Hoogwaardige Fietsroutes: wat leveren ze op?

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:07-01-2022
In een vooruitblik voor 2022 meldt de Tour de Force dat er dit jaar onder meer veel energie zal worden gestoken in onderzoek naar de vraag wat de aanleg van Hoogwaardige Fietsroutes oplevert.

Er is nog altijd weinig zicht op het effect van de investeringen in Hoogwaardige Fietsroutes. Vanuit Tour de Force is daarom het afgelopen jaar een ‘Eenduidige Meet- en evaluatiemethode voor het Hoogwaardig Fietsnetwerk’ vormgegeven. Ofwel een digitaal beschikbare vragenlijst voor de voor- en nameting op Hoogwaardige Fietsroutes, die voor opdrachtgevers van provincies, vervoerregio’s en samenwerkende gemeenten beschikbaar is.

De eerste provincies zijn al aan de slag met 0- en 1-metingen volgens deze aanpak.
Recent is aan Goudappel de opdracht gegeven om in een tweede stap tot een gestandaardiseerde werkwijze te ontwikkelen voor het meten van het aantal fietsers op de Hoogwaardige Fietsroute en routes in de omgeving.
Alles met als doel om overheden meer inzicht te geven in wat de aanleg van Hoogwaardige Fietsroutes oplevert. En om de daarvoor benodigde inspanning door een provincie of gemeente per route te beperken cq. te /vereenvoudigen.  

Onderzoek naar gebruik en overlast op het fietspad
Ondertussen loopt in opdracht van Tour de Force ook een onderzoek van Sweco en Datacount naar gedrag op het fietspad. Dit voorjaar wordt daarvoor data verzamelt op 8 fietspaden in de gemeenten Houten, Rotterdam, Delft en Groningen. Met tellingen, camera’s en een enquête worden gebruikers van het fietspad in beeld gebracht en bevraagd naar hun ervaringen.  Nog voor de zomer moeten daarvan de resultaten (en mogelijke oplossingen voor problemen) bekend worden.

Datastandaard fietsparkeren op stationsgebieden
In 2020 is in het kader van de Tour de Force een datastandaard ontwikkeld voor fietsparkeren (met type fietsparkeervoorziening en het type voertuigen). De standaard is bedoeld voor het ontsluiten van data uit zowel digitale systemen in stallingen als uit handmatige tellingen op het maaiveld. Deze standaard wordt in de toekomst  gebruikt in stationsomgevingen waar ProRail periodiek tellingen uitvoert van het aantal geparkeerde fietsen.
Deze tellingen worden onder andere gebruikt om te bepalen op welke stations geïnvesteerd wordt in de uitbreiding van het aantal fietsparkeerplekken. 

ProRail wil toekomstige tellingen ontsluiten via een dataplatform zodat gemeenten en andere betrokkenen beter inzicht hebben in de tellingen. Waar en op welke momenten is precies geteld? Dit voorjaar moeten de digitale kaarten beschikbaar komen.

Hiervoor ontwikkelt CROW-Fietsberaad een flexibel dataplatform dat met name geschikt is voor de ontsluiting van handmatige fietsparkeertellingen. En ook gemeenten worden uitgenodigd hun fietsparkeertellingen te ontsluiten via dit dataplatform.

En Bureau Trajan ontwikkelt een tool (software) om fietsparkeerdata uit deze en andere dataplatforms die voldoen aan de standaard op te vragen, bijvoorbeeld Veilig Stallen. Naast het platform voor handmatige tellingen, kan het ook gaan om dataportalen met fietsparkeerdata uit digitale systemen (benutting stalling, in- en uitchecken).

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Hoogwaardige Fietsroutes: wat leveren ze op?

Scroll naar boven