Nieuwe uitgave: Basiskenmerken kruispunten en rotondes

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:11-11-2015

Meer duidelijkheid voor wegontwerpers bij de inrichting van kruispunten en rotondes moet in de toekomst een positieve bijdrage gaan leveren aan de verkeersveiligheid. Daarom heeft CROW samen met vele partijen in opdracht van Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de publicatie “Basiskenmerken kruispunten en rotondes” geschreven.


Schultz: “Nederland heeft ruim 3000 rotondes, die nu nog vaak heel verschillend zijn vormgegeven. Dankzij deze basiskenmerken herkent de weggebruiker straks beter welke rotonde of kruispunt hij nadert, wat hij hier kan verwachten en welk gedrag er van de weggebruiker wordt verwacht.”.

CROW is in 2011 op verzoek van het toenmalige Nationaal Mobiliteit Beraad gestart met een werkgroep bestaande uit wegbeheerders, SWOV en TNO om basiskenmerken voor het ontwerp van wegen op te stellen ter bevordering van de verkeersveiligheid op wegen. Vervolgens is in 2013 gestart met de basiskenmerken voor kruispunten en rotondes. Hiermee wordt vervolg gegeven aan maatregel 12 van de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid en aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020.

Nu beide publicaties klaar zijn, is het mogelijk geworden om het plan voor een nieuwe weg, een rotonde of kruispunt eenduidiger te maken zodat die beter herkenbaar is voor de weggebruiker, aldus IenM. Het betekent dat een nieuwe basis wordt gelegd voor aangepast (of passend) rijgedrag en daarmee voor een veiliger wegennet binnen en buiten de bebouwde kom.

Voor de drie typen wegen in Nederland (erftoegangswegen, gebiedsontsluitingswegen en regionale stroomwegen) is voor de situatie binnen en  buiten de bebouwde kom aangegeven hoe een kruispunt er minimaal uit moet zien en welke kenmerken dit kruispunt moet hebben. Beschreven worden kruispunten zonder voorrangssituatie, kruispunten met voorrang, turborotondes en kruispunten met verkeersregelinstallaties. Ook aan de positie fietser wordt aandacht geschonken. 

In de werkgroep hebben Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, een waterschap, SWOV, TNO, het adviesbureau RoyalHaskoningDHV en CROW samengewerkt aan de publicatie. Daarnaast zijn de koepelorganisaties (Interprovinciaal Overleg, Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen.

De puiblicatie is te koop in de CROW-webwinkel.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Nieuwe uitgave: Basiskenmerken kruispunten en rotondes

Scroll naar boven