincieambtenaar. Na deze inleidingen is er telkens gelegenheid voor een korte informatieronde (ca. 1 à 2 minuten per provincie) met als centrale vraag: wat doet uw provincie met dit thema? Vervolgens is er ruimte voor discussie. Onderstaand vindt u meer informatie over de inleiders en inleidingen. De fietsexcursie voert langs enkele projecten die de provincie Zuid-Holland (mede) heeft gefinancierd, zoals nieuwe fietsbruggen over de A4. Uiteraard is er tijdens de lunch en de fietstocht ruim gelegenheid om met collega's uit andere provincies kennis te maken en kennis uit te wisselen. Aan het einde van de bijeenkomst staan we samen stil bij de vraag of - en zo: in welke vorm - er behoefte bestaat aan vaker bij elkaar komen.    BLOK 1: FIETSINFRASTRUCTUUR Prioriteit aan verbetering interlokale fietsinfrastructuur - Gijs Overbeek, Zuid-Holland  De provincie Zuid-Holland heeft in maart 2008 een nieuw Fietsplan vastgesteld. Daarin ligt de nadruk op verbetering van de de interlokale fietsinfrastructuur. In de periode 2007-2011 wordt € 84 miljoen geïnvesteerd in de realisering van zo’n 90 projecten. Het betreft: - “verbindingen tussen stedelijke centra en OV-knooppunten” - “ontsluitingen tussen stad en recreatieve gebieden en recreatieve routes in natuur” Het gaat om zowel de aanleg van ongeveer 110 km extra fietspad, als om kwaliteitsverhoging van bestaande feitspaden. De provincie Zuid-Holland gaat de komende jaren (decennia?) dus door met investeren in de verbetering van interlokale fietsinfrastructuur. Projecten kunnen voor 100% gefinancierd worden. Ook wordt geëxperimenteerd met aanbesteding van een groter pakket aan te leggen fietspaden. Gaan ook andere provincies door met investeren in interlokale fietsinfrastructuur? En hoe financieren zij dat: met eigen geld en/of de BDU? Of is er sprake van een ontwikkeling om meer te investeren in het oplossen van knelpunten in de lokale fietsinfrastructuur (zie inleiding Limburg)? Prioriteit aan verbetering lokale fietsinfrastructuur - Rogier Dijker - Limburg De provincie Limburg constateert dat de interlokale fietsinfrastructuur weinig echte knelpunten meer vertoond. Vanuit de fietsers beschouwd en vanuit het rendement van euro’s ligt het bovendien meer voor de hand te investeren in het wegnemen van de belangrijkste knelpunten op onderdelen van het provinciale hoofdfietsroutenet binnen de steden. Daarover voert de provincie Limburg intensieve gesprekken met deze steden. Uiteraard ligt er een sterke relatie met de BDU. Hoe denkt de provincie Limburg invulling te geven aan deze (nieuwe) regierol?Hoe staan andere provincies tegenover stimulering en financiering van gemeenten bij het oplossen van belangrijke binnenstedelijke knelpunten? Wat zijn de ervaringen hiermee? BLOK 2: FIETSPROMOTIE Promotie fietsgebruik - Jack van der Wal - Friesland De provincies Friesland, Groningen en Drenthe promoten sinds 2006 het fietsen naar het werk. Samen met Nationale Fietsprojecten en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen hebben ze een website in het leven geroepen (www.fietshetverschil.nl) en worden bedrijven en instellingen benaderd om deel te nemen en fietsen naar het werk door werknemers (verder) te stimuleren. Maar het loopt nog niet zo,n vaart. Toch bestaat er de overtuiging dat de provincie niet alleen moet zorgen voor harde infra (goede fietsvoorzieningen) maar dat zij ook een taak heeft in promotie van fietsgebruik. En meer provincies begeven zich op dit spoor. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Is fietspromotie in Nederland echt nodig/mogelijk? Is het een provincietaak? Hoeveel tijd/energie/geld besteden andere provincies hieraan? Fietsrouteplanner - Stan Lauret - Zeeland In enkele provincies bestaan al fietsrouteplanners. Ook de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg willen samen een fietsrouteplanner ontwikkelen. Het idee is dat deze ook grensoverschrijdende routes bevat en dat de fietsrouteplanner wordt gekoppeld aan een boekingcentrale, waardoor mensen niet alleen thuis on line een route kunnen plannen maar ook overnachtingsarrangementen kunnen regelen. Maar in andere provincies bestaan mogelijk andere insteken of ideeën? En wellicht bestaat er bij provincies een behoefte om zaken samen af te stemmen / aan elkaar te koppelen?

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Scroll naar boven