Kansen voor de fiets in het klimaatbeleid

Kansen voor de fiets in het klimaatbeleid

Datum: 12-6-2009 09:30
Locatie: Stationserf 28 (tegenover), Houten. Het Oude Stationsgebouw.
In het Klimaatakkoord hebben Rijk en gemeenten afspraken gemaakt over het terugdringen van de CO2-uitstoot. Deze bijeenkomst gaat over de bijdrage die het fietsbeleid hieraan kan leveren.
  • Deze ochtend is voor beleidsmedewerkers en bestuurders die zich bezig houden met fietsbeleid óf met klimaatbeleid. Tijdens de bijeenkomst gaan we gaan de kansen van deze combinatie verkennen. U kunt inspirerende voorbeelden uitwisselen en ook de knelpunten waar u tegenaan loopt inbrengen. Deelnemers worden verzocht om zelf voorbeelden mee te nemen van lokale fietsprojecten (dus tastbaar materiaal zoals: brochures, posters, foto’s) om hiermee anderen te inspireren. Programma 09.30-10:00 uur - Ontvangst 10:00-11:00 uur Welkom door Erik van Merrienboer (wethouder verkeer gemeente Eindhoven). Presentatie door Hans Nijland (Planbureau voor de Leefomgeving) over zijn onderzoek waarin is berekend hoeveel CO2-reductie extra gemeentelijke inspanningen op fietsbeleid zou kunnen opleveren. Als fietsbeleid extra steun krijgt vanuit klimaatbeleids-overwegingen betekent dat extra budget, uren, draagvlak voor fietsbeleid. Plenair interview door Wim van de Ham (oud-wethouder Alkmaar) over de vraag: ‘Hoe zorg je dat er beter gescoord kan worden met fietsbeleid?’. Fietsbeleid moet iets worden waar bestuurders (op alle overheidsniveaus) zich aan willen verbinden, waar prestige aan kan worden ontleend. Met vertegenwoordigers van de ministeries VenW en VROM en enkele gemeenten. 11.00-11.15 uur - Pauze 11.15-12.15 uur - Deelsessies In de deelsessies is een bewuste keuze gemaakt om geen presentaties te houden, maar in kleine groepen (ca 15 per sessie) iedereen zijn inbreng te laten hebben. In deze sessies hebben we gelegenheid om een aantal thema’s uit te diepen die vermoedelijk in het plenaire deel zijn langsgekomen. Er is één ronde, u kunt één van de drie sessies bijwonen. Deelsessie 1 Stevige campagnes & structurele communicatie Gespreksleider: Herbert Tiemens (beleidsmedewerker gemeente Houten) In deze sessie onderzoeken we het belang van structurele communicatie over fietsbeleid en kunnen deelnemers elkaar inspireren met voorbeelden van lokale en nationale fietscampagnes. In deze sessie o.a. aandacht voor Fiets Filevrij (Fietsersbond), met Belgerinkel naar de winkel (IVN), en onderzoek ‘markgericht fietsbeleid’ (Fietsberaad). Deelsessie 2 Beleid verbinden Gespreksleider: Hugo van der Steenhoven (directeur Fietsersbond) In deze sessie gaan we uitdiepen wat het zou kunnen opleveren als we er in slagen om fietsbeleid en klimaatbeleid beter te verbinden. Niet alleen op lokaal niveau, maar ook op regionaal, provinciaal en rijksniveau. Deelsessie 3 Robuust en innovatief fietsbeleid Gespreksleider: Otto van Boggelen (coördinator Fietsberaad) Voorbeelden van diverse gemeenten laten zien dat succesvol fietsbeleid een kwestie is van lange adem. Om de aandacht vast te houden en de koploperpositie te behouden is het zaak om ook te blijven innoveren. In deze sessie wisselen we innovatieve voorbeelden uit op diverse onderdelen van fietsbeleid: fietsparkeren, verlichting fietspaden, routering en bewegwijzering, snelheidverhoging (groene golf), fiets in de vervoersketen en reisinformatie. 12.15-12:30 uur - Afsluiting door Willy Wagenmans (wethouder gemeente Houten). 12.30-13:30 uur - Biologische lunch 13.30u Optioneel: fietsexcursie in Houten met toelichting op Houtens fietsbeleid- en projecten. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met het Themateam Schone en Zuinige Mobiliteit, de gemeente Houten en de Fietsersbond. Het Themateam (een initiatief van het ministerie van VROM) heeft de taak om gemeenten te inspireren bij het werken aan een duurzame leefomgeving, onder andere door het organiseren van bijeenkomsten. Hierbij is zowel aandacht voor koplopers als voor verbreding. In het Themateam zitten vertegenwoordigers van gemeenten, VROM, VenW, SenterNovem en VNG.
  • Aan de bijeenkomst hebben ruim 45 mensen deelgenomen. 25 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld 9 van de deelnemers vond de bijeenkomst/excursie erg nuttig voor hun werk, 15 vond het redelijk nuttig en geen van de deelnemers vond het weinig nuttig. De deelnemers gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,4 voor de bijeenkomst.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Scroll naar boven