Nationaal Toekomstbeeld Fiets moet fiets zichtbaarder maken in mobiliteitsplannen

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:27-11-2020
Wil je de fiets een serieuze plek in het mobiliteitsbeleid geven, dan moet je laten zien welke belangrijke rol dit vervoermiddel nu en in de toekomst speelt in onze samenleving. En wat er voor nodig is om deze rol in te vullen. Rijk en regio’s hebben afgesproken hier concreet werk van te maken in de vorm van een Nationaal Toekomstbeeld Fiets.

Rijk en regio hebben daartoe afgesproken in 2021 regionale Fietsnetwerkplannen op te stellen die uiteindelijk samen optellen tot dit Nationaal Toekomstbeeld Fiets. Uiteindelijk doel is om de te komen tot een landelijk dekkend netwerk van fietsinfrastructuur dat een effectief en vanzelfsprekend alternatief vormt naast de netwerken voor wegen en spoor.

De ambitie daarbij is om de fiets als volwaardige modaliteit en effectieve oplossing in te kunnen zetten voor de nationale opgaven op gebied van woningbouw en verstedelijking, bereikbaarheid, veiligheid, klimaat en duurzaamheid.

Het Toekomstbeeld is een uitwerking van de afspraken die binnen het MIRT en de Tour de Force zijn gemaakt en waar in enkele Kamermoties op is aangedrongen. Het sorteert voor op de overgang van Infrastructuurfonds naar Mobiliteitsfonds, waar de positie van fiets duidelijker naar voren kan worden gebracht.

Opzet is dat eerst in de regionale fietsnetwerkplannen de hoofdfietsroutes in stad en regio (binnen en buiten de kom) in beeld worden gebracht. Daar moeten de plannen rond fietsparkeren en de stimulering van het fietsgebruik aan worden toegevoegd. Daarvoor stelt het Rijk per landsdeel 50 K€ voor beschikbaar op basis van 50/50 cofinanciering. Die stap moet in maart volgend jaar worden afgerond.

In de volgende fase wordt dit uitgewerkt tot het Nationaal Toekomstbeeld Fiets, waarmee moet worden gewaarborgd dat de komende jaren fietsprojecten voldoende voortgang kunnen boeken doordat er concrete programma’s liggen en afspraken duidelijk geformuleerd zijn.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Nationaal Toekomstbeeld Fiets moet fiets zichtbaarder maken in mobiliteitsplannen

Scroll naar boven